Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Informacionalisme, globalització i trilingüisme. Una anàlisi de l’estadística sobre usos lingüístics a petites i mitjanes empreses de Catalunya, per Amado Alarcón


CONTINUA


Quan ens situem més a la dreta de la taula observem que la internacionalització del capital té un efecte moderat sobre el castellà, que arriba a representar el 57,3% del comportament lingüístic, encara que continua augmentant respecte a la tipologia anterior, és a dir, les empreses de capital espanyol. Els efectes més evidents de la internacionalització del capital tenen a veure amb la significativa reducció del català (26,3%) i l’elevat augment de l’anglès (fins a l’11,1%). En aquestes empreses, doncs, les dades indiquen que l’ús agregat de català només duplica l’ús d’anglès.

Aquest tipus d’empreses amb capital internacional són, doncs, on el concepte de trilingüisme descriu millor les pràctiques lingüístiques. L’anglès en les empreses de capital estranger està especialment present per qüestions més aviat simbòliques, com el nom de l’empresa o la retolació. Però en àmbits molt instrumentals com la formació (18,1%), les publicacions (14,1%) o els entorns de treball basats en les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (19,9%), mostren un notable retrocés del català en favor de l’anglès. En aquest últim indicador, l’anglès supera el català (14%).

Taula 7. Distribució del comportament lingüístic segons distribució internacional dels clients

 

 

Origen principal del capital a Catalunya

Origen principal del capital a Espanya

Origen principal del capital ala resta del mon

Total

 

Total:
29 indicadors (*)

Català

57,7

40,1

26,3

54,0

Castellà

36,8

53,0

57,3

39,8

Anglès

2,0

3,3

11,1

2,7

Nom de l’empresa
(v11)

Català

47,5

37,1

9,9

44,3

Castellà

29,5

38,8

40,0

31,1

Anglès

5,9

5,6

22,6

6,9

Retolació
(v12, v13, v14)

Català

62,8

47,8

31,0

59,7

Castellà

26,5

35,2

39,8

28,1

Anglès

2,4

4,1

17,5

3,4

Publicitat
(v15, v16)

Català

56,9

35,8

17,7

52,3

Castellà

35,2

55,6

67,9

39,3

Anglès

2,5

4,2

6,1

2,9

Formació
(v33a, v33b)

Català

56,6

42,5

27,2

53,1

Castellà

40,6

54,9

53,6

42,9

Anglès

2,5

2,6

18,1

3,6

Comunicacions amb clients i proveidors(v53a, v55a, v55b, v56)

Català

65,6

50,6

42,1

62,9

Castellà

32,9

47,9

52,5

35,4

Anglès

0,9

1,3

4,4

1,1

Paper de carta, segells i factures
(v41, v42, v44)

Català

51,0

34,7

14,8

47,3

Castellà

38,7

54,8

64,8

41,7

Anglès

2,0

3,4

8,7

2,6

Documents de treball (v61, v62 , v63)

Català

58,4

37,2

26,8

54,1

Castellà

41,2

61,4

66,8

45,0

Anglès

0,3

1,5

6,1

0,8

Reunions de treball
(v64_1;v64_2)

Català

71,0

50,7

48,0

67,6

Castellà

27,4

48,5

45,5

30,6

Anglès

0,2

0,8

2,1

0,4

Publicacions
(v57, v65)

Català

55,5

29,9

10,0

49,9

Castellà

43,0

66,9

76,3

47,7

Anglès

1,0

2,7

11,5

1,8

Nous entorns comunicatius
(v66, v18, v46,v45, v53_b)

Català

45,5

26,5

14,0

41,2

Castellà

47,7

63,8

63,3

50,7

Anglès

4,0

7,0

19,9

5,3

Total (n)

 

546

62

36

644

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta sobre usos lingüístics a petites i mitjanes empreses a Catalunya.

4.3. Distribució internacional dels clients

No existeixen pràcticament diferències lingüístiques a agragadament entre les empreses que tenen clients només a Catalunya i les empreses amb clients a Catalunya i la resta d’Espanya. No obstant, si ens fixem en les diferents agrupacions d’indicadors, trobem diferències significatives en la llengua de treball. En les empreses amb mercat a tot el territori espanyol, quan ens referim a llengua de treball de les reunions o de les relacions amb clients i proveïdors, existeix una elevada percepció d’ús de català, fins i tot per sobre d’aquelles empreses que només tenen clients a Catalunya.

