CERTIFICAT DE NIVELL DE SUFICIÈNCIA DE CATALÀ (C)

Títols de l’ensenyament reglat no universitari

Títol de graduat en educació secundària (ESO), sempre que s’hagin cursat a Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l’ESO i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualssevol institut d’educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.

Títol de batxiller (LOGSE) sempre que s’hagi cursat a Catalunya tres cursos de qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l’ESO i el batxillerat i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d’educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.

Títol de batxiller (BUP) obtingut a partir del mes de gener de 1992, sempre que s’hagi cursat tota l’EGB i el BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d’educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.

Títol de tècnic especialista (FP2) obtingut a partir del mes de gener de 1992, sempre que s’hagi cursat tota l’EGB, l’FP1 i l’FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d’educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.

 

Certificats i diplomes

Departament d’Ensenyament:
Acreditació d’haver aprovat el primer cicle dels cursos de reciclatge de català dels instituts de ciències de l’educació.
Acreditació del professorat de secundària d’haver superat la Llengua II del primer cicle de reciclatge de català.

Departament d’Ensenyament i òrgans equivalents d’altres comunitats autònomes:
Certificat de capacitació en llengua catalana (mòdul II), tant el d’ensenyament primari com el d’ensenyament secundari. Expedit pels instituts de ciències de l’educació i per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o pels òrgans equivalents de la Comunitat Valenciana i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’Ordre de 15 de febrer de 1988, per la qual s’estableixen mesures sobre els programes de la llengua pròpia de Catalunya, de la Comunitat Valenciana i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Consorci per a la Normalització Lingüística:
Certificat de coneixements avançats orals i escrits de llengua catalana (a partir del mes de gener de 1999).
Certificat de nivell de suficiència de català.

Escola d’Administració Pública de Catalunya:
Certificat d’assistència i aprofitament d’un curs de llengua catalana del nivell C.

Escola Municipal de Mallorquí de Manacor:
Certificat de coneixements mitjans de català (fins a 1991).

Escola Oficial d’Idiomes. Departament d’Ensenyament:
Acreditació d’haver aprovat el curs D de llengua catalana (pla antic: fins al curs 1991-92).
Acreditació d’haver aprovat el quart curs de llengua catalana (pla nou: a partir del curs 1992-93).

Junta Assessora per als Estudis de Català:
Certificat d’ensenyament de català en el grau elemental.

Junta Avaluadora de Català (Govern de les Illes Balears):
Certificat de coneixements mitjans de català (orals i escrits).

Junta Permanent de Català (Direcció General de Política Lingüística):
Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (orals i escrits) (certificat C).

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):
Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Obra Cultural Balear:
Acreditació d’haver superat el curs de grau mitjà de llengua catalana (fins a 1991).

Universitat Autònoma de Barcelona:
Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).

Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà).

Universitat d’Alacant:
Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Universitat de Barcelona:
Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell D) del rectorat (des de 1978 fins a 1988) i del Servei de Llengua Catalana (des de 1988).
Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència.

Universitat de Girona:
Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).
Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà).

Universitat de les Illes Balears:
Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana expedit pel rectorat (fins a 1991).

Universitat de Lleida:
Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).

Universitat Jaume I de Castelló:
Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Universitat Miguel Hernández:
Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Universitat Oberta de Catalunya:
Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).
Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà).

Universitat Politècnica de Catalunya:
Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).
Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà).

Universitat Politècnica de València:
Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Universitat Pompeu Fabra:
Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).
Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà).

Universitat Rovira i Virgili:
Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana.

Universitat de València-Estudi General:
Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Institut Franco-català de la Universitat de Perpinyà:
Diploma d’estudis universitaris generals (DEUG) de català.