Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 16/10/2017     Hora: 11:00     Propera actualització: 17/10/2017

 

Ahir:

 

Avui:

 

Demà:

   
La qualitat de va ser bona a tot el
territori gràcies al descens de les
emissions durant el cap de setmana.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire
tendeixi a empitjorar per l'augment de
les emissions associades a l'inici de
l'activitat laboral. Els pitjors
contaminants seran el diòxid de
nitrogen i les partícules en suspensió
de diàmetre inferior a 10 micres.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire es
mantingui en general bona tret de
l'Àrea de Barcelona on podria ser
regular pel contaminant diòxid de
nitrogen.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Avís preventiu


Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat