Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Factors explaining informal linguistic usage among Catalan schoolchildren: initial language, social networks, competence and vehicular language for teaching, by Mireia Galindo i F. Xavier Vila
i Moreno


CONTINUA


VILA I MORENO, F. XAVIER. «Language-in-education policies.» A: E. Boix-Fuster and M. Strubell i Trueta (eds.) Language policies in the Catalan language area Springer (en premsa)

VILA I MORENO, F. X. i S. VIAL I RIUS. “Les practiques lingüístiques dels escolars catalans: algunes dades quantitatives”. Escola Catalana. [Barcelona] (2003), núm. 399, p. 32-36.

VILA, F. X. (coord). Conclusions de la comissió Coneixement i ús de la llengua. La potenciació de la llengua entre infants i joves: del coneixement a l’ús. Barcelona: Consell Assessor de la Llengua, 2006. p. 103-143. http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/consell-comissio_coneixement.pdf

VILA I MORENO, F. XAVIER (coord.). «La potenciació de la llengua entre infants i joves: del coneixement a l'ús (Conclusions de la comissió 'Coneixement i ús de la llengua').» Pp. 103-143 A: Consell Assessor de la Llengua a l’Escola. Conclusions. Barcelona: Departament d'Educació i Universitats, Generalitat de Catalunya (2006). Accessible a:
http://www.xtec.cat/iesaballester/filo/llengua_escola.pdf

VILA, F. X. I M. GALINDO. «El sistema de conjunció en català a Catalunya: impacte sobre els usos». Jornades Llengua i Ensenyament. GCS i CUSC-UB, Barcelona, 25 i 26 de novembre de 2005. En premsa a Treballs de Sociolingüística Catalana

VILA, F. X. I M. GALINDO. «Els usos lingüístics en l’educació primària a Catalunya: situació, tendències i perspectives». Quaderns d’avaluació. [Barcelona] (2006), núm. 6, p. 95-113.
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/doc_67273302_1.pdf

 

VILA I MORENO, F. XAVIER i EVA GOMÀRIZ I AURÓ. (eds.). Aprenentatges i usos lingüístics al domini català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, en premsa.

Mireia Galindo Solé
Departament d’Educació
mgalind9@xtec.cat

F. Xavier Vila i Moreno
Universitat de Barcelona
fxvila@ub.edu

 

 

   


9 de 9