Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Política lingüística a Estònia, per Mart Rannut


CONTINUA


Així doncs, la llengua estoniana funciona en quatre tipus diferents d’entorn lingüístic. Tanmateix, l’estonià és l’única llengua que es parla a Estònia en diverses combinacions d’entorn. En primer lloc, proporciona l’únic entorn lingüístic en una gran part del territori estonià, a excepció de les ciutats principals, les zones urbanes de Harjumaa i Ida-Virumaa i la costa occidental del llac Peipsi. En segon lloc, competeix amb èxit amb el rus en l’entorn del pluralisme lingüístic estratificat en la majoria de les ciutats on és present la comunitat russa (Tallinn, Tartu, Pärnu, Haapsalu, Kehra, Loksa, etc.); els estonians formen una minoria en 6 zones urbanes i en 4 municipis (communes). En tercer lloc, sembla haver-hi un entorn de coexistència bilingüe pacífica entre la llengua estoniana i la russa a la costa occidental de Peipsi (Mustvee, Kallaste). Per acabar, es marginalitza l’estonià en alguns pobles i ciutats d’Ida-Virumaa (Narva, Sillamäe, etc.).

7. Planificació de l'estatus actual

La planificació del llenguatge a Estònia s’implementa a través de la legislació, que comprèn la Constitució, més de 400 lleis i lleis jurídiques i normatives inferiors. La Constitució estoniana proporciona la base per a futures estratègies relacionades amb la llengua. Diversos articles de la Constitució regulen els aspectes lingüístics. La tasca de creació de la nació d’Estònia com a estat nació sembla bastant equilibrada a la Constitució, i es conceptualitza la política lingüística comuna mitjançant la introducció de l’estonià com a llengua (nacional) oficial, un sistema de jerarquització i regulació per a les llengües minoritàries, i, com a contrapartida, la llengua es considera un dret humà, que proporciona protecció lingüística per als objectius individuals i col·lectius. La Constitució proclama Estònia com un estat-nació i com un estat unitari políticament (article 2), de manera que les regions ètnicament autònomes són anticonstitucionals. Les dues característiques principals de la creació de la nació, especialment els requisits per a la introducció del llenguatge comú i de la jerarquització dels llenguatges, porten als dos règims lingüístics introduïts en la Constitució, que són (Rannut 1997):

  • monolingüisme estonià en tot el territori d’Estònia;

  • bilingüisme lingüístic de les minories estonianes, que es reflecteix de dues maneres:
    - autonomia territorial;
    - autonomia cultural.

A més de tot això, el govern estonià pot introduir els règims funcionals relacionats amb l’ús de la llengua estrangera.

El règim monolingüe es basa en dos focus diferents: els requisits administratius basats en les necessitats instrumentals d’un estat (llengua oficial, informació, traducció, etc.) i els drets lingüístics específics, que donen suport a l’entorn lingüístic estonià. Els drets humans lingüístics es basen en diversos principis fonamentals, inclosos el principi de no-discriminació (igualtat davant la llei) i els drets de comunicació (llibertat d’expressió). El dret humà nacional més important, el dret a comunicar-se en la llengua estoniana en tot el territori d’Estònia, apareix a l’article 2 de la Llei de la Llengua. Fa referència a l’entorn lingüístic estonià, i imposa obligacions a totes les institucions i òrgans artificials davant de qualsevol persona. La llei no distingeix entre persones jurídiques públiques o privades ni entre posicions subordinadament superiors dins d’aquestes. Per tal de complir aquesta obligació, l’article 5 de la Llei de la Llengua (Requisits per al coneixement i l’ús de la llengua estoniana) delega al Govern de la República, per tal que el reguli per mitjà de normes, l’establiment dels requisits per al coneixement i l’ús de la llengua estoniana per part dels treballadors d’institucions estatals i governs locals, així com de treballadors d’institucions, empreses i organitzacions que treballin de cara al públic.

La valoració i la prova de competència de la llengua estoniana es basa en el Marc Comú Europeu de Referència per als Llenguatges: aprenentatge, ensenyament, valoració, segons el qual la competència en l’estonià es divideix en tres àmplies categories:

  • nivell bàsic, que correspon als nivells A, B, C del sistema anterior.

  • nivell intermedi (anteriorment D),

  • nivell avançat (anteriorment E, F).

8. Règim lingüístic territorial bilingüe

Per tal de protegir les minories lingüístiques i ètniques d’Estònia, s’ofereixen dos règims bilingües. El règim territorial bilingüe es basa en els articles 51(2) i 52(2) de la Constitució, segons els quals en les localitats en què com a mínim la meitat dels residents permanents pertanyin a una minoria ètnica, totes les persones tindran el dret a rebre respostes de l’estat i de les autoritats governamentals locals i dels seus funcionaris en la llengua d’aquella minoria ètnica i les autoritats governamentals locals podran utilitzar la llengua de la majoria dels residents permanents d’aquella localitat en les comunicacions internes.

Aquest dret del consell mitjançant el qual un govern local podia proposar una llengua que no fos l’estoniana en l’administració interna es va utilitzar en els Consells municipals de Narva i Sillamäe l’any 1995. No obstant això, el govern estonià va rebutjar aquestes propostes per dues raons: en primer lloc, perquè tot i que la majoria dels residents a Narva i Sillamäe són d’origen rus, no constitueixen una minoria russa segons l’article 2 de la Llei d’Autonomia Cultural, que considera minoria el fet de pertànyer a la ciutadania estoniana. La segona raó era la condició d’ús d’una llengua addicional, de tal manera que els membres del Consell havien de ser capaços de fer la seva feina en estonià. Com que aquesta condició no es complia (la major part de la feina es feia en rus), el govern no va creure necessari prendre una decisió favorable en aquest cas.