Les diferències més significatives quant a les pràctiques lingüístiques s’observen en les diferents vies d’internacionalització de les empreses ubicades a Catalunya. Les empreses on s’observa un major ús agregat de català és en les empreses que només tenen clients a Catalunya i en la resta del món (sense clients a la resta de l’Estat espanyol). En aquestes empreses s’arriba a un 76,4% d’ús de català per només un 18,9% de castellà.

En aquelles empreses, vinculades a serveis deslocalitzats per a grans companyies internacionals, que indiquen no tenir clients a Catalunya, l’ús de català (19,6%) és inferior al de l’anglès (21,6%). Es tracta d’un cas interessant des de la perspectiva de l’organització internacional del treball que aprofita les noves tecnologies i els preus relativament baixos del personal a Catalunya per oferir serveis intensius en coneixement a centres productius d’altres països (Solé et al., 2005)

Amb l’excepció abans esmentada, l’ús del català no es veu perjudicat per la internacionalització dels mercats de clients de les empreses i, en canvi, l’ús de castellà disminueix quan les empreses tenen clients a la resta del món.

Taula 7. Distribució del comportament lingüístic segons distribució internacional
dels clients

 

 

Clients només a Catalunya
n. 159

Clients a Catalunya i Espanya
n.309

Clients només a Catalunya i resta del món
n. 219

Clients a Catalunya, Espanya i resta del mon
n. 18

Sense clients a Catalunya
n. 11

Total

n.716

Total: 29 indicadors (*)

Català

54,5

53,4

74,8

50,6

19,6

52,8

Castellà

41,7

41,6

18,9

39,9

53,6

40,6

Anglès

0,7

1,7

4,0

5,4

21,6

3,1

Nom de l’empresa

(v11)

Català

45,7

41,2

62,8

42,5

9,1

42,6

Castellà

34,1

34,6

6,7

27,3

50,0

31,7

Anglès

2,8

4,5

16,7

13,5

27,3

7,6

Retolació:

(v12, v13, v14)

Català

62,0

56,7

75,3

58,6

7,3

58,4

Castellà

28,4

30,8

10,7

28,4

53,1

29,1

Anglès

1,1

2,1

8,0

5,6

16,3

3,4

Publicitat (v15, v16)

Català

57,4

51,6

73,0

44,6

9,8

50,5

Castellà

37,5

43,7

21,0

40,6

66,9

41,2

Anglès

0,6

1,0

2,4

6,8

12,8

3,0

Formació

(v33a, v33b)

Català

55,0

50,9

87,4

45,4

29,2

50,6

Castellà

44,4

45,0

5,0

48,9

44,2

45,1

Anglès

0,6

3,8

7,7

5,1

25,8

4,0

Comunicacions amb clients i proveidors

(v53a, v55a, v55b, v56).

Català

60,0

63,6

76,3

60,5

27,5

61,7

Castellà

39,5

35,8

21,7

35,9

49,5

36,4

Anglès

0,1

0,5

1,9

2,1

20,4

1,2

Paper de carta, segells i factures:(v41, v42, v44).

Català

50,7

46,0

74,0

44,7

7,7

46,8

Castellà

41,4

45,1

18,5

39,8

64,5

42,3

Anglès

0,6

0,9

3,1

5,7

15,6

2,6

Documents de treball. (v61, v62 , v63)

Català

55,5

53,9

72,6

51,4

23,9

53,4

Castellà

44,2

45,9

22,1

46,6

63,3

45,4

Anglès

0,1

0,1

4,4

1,9

12,8

1,0

Reunions de treball

(v64_1;v64_2)

Català

56,7

70,3

91,0

67,8

43,1

66,8

Castellà

41,4

28,5

6,4

28,9

46,8

31,1

Anglès

0,2

0,3

2,1

1,3

10,1

0,8

Publicacions: (v57, v65)

Català

53,3

48,3

80,4

46,0

0,0

48,6

Castellà

45,8

50,1

17,1

48,6

68,3

48,1

Anglès

0,8

1,2

2,5

4,5

31,7

2,8

Nous entorns comunicatius

(v66, v18, v46,v45, v53_b)

Català

41,9

41,2

61,0

36,3

20,1

39,8

Castellà

54,8

52,6

34,6

49,7

42,8

51,4

Anglès

1,7

3,8

2,4

10,5

37,1

6,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta sobre usos lingüístics a petites i mitjanes empreses a Catalunya.

   


4 de 5