Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Els factors explicatius dels usos lingüístics informals entre l’alumnat català: llengua inicial, xarxes socials, competència i llengua vehicular d’ensenyament, per Mireia Galindo i F. Xavier Vila i Moreno


CONTINUA


3.2. La relació entre els usos i les competències lingüístiques

Les dades experimentals recollides en el projecte (grau de comprensió en català i castellà de l’alumnat) permeten comprovar fins a quin punt la competència lingüística i l’ús d’una llengua són com la cara i la creu d’una mateixa moneda. En l’estudi, l’augment del coneixement oral en cadascuna de les llengües es correspon amb un augment de les tries lingüístiques en aquesta llengua (Gràfic 7 i 8; els resultats de la primera i de la darrera columna s’han d’obviar, ja que inclouen un baix nombre de torns de parla).

Ara bé, quan aquestes dades es relacionen amb les altres variables tingudes en compte (vegeu els encreuaments a Galindo i Vila 2008), s’observa com n’arriba a ser d’important l’entorn demolingüístic: que l’ús del català superi el del castellà no depèn de la competència lingüística en català, sinó de la presència i del coneixement d’aquesta llengua en l’entorn escolar i social.

GRÀFIC 7. Llengua dels torns de parla segons el grau de comprensió oral en català (de menys a més comprensió).

Font: corpus Vila, Vial i Galindo

GRÀFIC 8. Llengua dels torns de parla segons el grau de comprensió oral en castellà (de menys a més comprensió).

Font: corpus Vila, Vial i Galindo

3.3. Condicions lingüístiques ambientals, del centre i de la docència

L’anàlisi de les dades d’acord amb les tres variables tingudes en compte en la selecció de les 52 escoles posa de manifest que els infants usen força català en àrees on el coneixement declarat d’aquesta llengua és elevat, més que no pas en centres situats en zones on es diu saber poc català (gràfic 9; vegeu la taula per saber a què corresponen els codis).

Gràfic 9. Llengua dels torns de parla i condició lingüística ambiental

Font: corpus Vila, Vial i Galindo

   


6 de 9