La votació s’inicia a les 09.00 hores i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores.

Més informació:

  Art. 84.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí. Un local electoral es pot tancar abans de les 20.00 hores sempre que hagin votat tots els ciutadans inclosos en les llistes del cens electoral i els que hagin rebut el certificat censal específic.

Sí. Si després que el president/a anunciï el final de la votació a les 20.00 hores hi ha electors en el local electoral o en l’accés al local que no han votat encara, el president/a permetrà que votin.

Més informació

  Art. 88.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

La mesa pot anul·lar aquest vot, sempre que es presenti davant la mesa el certificat de defunció corresponent, a fi que no s’introdueixi el vot a l’urna.

La suspensió de la votació es produeix per:

 • una interrupció superior a una hora,
 • qualsevol motiu que faci impossible l’acte de votació.

Abans d’adoptar aquesta decisió, el president/a ha de demanar l’opinió a tots els membres de la mesa i, si és possible, ho ha de consultar per telèfon a la junta electoral de zona (JEZ).

Una vegada adoptada la decisió de suspendre la votació, que s’ha de reflectir en un escrit raonat, el president/a ha d’ordenar la destrucció de totes les paperetes dipositades fins aquell moment a l’urna i ha d’enviar immediatament una còpia de l’escrit raonat esmentat a la junta electoral provincial (JEP), en mà o per correu certificat.

En aquest cas, la junta electoral de zona (JEZ) ha de convocar noves eleccions, que han de tenir lloc dins del termini de 48 hores.

Més informació:

 • Art. 84.2 i 84.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

La votació s’interromp quan el president/a s’adona de l’absència de paperetes d’alguna candidatura i no pot suplir-les mitjançant paperetes subministrades pels interventors o els apoderats de la candidatura corresponent.

En aquest cas, el president/a ho ha de comunicar per telèfon a la junta electoral de zona (JEZ), la qual ha de proveir immediatament la mesa de noves paperetes.

La interrupció no pot durar més d’una hora i la votació s’ha de prorrogar el temps que hagi durat la interrupció esmentada. El president/a ha d’adoptar la decisió d’interrompre la votació mitjançant un escrit raonat.

Més informació:

 • Art. 84.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Els electors han d’acostar-se a la mesa un per un, després d’haver passat, si ho volen, per la cabina electoral.

Cada elector/a ha de dir el seu nom i cognoms al president/a.

Els vocals i els interventors han de comprovar la identitat de l’elector/a, que ha de presentar un document acreditatiu de la seva identitat:

    DNI: no serveix el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia.
  Carnet de conduir (amb fotografia).
  Passaport (amb fotografia).

  S’accepta la presentació d’aquests documents encara que estiguin caducats, però han de ser els originals. No s’admeten fotocòpies.

Els vocals i els interventors han de comprovar que l’elector/a figura en la llista del cens per a aquella mesa de votació.

L’elector/a ha de lliurar de la seva pròpia mà al president/a el sobre o els sobres de votació tancats.

El president/a, sense ocultar el sobre o els sobres en cap moment, ha de dir el nom de l’elector/a en veu alta, i, afegint Vota, ha de lliurar el sobre o els sobres a l’elector/a per tal que l’introdueixi o els introdueixi a l’urna o les urnes corresponents.

Un membre de la mesa ha d’anotar el nom i cognoms de l’elector/a en la llista numerada de votants.

Més informació:

 • Art. 86 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Només tenen dret a entrar en el col·legi electoral, a més dels electors:

 • els representants de les candidatures
 • els candidats
 • els apoderats i els interventors
 • els notaris
 • els agents de l’autoritat requerits pel president/a
 • els membres de les juntes electorals, els jutges d’instrucció i els seus delegats
 • els representants de l’Administració
 • les persones que han de prestar assistència als electors si ho necessiten

Els accessos al local han de romandre completament lliures i accessibles per a les persones que tenen dret a entrar-hi.

Més informació:

 • Art. 91.1 i 86 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

En les meses electorals no poden faltar paperetes de cap de les candidatures que es presenten a les eleccions.

Si falten paperetes d’alguna candidatura, cal avisar el president/a de la mesa, qui té l’obligació d’interrompre la votació fins que es corregeixi aquesta anomalia.

Més informació:

 • Art. 81 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

S’ha de comunicar aquest fet al president/a de la mesa, qui té l’obligació de vetllar perquè res atempti contra la llibertat de vot dels electors en el col·legi electoral i als voltants, i pot ordenar a les forces de seguretat que actuïn per evitar-ho.

Més informació:

  Art. 91 i 92 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Poden ser-hi presents només quan hagin estat requerits pel president/a de la mesa.

S’ha de comunicar aquest fet al president/a de la mesa.

Tot acte de propaganda electoral està prohibit durant la jornada electoral i el president/a de cada mesa ha de vetllar per evitar que es faci propaganda electoral en el col·legi electoral, en els accessos i als voltants.

En cap moment està prohibit fer entrevistes per a sondejos electorals, ni tan sols el mateix dia de les eleccions.

En canvi, sí que està prohibida la publicació i difusió o reproducció de sondejos electorals durant el període comprès entre el 19 i el 23 de maig de 2015.

Més informació:

  Art. 69.7 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Les activitats informatives s’han de fer normalment des de l’exterior del local electoral. No obstant això, es poden emetre imatges del desenvolupament de la votació des de l’interior. Per això, els mitjans de comunicació han d’estar acreditats davant la mesa.

En cap cas, la gravació de les imatges pot interferir en el desenvolupament de la votació.

Qualsevol elector/a que observi alguna irregularitat durant la votació pot manifestar-la a la mesa. La seva protesta o reclamació s’ha de fer constar en l’acta de la sessió.

Més informació:

  Art. 97.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.