Inici Gencat


English
Castellano
Correu
Mapa del Web
Adreces i telèfons

Cerca avançada

 

 

 

 

Departament de Medi Ambient i Habitatge Inici Medi Ambient
Estratègia de planejament i construcció sostenible  

Implicació dels Agents

Convenis i acords

Programes de formació

Sistema d'informació

No es poden entendre les iniciatives que ha portat a terme el Departament de Medi Ambient i Habitatge sense tenir present que el més important del programa és aconseguir una predisposició inicial positiva i una responsabilització progressiva dels agents relacionats amb el mateix per què cadascun comenci a treballar en la línia més efectiva per consolidar un planejament i construcció sostenibles.

Convenis i acords

S'estan desenvolupant convenis i acords amb diferents administracions públiques regionals i locals, empreses, col·legis professionals, agents de recerca i agents socials:

  • Conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l'Associació de Promotors Constructors d'Edificis de Barcelona- signat el 27 de maig de 2002
  • Conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l'Institut Gaudí - en preparació
  • Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Universitat Politècnica de Catalunya - signat el 6 de març de 2002
  • Conveni marc de col·laboració entre el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques - signat a la tardor del 2001

Formació

  • Formació dels professionals del sector de la construcció i el planejament: L'objectiu d'aquesta línia de treball és la potenciació de bones pràctiques ambientals en el sector. Les decisions i accions que desenvolupen a diari cadascun dels agents són determinants i, per tant, requereixen una orientació concreta a través de guies i codis de conducta. Ja existeixen resultats concrets de la col·laboració entre el Departament i l'empresa constructora: s'acaba de publicar el llibre "bones pràctiques al sector de la construcció, s'estan desenvolupant seminaris per a la difusió dels sistemes de gestió ambiental en el sector de la construcció (a través d'aquelles empreses exemplificadores que han obtingut l'EMAS), etc.

D'altra banda existeix un acord entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Departament de Treball i l'Institut Gaudí per a la incorporació de la perspectiva ambiental en els cursos de reciclatge de professionals.

  • Formació dels nous professionals: l'ambientalització curricular és una peça clau a mig i llarg termini per assegurar que els nous professionals disposin, des de l'inici de la seva carrera, d'un bagatge tecnològic i una sensibilitat ambiental suficients per garantir la implantació progressiva i extensiva de les solucions tècniques més sostenibles.

Informació
El sistema d'informació que s'està configurant es fonamenta en els recursos comunitaris que es generen en la resta de línies de treball i s'expressa a través de diferents publicacions del temes tractats al programa i amb el desenvolupament telemàtic a través de la Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge que té un apartat específic referit al programa on s'inclouen els nous resultats generats.

Respecte al sistema d'indicadors per a l'autocontrol del programa, s'han plantejat indicadors d'acció (nombre de convenis signats, nombre de seminaris i publicacions desenvolupats, nombre de nous projectes iniciats) i indicadors de resultat (referits directament als objectius del programa, recullen les dades dels edificis sostenibles que s'hagin construït per valorar l'efectivitat de les mesures ambientals incorporades).

 

 

 

 

 


Pàgina creada: 19/09/02
Última actualització: 19/09/02

sia.dmah@gencat.net

Índex sostenibilitat