Sou aquí: inici » Unitat 6. Les prestacions derivades de mort i supervivència » 6.4. La viduïtat

6.4. La viduïtat

6.4.1. Prestacions

En aquest àmbit de protecció derivada de la supervivència del cònjuge o parella de fet a la mort del causant, trobem dos tipus diferents de prestació:

 1. Pensió: amb caràcter general.
 2. Prestació temporal: quan el cònjuge supervivent no acredita dret a pensió per la durada del matrimoni i la causa de la mort, i reuneix la resta de requisits generals, té dret a una prestació temporal en quantia igual a la de la pensió de viduïtat que li hauria correspost i amb una durada de dos anys.

?

6.4.2. Beneficiaris

També hi ha diferents tipus de beneficiaris:

El cònjuge supervivent

Cal recordar que la Llei 13/2005, d'1 de juliol, incorpora al Codi Civil les unions matrimonials homosexuals, de manera que des d'aquesta data ja no hi ha discriminació d'aquest tipus d'unions en l'accés a la protecció per viduïtat.

Aquesta norma va entrar en vigor el dia 2 de juliol de 2005, i la primera pensió de viduïtat reconeguda al cònjuge d'un matrimoni homosexual es va produir el dia 7 d'octubre de 2005.

Els excònjuges del supervivent

 • El dret a pensió de viduïtat de les persones divorciades o separades judicialment queda condicionat, en tot cas, al fet que siguin creditores de la pensió compensatòria a què es refereix l'article 97 del Codi civil i aquesta quedi extingida per la defunció del causant
 • Si havent-hi divorci es produeix una concurrència de beneficiaris amb dret a pensió, aquesta es reconeix en quantia proporcional al mateix temps viscut amb el causant per a cadascun dels qui van ser ?en aquest cas, com hem vist, únicament si rebien pensió compensatòria en el moment de la defunció? o són cònjuges d'aquest, i es garanteix, en tot cas, el 40 % a favor del cònjuge o parella de fet supervivent.
 • En cas de nul·litat matrimonial, el dret a la pensió de viduïtat correspon al supervivent a qui se li ha reconegut el dret a la indemnització a què es refereix l'article 98 del Codi Civil ("el cònjuge de bona fe el matrimoni del qual hagi estat declarat nul té dret a una indemnització si ha existit convivència conjugal"), sempre que no hagi contret noves noces o hagi constituït una parella de fet. La pensió es reconeix en quantia proporcional al mateix temps viscut amb el causant.

La parella de fet supervivent

La Llei 40/2007, de 4 de desembre, incorpora la protecció per viduïtat de les parelles de fet, en determinades condicions i amb requisits específics.

 • Definició. Es considera parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, pels qui no es troben impedits per contreure matrimoni, no tenen vincle matrimonial amb una altra persona i poden acreditar, mitjançant el certificat d'empadronament corresponent, una convivència estable i notòria amb caràcter immediat a la defunció del causant i amb una durada ininterrompuda no inferior a cinc anys.
 • Acreditació. Mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents a les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic en què consti la constitució de la parella.
 • Període. Tant l'esmentada inscripció com la formalització del corresponent document públic s'han d'haver produït amb una antelació mínima de dos anys respecte a la data de la defunció del causant.
 • Requisits del supervivent de la parella de fet. Ha de complir un dels dos requisits següents:

- Els seus ingressos durant l'any natural anterior han de ser inferiors al 50 % (25 % en el cas d'inexistència de fills comuns amb dret a pensió d'orfandat) de la suma dels propis i dels del causant produïts en el mateix període.

- Els seus ingressos han de ser inferiors a 1,5 vegades l'import del salari mínim interprofessional vigent en el moment del fet causant, requisit que ha de concórrer tant en el moment del fet causant de la prestació, com durant el període de percepció. El límit indicat s'incrementa en 0,5 vegades la quantia del salari mínim interprofessional vigent per cada fill comú, amb dret a la pensió d'orfandat, que convisqui amb el sobrevivent.

EXEMPLE
Un treballador, membre d'una parella de fet sense fills en comú i constituïda d'acord amb allò que s'exigeix al TRLGSS, mor l'1 de maig de 2014, i el supervivent vol cobrar la pensió de viduïtat.
L'any anterior, aquest membre supervivent de la parella va tenir uns ingressos de 26.000 euros ?que manté?, i el difunt, de 28.000 euros.

SOLUCIÓ:
No hi té dret, ja que no compleix cap dels requisits econòmics exigits, perquè:
- Els seus ingressos de l'any anterior superen el 25 % dels totals de la parella (cal tenir en compte que no tenien fills en comú).
- Els seus ingressos actuals superen la quantitat equivalent a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional vigent el 2014 (són superiors a 13.551,30 euros anuals).

