Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 23/08/2016     Hora: 16:00     Propera actualització: 24/08/2016

 

Ahir:

 

Avui:

 

Demà:

   
La qualitat de l'aire ha estat entre bona
i regular. S'han assolit nivells moderats
d'ozó troposfèric, especialment en
algunes zones de l'interior.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire sigui
regular a la major part del país, com a
conseqüència dels nivells moderats
d'ozó que es poden assolir originats
per les elevades temperatures i la
ventilació escassa associades a la
situació de falca anticiclònica
dominant.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire sigui
regular en general, com a
conseqüència dels nivells moderats
d'ozó troposfèric. La situació serà
similar a la del dia anterior.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat