Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


El multilingüisme al món laboral en el context de francesització de les empreses al Quebec, per Virginie Moffet i Pierre Bouchard


CONTINUA


3.1 La situació al Quebec i a la regió metropolitana de Montreal

Aquestes dades demostren que, al Quebec, el 82% dels treballadors fan servir més sovint la llengua francesa en l'àmbit professional (Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa, 1006:indicador 2.9).A més, gràcies a la segona part de la pregunta, també és possible saber si els treballadors fan servir alguna altra llengua a la seva feina. A fi de copsar bé aquesta realitat, hem elaborat la tipologia següent a partir de les dues parts de la pregunta sobre la llengua emprada al treball en el cens.

Tipologia d’ús del francès i de l’anglès en l’àmbit laboral

 
Tipologia

Ús del francès

Ús de l’anglès

Freqüència d’ús del francès

Freqüència d’ús de l’anglès

Molt sovint

 

Només francès

 

Molt sovint

Regularment

Sobretot francès (llengua principal)

Anglès com a llengua complementària

Molt sovint

Molt sovint

Francès i anglès en la mateixa proporció

Regularment

Molt sovint

Francès com a llengua complementària

Sobretot anglès (llengua principal)

 

Molt sovint

 

Només anglès

Es pot deduir, entre altres coses, que si el 59% dels treballadors fan servir només el francès, el 41% restant fan servir de manera més o menys freqüent l’anglès, si no és que no ho fan de manera exclusiva (Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa, 2006) indicador 2.13).

Dit això, ens concentrarem en la regió metropolitana de Montreal, que comprèn l’illa de Montreal i les regions perifèriques (corona de Montreal).Efectivament, aquesta regió agrupava la meitat dels empleats del Quebec l’any 2001 i és la més diversificada en l'aspecte lingüístic:més del 30% dels treballadors no són de llengua materna francesa, mentre que, en altres zones del Quebec, aquesta proporció no supera el 6%.

A més, és interessant observar aquesta regió per la seva disparitat lingüística (de l’illa de Montreal en comparació amb la corona de Montreal) y pels desplaçaments diaris de casa a la feina que la caracteritzen: el 40% dels residents en els regions perifèriques treballen a l'illa.

En el conjunt de la regió metropolitana de Montreal, el 72% de la població fa servir més sovint el francès a la seva feina:d’aquests, el 42% utilitzen exclusivament aquest idioma i el 30% fan servir el francès de manera predominant, tot i que recorren a l’anglès en menor mesura. Tanmateix, la situació que es dona a l’illa de Montreal i la de la corona són força diferents: el 88 % de la mà d’obra que treballa a la corona de Montreal ho fa principalment en francès, igual que el 65 % dels treballadors de l’illa (9).

Podem dir que, a l’illa de Montreal, gairebé tots els treballadors (99%) de llengua materna francesa fan servir aquest idioma en el seu entorn laboral: el 47% la fan servir de manera exclusiva, mentre que el 38% l’utilitzen principalment però no exclusivament, i un 14% la fan servir amb igual o menys freqüència que l’anglès. Pel que fa als seus companys de llengua materna anglesa, aproximadament dos terços (67%) fan servir el francès en l’entorn laboral: el 4% només fan servir el francès, el 13% el fan servir principalment, el 9%, amb igual freqüència que l'anglès i el 41% amb menys freqüència que l'anglès.

Paral·lelament, l’anglès també és una llengua usada freqüentment pels treballadors de l’illa de Montreal: el 54% dels treballadors de llengua materna francesa el fan servir (el 38% de manera complementària) i aquesta proporció puja fins al 96% en el cas dels treballadors de llengua materna anglesa (només 33%).

