Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 29/06/2016     Hora: 16:00     Propera actualització: 30/06/2016

 

Ahir:

 

Avui:

 

Demà:

   
La qualitat de l'aire va ser entre bona i
regular, degut a l'ambient estable i
assolellat. Els nivells d'ozó seran van
augmentar al nord i a l'interior del
territori. Els nivells de partícules van
augmentar i van ser moderats en algun
punt, degut a una lleu intrusió de pols
africana.

 

 

Per avui s'espera una millora de la
qualitat de l'aire, gràcies a l'augment de
la inestabilitat que portarà més
nuvolositat arreu i precipitacions
aïllades i disperses per tot el territori.
Tot i així, els nivells de partícules
podrien ser moderats a qualsevol punt
del territori, degut a una lleu intrusió de
pols africana, i els nivells d'ozó
troposfèric al sector nord-est.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire sigui
entre bona i regular, degut als nivells
d'ozó troposfèric i les partícules en
suspensió.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat