Què són les zones de qualitat de l'aire?

D’acord amb l’actual marc normatiu sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient (Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo), el territori es divideix en zones de qualitat de l’aire (ZQA) amb condicions de dispersió i emissions semblants. Actualment existeixen 15 zones delimitades a partir dels límits municipals i basant-se en les següents consideracions:

1. Les condicions de dispersió dels contaminants, que depenen bàsicament de la climatologia i l'orografia. Aquestes perduren invariables en períodes llargs de temps i afecten a una extensió gran del territori.

2. Les emissions, que poden canviar ràpidament en el temps i l'espai. És el cas d'instal·lació o tancament de focus emissors o bé amb el desenvolupament urbà de infraestructures.

Dins de cada zona de qualitat de l’aire es poden identificar diferents àrees segons l’ocupació del sòl (urbanes, suburbanes o rurals) i el tipus de fonts emissores de contaminants a l’atmosfera (trànsit, industrials o fons). D’acord amb aquests criteris cada punt del territori pertany a una zona de qualitat de l’aire i està caracteritzat per un tipus d’àrea. Aquest fet comporta que per avaluar la qualitat de l’aire no calgui mesurar a tots els punts, sinó que d’acord amb la normativa és suficient amb disposar de dades per a cada tipus d’àrea dins d’una zona.