Web de la Generalitat de Catalunya
mida text
castellano | english contacte | mapa web | accessibilitat
L'AATRM 
Productes i serveis 
Projectes en curs 
Recerca 
Publicacions 
Enllaços d'interès 
Organismes de Sanitat
Inici 
OncoGuies: guies de pràctica clínica en càncer de Catalunya

OncoGuies publicades (arxius en pdf )


Novembre 2003

OncoGuia de limfoma B difús de cèl·lules grans

OncoGuia de pulmó

OncoGuia de còlon i recte

Oncoguia de mama

 


Novembre 2004

OncoGuia d'ovari

OncoGuia de pròstata

OncoGuia de limfoma de Hodgkin

OncoGuia d'orofaringe

OncoGuia de tumors pediàtrics del sistema nerviós central

 

Actualment, s'està treballant en l' OncoGuia de consell i assessorament genètics en el càncer hereditari.

Què són les OncoGuies?

Les OncoGuies són l'eina que utilitza el Pla Director d'Oncologia (PDO) per assolir l'equitat terapèutica. El Departament de Salut ha establert el PDO de Catalunya que, entre d'altres objectius, estableix que cal desenvolupar mesures de millora de l'atenció oncològica basades en la millor evidència possible. La gestió del PDO ha estat encomanada a l' Institut Català d'Oncologia (ICO) , empresa pública que té entre les seves missions assessorar el CatSalut - Servei Català de la Salut en la prevenció i el control del càncer a Catalunya i en la millora de l'atenció oncològica a la població.

D'altra banda, l' Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) , també empresa pública del CatSalut, té entre els seus objectius generar informació procedent de l'anàlisi rigorosa i sistemàtica de l'evidència científica, per tal que aquells que han de prendre decisions dins el sistema sanitari ho facin fonamentant-se en la millor informació disponible. En aquest sentit, l'AATRM té àmplia experiència en la realització i avaluació de guies de pràctica clínica.

Aquests objectius i missions han cristal·litzat en la signatura d'un acord PDO-AATRM per crear un programa conjunt denominat Programa de Guies de Pràctica Clínica en Càncer - OncoGuies, que presenta com atributs fonamentals la qualitat, l'eficiència i la transparència.

Qui participa en la seva elaboració?

L'ús d'una OncoGuia ha de garantir rebre el tractament recomanat pels experts de tot el món involucrats en aquesta malaltia. Per assolir aquesta fita, els actors fonamentals responsables del desenvolupament de les esmentades OncoGuies són els profesionals:

  • XHUP: Les Comissions de Tumors i els departaments d'Oncologia Mèdica, Hematologia, Oncologia Radioteràpica, Cirurgia, així com especialitats mèdiques i quirúrgiques, i serveis centrals dels hospitals de la xarxa hospitalària d'utilització pública (XHUP), aporten l'experiència clínica plasmada en els protocols existents dels principals tipus de tumors. En la fase corresponent del procés, revisen, discuteixen i acorden el redactat dels algorismes i text de les OncoGuies fins a assolir el document definitiu, per tal de facilitar la creació i obtenció del consens, factor que conferirà a aquestes guies la seva excel·lència com a marc de referència, i que permetrà donar garantia de rebre el millor tractament demostrat independentment del lloc de residència
  • AATRM: L'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques compila i revisa sistemàticament, avaluant-ne la qualitat, les guies de pràctica clínica disponibles, nacionals i internacionals, sobre els tipus de càncer que ens ocupen. També, avalua la qualitat dels protocols assistencials vigents a Catalunya pel que fa al grau d'evidència que els sustenta i al grau d'acord amb l'experiència revisada. Posteriorment, redacta les corresponents guies, que són discutides en diferents reunions organitzades a l'efecte, tant amb professionals de les diferents institucions catalanes com amb experts internacionals.
  • ACMCB: L'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears dóna el seu suport científic al temps que coordina l'elaboració de les recomanacions generals per la redacció dels informes patològics mitjançant la Societat Catalana d'Anatomia Patològica.

A qui seran útils les OncoGuies?

Les OncoGuies estan basades en l'estat del coneixement científic, la revisió de l'experiència internacional i les aportacions d'experts del nostre context, tot perfilant i establint la seva aplicabilitat en el nostre entorn sanitari. Per tant, podràn ser utilitzades com a referent pel CatSalut en la seva política de compra de serveis i pel Pla Director d'Oncologia en la incorporació i aplicació de mesures de millora de l'atenció oncològica. La innovació és estandarditzar el tractament.

Altres potencials beneficiaris són els professionals mèdics, tant per a l'obtenció del màxim consens com per a la disminució d'incerteses, els propis pacients, que reben garantia del millor tractament, com també informació clara i protecció davant la variabilitat clínica, i finalment, la indústria biomèdica, que obté massa crítica per dirigir recerca cap a les seves afiliades a Catalunya, i prestigi i lideratge dels investigadors principals radicats al nostre entorn. Els atributs d'equitat, protecció i consens són els que reflecteixen més acuradament la utilitat de les OncoGuies.

Contingut i fases del programa

Les OncoGuies estan fetes per professionals i dinamitzades des de l'Administració sanitària, i tenen com a qualitats principals el fet de ser bàsiques i clares. La guia tipus disposa de la composició següent:

  • Grup d'experts involucrats
  • Metodologia d'elaboració
  • Algorisme de tractament
  • Text explicatiu
  • Referències bibliogràfiques

Està previst incorporar una base de dades amb indicadors d'atenció oncològica (supervivència lliure de malaltia, supervivència global, nombre de ganglis analitzats, i d'altres específics del tipus de tumor), que actuï tant de control de qualitat com d'avisador de la necessitat d'actualització de les OncoGuies. Aquesta base de dades és una incorporació diferencial i innovadora pel que fa a la resta de guies de practica clínica internacionals vigents actualment, ja que servirà per basar-hi els estudis sobre els resultats de la pràctica assistencial. 

Per el que fa tant a les fases com al calendari del programa, la Figura 1 és prou explicativa. El programa està estructurat en quatre fases: Una primera fase de recollida i anàlisi de la informació i de la que és responsable l'AATRM, una segona fase per obtenir els esborranys, el consens i la redacció final de les guies, i on participaran l'AATRM i la XHUP, una tercera fase d'implantació de les guies als diferents centres i on cada centre serà responsable del seu calendari, i finalment, una quarta fase d'avaluació i revisió de les guies, responsabilitat també de l'AATRM. 

Comentaris finals  

L'objectiu de qualitat és fer unes OncoGuies fiables i integradores, que puguin competir en qualitat i universalitat amb qualsevol altra de les considerades de referència a diferents entorns sociosanitaris. Tal com es reflecteix a la Figura 2, el valor afegit de la solució OncoGuies porta a partir de l'obtenció del consens entre professionals a l'assoliment de l'equitat terapèutica, obtenint com a variables intermèdies la millora dels resultats en l'atenció sanitària especialitzada.

 

Figura 2. Escales del valor afegit


< index

Data d'actualització: 31/03/2006 11:46:30 © 2006 Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques
Avís legal  |  Sobre el web