La mesa electoral és el lloc on s´emet el vot, es controla el desenvolupament de la votació i es du a terme el recompte i l´escrutini provisional.

Una mesa electoral està formada per un president/a i dos vocals.

Més informació:

  Art. 25 i 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí. Podeu assistir als actes d’una mesa i participar en les seves deliberacions com a interventors i apoderats nomenats per les candidatures.

Més informació:

  Art. 76 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Els ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona (JEZ), elegeixen els membres de les meses electorals i els seus suplents per sorteig públic entre les persones censades en una secció, que siguin menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure.

Aquest sorteig es farà entre el 25 i el 29 d’abril de 2015.

Més informació:

  Art. 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Si sou designat/ada membre d’una mesa electoral, rebreu una notificació i un manual d’instruccions.

Més informació:

  Art. 27 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí. En el supòsit que el mateix dia tinguin lloc diverses eleccions, la mesa electoral és comuna per a totes.

Més informació:

  Art. 25 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Els presidents i els vocals de les meses, així com els suplents que sigueu finalment designats com a membres titulars de la mesa, teniu dret a:

 • percebre una dieta
 • una reducció de la jornada laboral de cinc hores el dia immediatament posterior
 • estar protegits pel sistema de la Seguretat Social davant contingències i situacions que puguin derivar-se de la vostra participació en les eleccions.

Més informació:

  Art. 28 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí. Els càrrecs de president/a o de vocal de mesa són obligatoris i el seu incompliment està castigat per la llei amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Més informació:

  Art. 143 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Les causes legals que impedeixen l’acceptació del càrrec de vocal o president/a d’una mesa electoral (titular o suplent) són les següents:

 • Les causes d’inelegibilitat establertes en l’article 6.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG).
 • El fet de ser candidat/a a les eleccions.

A més, les persones designades podreu al·legar altres causes, justificades documentalment, que la junta electoral de zona (JEZ) valorarà abans de resoldre les al·legacions.

Més informació:

 • Art. 6, 7 i 27 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
 • Instrucció 6/2011, de 28 d’abril, de la Junta Electoral Central, d’interpretació de l’article 27.3 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre impediments i excuses justificades pels càrrecs de president i vocal de les meses electorals (BOE núm. 103, de 30 d’abril de 2011).
 • Instrucció 2/2014, d’11 de desembre, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 6/2011, de 28 d’abril, d’interpretació de l’article 27.3 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals (BOE núm. 307, de 20 de desembre de 2014).

Les persones que hagin estat designades membres d’una mesa electoral disposen del període comprès entre el 26 d’abril i el 9 de maig de 2015, ambdós inclosos, per al·legar davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent, la causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar el càrrec.
Per al·legar les excuses que us impedeixen ser membre de la mesa electoral heu d’acudir a la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al vostre municipi de residència. Les causes que us impedeixin ser membres de la mesa han d’estar justificades documentalment.

Més informació:

  Art. 27 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

La junta electoral de zona ha de resoldre les al·legacions en el termini de cinc dies i comunicar-ho a la persona interessada.

Un cop resoltes les al·legacions per la junta electoral de zona (JEZ) es poden produir dues situacions:

 • Desestimació de l’excusa al·legada: la junta electoral de zona notificarà definitivament el nomenament a la persona designada.
 • Admissió de l’excusa al·legada: s’excusarà la persona del càrrec, se li notificarà i es designarà un altre membre de mesa, a qui s’emetrà la notificació corresponent.

Contra la decisió de la junta electoral de zona no es pot recórrer.

Més informació:

  Art. 27 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Si no podeu presentar-vos a les 08.00 hores del dia 24 de maig, per causa justificada, heu d’avisar al més aviat possible a la junta electoral de zona (JEZ) corresponent.

Si no hi ha causa justificada, el fet de no acudir a la mesa és un delicte sancionat amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Més informació:

  Art. 27 i 143 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí. Les persones que no gaudeixin de descans setmanal el dia de les eleccions i acreditin la condició de membres d’una mesa electoral o d’interventors o d’apoderats, tenen dret a gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa d’aquest dia i a la reducció de les cinc primeres hores del dia immediatament posterior, també amb dret a retribució.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, us seran retribuïts per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o com a interventor/a.