Règim transitori de les parelles de fet supervivents

Per al reconeixement de pensió de viduïtat a parelles de fet en el cas de defuncions anteriors a l'1 de gener de 2008 ?data d'entrada en vigor de la Llei 40/2007?, es va exigir que complissin els requisits següents:

 1. Que a la mort del causant, sempre que aquest reunís els requisits d'alta i cotització, no es pogués causar dret a la pensió de viduïtat perquè no hi havia matrimoni.
 2. Que el beneficiari hagués mantingut convivència ininterrompuda, com a parella de fet degudament acreditada amb el causant, durant almenys els sis anys immediatament anteriors a la defunció.
 3. Que el causant i el difunt haguessin tingut fills comuns.
 4. Que el beneficiari no tingués reconegut dret a pensió contributiva de la Seguretat Social. Si tingués dret a pensió contributiva, hauria d'exercir el dret d'opció entre aquesta pensió i la de viduïtat.
 5. Per accedir a aquesta pensió especial, la sol·licitud va haver de ser presentada en el termini improrrogable dels dotze mesos següents a l'entrada en vigor de la Llei 40/2007, de mesures en matèria de Seguretat Social, és a dir, entre el dia 1 de gener de 2008 i el dia 31 de desembre de 2008. La pensió reconeguda hauria de tenir efectes econòmics des de l'1 de gener de 2007, si es compleixen tots els requisits.

?

6.4.3. El supòsit especial de cobrament de la pensió temporal de viduïtat

En els casos excepcionals en què la defunció del causant derivi de malaltia comuna, no sobrevinguda després del vincle conjugal, es requereix, a més, per al cobrament de la pensió, que el matrimoni s'hagi celebrat amb un any d'antelació com a mínim a la data de la defunció o, alternativament, que hi hagi fills comuns.

No s'exigeix la durada del vincle matrimonial si en la data de celebració s'acredita un període de convivència de fet amb el causant que, sumat al de la durada del matrimoni, superi els dos anys.

En aquests casos no es percep pensió de viduïtat, però sí una prestació temporal de dos anys de durada amb idèntic import que el que correspondria per la pensió de viduïtat.

?

6.4.4. La quantia de la pensió de viduïtat

a) Base reguladora

En primer lloc, cal determinar la base reguladora de la pensió. Es fa de la manera següent:

 • Defunció per contingència comuna:

La base reguladora es determina dividint 24 bases de cotització entre 28. Les bases s'elegeixen pel beneficiari dins els últims 15 anys per beneficiaris; han de ser 24 mesos ininterromputs i no hi ha actualització de bases ni integració de llacunes, és a dir, que si hi ha algun mes d'aquests 24 en què el causant no va cotitzar, no s'aplica cap quantia a aquest mes a l'efecte de determinar la base reguladora de la pensió.

 • Defunció per contingència professional:

La base reguladora és el salari real en morir, incloent-hi els conceptes fixos i els variables. L'import d'aquests últims es determina per la mitjana de l'últim any.

?

b) Percentatge aplicable a la base reguladora

Una vegada trobada la base reguladora, cal aplicar un d'aquests percentatges:

 • 52 % de la base reguladora, amb caràcter general.
 • 70 % de la base reguladora corresponent, sempre que durant tot el període de percepció de la pensió es compleixin els requisits següents:
CÀRREGUES PRINCIPAL FONT LÍMIT D'INGRESSOS
Que el pensionista tingui càrregues familiars. S'entén que n'hi ha si conviu amb fills menors de 26 anys o majors incapacitats, o menors acollits. A aquest efecte, es considera que hi ha incapacitat quan acredita una discapacitat igual o superior al 33 %. A més, els rendiments de la unitat familiar, incloent-hi el pensionista, dividit entre el nombre de membres que la componen, no han de superar, en còmput anual, el 75 % del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, excloent-ne la part proporcional de les dues pagues extraordinàries. Que la pensió de viduïtat constitueixi la principal o única font d'ingressos, és a dir, quan l'import anual de la pensió, incloent-hi el complement a mínims que pugui correspondre, sigui igual o superior al 50 % del total dels ingressos del pensionista en còmput anual. Que els rendiments anuals del pensionista per tots els conceptes no superin la quantia resultant de sumar al límit que, en cada exercici econòmic, estigui previst per al reconeixement dels complements per mínims de les pensions contributives, l'import anual que, en cada exercici econòmic, correspongui a la pensió mínima de viduïtat amb càrregues familiars. El 2014, el límit d'ingressos és de 17.327,33 ? anuals (7.080,73 + 10.246,60).

Cal tenir en compte que hi ha pensions màximes i mínimes, que es poden consultar a l'últim apartat d'aquesta unitat.

?

6.4.5. Auxili per defunció

Com a prestació reparadora de les despeses provocades pel sepeli, hi ha un anomenat auxili per defunció, les principals característiques del qual són les següents:

 • Quantia: la defunció del causant produïda l'any 2014 dóna dret a la percepció de 46,50 euros.
 • Carència: no s'exigeix cap període de cotització en cap cas.
 • Prescripció: a diferència de la resta de prestacions derivades de mort i supervivència, l'auxili per defunció no és imprescriptible. Prescriu al cap de cinc anys comptats a partir del dia següent al de la defunció.
 • Beneficiaris: és beneficiari de l'auxili qui hagi suportat les despeses del sepeli. Se suposa que aquestes despeses les han suportat, per aquest ordre, el cònjuge supervivent, el sobrevivent d'una parella de fet en els termes regulats a l'apartat 3 de l'article 174 del TRLGSS, i fills o parents del difunt que convivien amb ell habitualment.

?


<< Anterior | Següent >>