Gràfic 1. Percentatge de treballadors segons la freqüència d’ús del francès i de la llengua materna. Illa de Montreal, 2001

Gràfic 1. Percentatge de treballadors segons la freqüència d’ús del francès i de la llengua materna. Illa de Montreal, 2001

Gràfic 2. Percentatge de treballadors segons la freqüència d’ús de l’anglès i de la llengua materna. Illa de Montreal, 2001

Gràfic 2. Percentatge de treballadors segons la freqüència d’ús de l’anglès i de la llengua materna. Illa de Montreal, 2001

3.2 Els treballadors amb una tercera llengua com a llengua materna i els immigrants

Entre els treballadors que tenen una llengua materna diferent dels dos idiomes esmentats, podem percebre l’ús intens del francès i apreciable de l’anglès. De fet, la proporció d’aquests treballadors que fan servir el francès (78%) és similar a la dels que utilitzen l'anglès (77%).Tal com mostra la taula següent, aquesta igualtat és perceptible en totes les freqüències d’ús de la llengua de treball.

Taula 1. Distribució dels treballadors d’una tercera llengua materna segons la freqüència d’ús de l’anglès i del francès en l’àmbit laboral

Freqüència d’ús del francès Freqüència d’ús de l'anglès
Només francès
16,4
Només anglès
15,6
Sobretot francès
23,7
Sobretot anglès
23,4
En la mateixa proporció (*)
16,1
En la mateixa proporció (*)
16,1
Sobretot francès
22,1
Sobretot anglès
22,5
Rarament francès
21,7
Rarament anglès
22,5
Total (nombre)
242.340
Total (nombre)
242.340
(*) En proporció igual a l’anglès, a una altra llengua o a ambdues. (*) En proporció igual al francès, a una altra llengua o a ambdues.

El període en què els immigrants van arribar al Quebec pot ser esclaridor i cal tenir-lo en compte. En el cas de les persones que van arribar abans de 1961, predomina l’anglès com a llengua de treball, ja que, a Montreal, gairebé la meitat la fan servir més que cap altra en la seva feina.En el cas dels immigrants d’onades posteriors (de 1961 a 1970), el francès i l'anglès s'utilitzen en proporcions similars (»38 %) mentre que en el cas d’onades posteriors, és a dir, entre 1971 i 1098, i 1081 i 1099, la meitat de la mà d’obra fa servir el francès, mentre que l’anglès és la llengua de treball en aproximadament el 30% dels casos.

Entre els immigrants arribats més recentment, podem constatar que la proporció de treballadors que fan servir el francès és més reduïda que en el cas de les onades anteriors.No només això, sinó que, entre els treballadors arribats entre l’any 1996 i l’any 2001, l’anglès s’empra més sovint (43%) que el francès (38%) en l’entorn laboral. El gràfic següent resumeix la situació.

Gràfic 3. Percentatge de treballadors immigrants amb una llengua materna diferent de l’anglès i el francès segons la seva llengua de treball. Illa de Montreal, 2001

Gràfic 3. Percentatge de treballadors immigrants amb una llengua materna diferent de l’anglès i el francès segons la seva llengua de treball. Illa de Montreal, 2001

3.3 La llengua parlada a casa i l’emprada en el context professional

El nou cens canadenc permet detectar certa relació entre la llengua utilitzada més sovint a casa i la que és fa servir més a la feina.Les dades analitzades demostren que tres quartes parts dels treballadors que tenen com a llengua materna una tercera llengua, però parlen francès a casa, fan servir sobretot el francès a la feina, mentre que d’aquells que fan servir l’anglès a casa, dos terços l’usen a la feina. Per tant, podem dir que els treballadors que tenen com a llengua nativa una tercera llengua, però que han fet una substitució lingüística (10) cap al francès treballen proporcionalment més en francès que aquells que han dut a terme una substitució cap a l’anglès en anglès.

Figura 2

figure 2

Si prenem la perspectiva inversa, és a dir, el vincle entre l’ús d’una llengua a la feina i l’adopció d’aquesta llengua a casa, podem constatar que en el cas dels treballadors que tenen com a llengua materna una tercera llengua i que han dut a terme una substitució lingüística, i que treballen més sovint en anglès, el 88% fan servir l’anglès a casa.Aquesta correspondència entre la llengua de treball i la llengua que es fa servir a casa és menys forta en el cas del francès:“només” el 66% de les persones que treballen en francès, el fan servir també a casa.Per tant, el vincle entre la llengua utilitzada a la feina i l’emprada a casa sembla més marcat quan un treballador d’una tercera llengua materna utilitza l’anglès a la feina que no pas quan hi utilitza el francès.

 


2 de 3