Més informació:

 • Art. 28 i 76 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

El justificant l’heu de sol·licitar a la junta electoral de zona (JEZ) que us correspongui.

El contacte amb la junta electoral de zona (JEZ) consta en el nomenament com a membre mesa. També el podeu obtenir mitjançant el vostre ajuntament.

La mesa electoral es contitueix a les 08.00 hores del dia de la votació.

El president/a, els dos vocals i els suplents respectius es reuneixen, al col·legi electoral corresponent a cada mesa, per constituir la mesa electoral.

Més informació:

  Art. 80.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

No. Per a la constitució d’una mesa han d’estar presents el president/a i dos vocals.

Més informació:

  Art. 80.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Els membres de la mesa presents o l’autoritat governativa ho ha de comunicar a la junta electoral de zona (JEZ) corresponent, la qual convocarà una nova votació que tindrà lloc dins els dos dies següents.

Més informació:

  Art. 80.5 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Una vegada constituïda la mesa, els suplents que no hagin estat nomenats finalment membres de la mesa electoral, poden abandonar el cololegi electoral i queden exempts de les seves obligacions.

Cada mesa electoral ha de disposar com a mínim dels elements següents:

 • Una urna, degudament precintada, per a cadascuna de les eleccions que tenen lloc.
 • Una cabina de votació, situada en la mateixa sala on es desenvolupi la votació.
 • Un nombre suficient de sobres i de paperetes de totes les candidatures que es presenten a cadascuna de les eleccions.

Més informació:

 • Art. 81 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Si falta qualsevol dels elements indicats a l’hora assenyalada per a la constitució de la mesa, el president/a ho ha comunicar immediatament per telèfon a la junta electoral de zona (JEZ), perquè els el subministri.

Més informació:

  Art. 81 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Cada mesa electoral ha de disposar de la documentació i dels impresos següents:

 • Dos exemplars certificats de la llista del cens d’electors corresponent a la mesa. Un s’ha d’exposar a l’entrada del local, perquè els votants el puguin consultar, i l’altre ha de quedar a disposició dels membres de la mesa, perquè puguin comprovar que cada votant figura inscrit en el cens.
 • Models oficials d’actes:
  • Acta de constitució de la mesa: única per a tots els processos electorals.
  • Acta d’escrutini: una per a cadascuna de les eleccions que tenen lloc.
  • Acta de la sessió: una per a cadascuna de les eleccions que tenen lloc.
 • Llista numerada de votants, en la qual s’ha d’anotar el nom dels electors que emeten el seu vot.
 • Certificats de votació, per estendre als votants que ho sol·licitin.
 • Còpia dels nomenaments (credencials) dels electors inscrits en el cens de la mesa que han d’actuar com a interventors en una altra mesa.
 • Tres sobres per incloure la documentació electoral en finalitzar la jornada i un rebut de lliurament d’aquests sobres. Hi haurà un joc de sobres i de rebuts  per a cadascuna de les eleccions que tenen lloc.
 • Un sobre per introduir els talons de devolució del franqueig de vot per correu de les persones que es troben temporalment a l’estranger (vot ERTA).

Si la mesa, en algun moment, observa alguna deficiència o no disposa d’algun d’aquests elements, el president/a ha de comunicar-ho immediatament a la junta electoral de zona (JEZ), perquè en faci la tramesa.

Les vostres funcions són:

 • Garantir l’ordre públic, com a autoritat exclusiva, amb la finalitat d’assegurar la llibertat dels electors i el compliment de la llei dins del local electoral.
 • Vetllar perquè l’entrada al local es conservi sempre lliure i accessible per a les persones que tenen dret a entrar-hi.
 • Ordenar l’expulsió del local electoral de les persones que hi accedeixin amb armes o instruments susceptibles de ser usats com a tals.
 • Evitar qualsevol acte de propaganda electoral en l’acte de la votació, tant en el local electoral mateix com als voltants.

A aquest efecte, com a president/a de la mesa electoral podeu demanar la intervenció de les forces i cossos de seguretat destinats a protegir els locals electorals.

Les forces i cossos de seguretat us han de donar, dins i fora dels locals electorals, l’auxili que demaneu.

Més informació:

 • Art. 91 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí, sempre que hi restin almenys dos membres de la mesa.

La votació queda interrompuda fins que el membre absent es reincorpori. En aquest cas, a més a més, la junta electoral de zona (JEZ) ha de prendre les mesures necessàries per al desenvolupament correcte de la votació.

Si s´ha aixecat l´acta de constitució de la mesa, no podreu prendre possesió com a membre de la mesa, perquè haureu estat substituït per una persona suplent.

Sereu substituït pel vocal primer. Si el vocal segon no hi està d´acord, el vostre vot de qualitat com a president/a de la mesa us permet prendre aquesta decisió.

Un apoderat/ada és la persona a qui el/la representant de cada candidatura atorga poders perquè tingui la representació de la candidatura en els actes i les operacions electorals.

Els apoderats tenen dret a accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i de l’escrutini en qualsevol mesa, formular reclamacions i protestes, i demanar certificats.

En el cas que no hi hagi interventors de la seva candidatura, els apoderats poden actuar com a tals en la mesa i participar en les deliberacions amb veu, però sense vot.

Per a la seva identificació, els apoderats han de mostrar les seves credencials i el seu document d’identitat als membres de la mesa.

Els apoderats només poden votar en la mesa on figuren censats.

Més informació:

 • Art. 76 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

L’interventor/a és la persona designada pel/per la representant d’una candidatura per:

 • assistir a la mesa i participar en les seves deliberacions, amb veu, però sense vot
 • formular reclamacions i protestes, i demanar certificats davant la mesa.

Els interventors tenen funcions només en la mesa en la qual estan acreditats. Voten en aquesta mesa, encara que no estiguin inclosos en el cens electoral de la mesa on estan acreditats.

Es pot donar el cas que hi hagi dos interventors de cada candidatura per mesa electoral.

Més informació:

  Art. 78 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Els interventors s´acrediten presentant davant la mesa, a més del document d´identitat, les seves credencials, les quals han estat emeses per les juntes electorals de zona (JEZ).

Aquestes credencials s´han de confrontar amb els talons que hi ha entre la documentació de la mesa.

Més informació:

  Art. 82 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Les credencials són els documents en què es recull el nomenament d´una determinada persona com a interventor/a d´una candidatura.

Les han d’adjuntar a l’expedient electoral i, si no les han rebudes, han d’adjuntar-hi les credencials aportades pels interventors.

Més informació:

  Art. 82 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí. Els interventors i els apoderats poden dur emblemes o adhesius amb el nom i les sigles de la candidatura que representen, però només amb la finalitat d´identificar-se com a interventors o apoderats, no com a propaganda electoral.

L’acta de constitució de la mesa l’han de signar el president/a de la mesa, els dos vocals i els interventors de les candidatures.

Més informació:

  Art. 83.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

El president/a de la mesa ha de lliurar una còpia de l’acta de constitució als representants de candidatures, als apoderats o als interventors que ho demanin.

Més informació:

  Art. 83.1 i 83.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Un cop ha votat l’últim elector/a, el president/a introdueix a l’urna els sobres que contenen les paperetes de vot per correu, que poden ser:

 • Vots dels electors que han decidit votar per correu.
 • Vots dels electors temporalment a l’estranger.

Després, se segueix el procediment següent:

 • S’obren, un per un, els sobres tramesos al president/a de la mesa i es comprova que contenen el certificat d’inscripció en el cens i el sobre de vot per correu.
 • Es comprova que l’elector/a està inscrit en el cens de la mesa.
 • S’introdueix a l’urna el sobre de votació.
 • S’anota el nom i cognoms de l’elector/a en la llista numerada de votants.

Més informació:

  Art. 88.2 i 73 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Els membres de les meses i els interventors voten després que hagi conclòs la votació i s’hagin introduït els vots per correu a l’urna.

Més informació:

  Art. 88.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

No. Els vots no es computen i els electors no s´estimen com a votants. El president/a, si es troba encara en el local, ha de trametre aquesta documentació a la junta electoral de zona (JEZ).