El segon règim bilingüe es basa en l’autonomia cultural. L’article 50 de la Constitució garanteix a les minories ètniques "el dret, en benefici de la seva cultura nacional, d’establir institucions d’autogovern d’acord amb les condicions i procediments establerts per la Llei d’Autonomia Cultural per a les Minories Nacionals."

L’any 1993 el Parlament estonià va adoptar la Llei d’Autonomia Cultural per a les Minories Nacionals. Es tracta de la successora d’una llei semblant que es remunta a l’any 1925. La Lliga de les Nacions considerava que la llei de 1925 era el text model per a les autonomies culturals de les minories nacionals. La nova llei, que en general ha estat reconeguda favorablement pels experts del Consell Europeu (Bratinka et al.), revitalitza i simplifica la versió antiga. Segueix la definició de Capotorti pel que fa a la determinació de les minories nacionals. La llei reconeix com a minories nacionals els ciutadans d’Estònia que:

- resideixin al territori d’Estònia;

- mantinguin vincles antics, ferms i durables amb Estònia;

- es diferenciïn dels estonians pel que fa a les seves característiques ètniques, culturals, religioses o lingüístiques;

- estiguin interessats a preservar junts les seves tradicions culturals, la religió o la llengua que constitueix la base de la seva identitat comuna.

La posició d’Estònia pel que fa a la definició de minoria va quedar confirmada per mitjà de la ratificació de la Convenció Marc per a la Protecció de les Minories Nacionals el 21 de novembre de 1996 per part del Riigikogu, el Parlament estonià, que va fer una declaració segons la qual la República d’Estònia entén el terme minories nacionals, que no es defineix en la Convenció, exactament tal com s’ha esmentat anteriorment.

L’autonomia cultural de les minories nacionals la pot establir qualsevol persona que pertanyi a les minories alemanya, russa, sueca i jueva i qualsevol persona que pertanyi a una minoria nacional amb més de 3.000 membres. Els membres d’una minoria nacional tenen dret a:

1) crear i donar suport a institucions culturals i educatives i a congregacions religioses;

2) formar organitzacions ètniques;

3) practicar tradicions culturals i costums religiosos sempre que no posin en perill l’ordre públic, la salut i la moral;

4) utilitzar la seva llengua materna en els negocis dins dels límits establerts per la Llei de la Llengua;

5) editar publicacions lingüístiques ètniques;

6) tancar acords de cooperació entre institucions ètniques, culturals i educatives i congregacions religioses;

7) fer circular i intercanviar informació en la seva llengua materna.

Així doncs, la Llei concedeix als ciutadans d’Estònia que pertanyin a una minoria el dret, concretament, a crear les seves pròpies institucions culturals i educatives i congregacions religioses, i a utilitzar la seva pròpia llengua tant en les comunicacions oficials com en les privades d’acord amb la Llei de la Llengua. A més, preveu l’establiment de consells culturals per part de les minories nacionals encarregades de l’organització i la coordinació de les activitats de les institucions d’autonomia cultural.

La llei també concedeix a les persones no ciutadanes, aquelles que resideixen a Estònia i pertanyen a una minoria nacional, el dret a participar en les activitats de les institucions culturals i educatives de la minoria nacional, reduint així, a la pràctica, la diferència entre ciutadans i no ciutadans.

L’efecte de la reinstauració de la Llei d’Autonomia Cultural per a les Minories Ètniques l’octubre de 1993 ha estat modest fins ara, perquè hi ha altres lleis que atorguen aquells drets més detalladament. Pels volts del 2003 s’havien registrat més de 70 associacions diferents. La Unió Estoniana de Nacionalitats, una organització paraigua formada per més de 30 societats culturals, representa 21 minories ètniques per si sola. Com a conseqüència, actualment els ingrians estan colonitzant la zona, amb la celebració d’eleccions per a l’òrgan cultural d’autogovern.

També hi ha altres mecanismes que donen suport al manteniment ètnic i a la tolerància interètnica. Per tal de promoure la comprensió mútua i el diàleg entre els diferents grups, així com per proporcionar accés a les preses de decisions polítiques, el juliol de 1993 es va convidar els representants de les minories ètniques a una taula rodona amb l’òrgan consultiu permanent sota l’auspici del President de la República.

9. Règim de llengua estrangera

L’ús de la llengua estrangera queda regulat a la Constitució i, més detalladament, a la Llei de la Llengua. El principi de govern es basa en l’acord mutu, que alhora es basa en l’elecció de la llengua adequada per a totes les parts. Els casos excepcionals es deleguen al Govern, que els atorga flexibilitat: el Decret Governamental Núm. 32 de 29 de gener de 1996 s’ocupa de dos casos: la transmissió d’informació, i la comunicació en el lloc de treball. Per als treballadors això implica haver de ser competents en la llengua estrangera corresponent. Els àmbits especificats són el transport internacional i el turisme, duanes, oficines d’informació, tràmits d’exportació i esdeveniments internacionals.

10. Lleis de ciutadania

El repte principal per normalitzar l’entorn lingüístic i la creació eficaç de la nació ha estat la manca d’integració de la comunitat russoparlant a Estònia. L’estatus legal d’aquest grup de població està relacionat amb la qüestió de successió de la Federació Russa als drets i deures de l’antiga Unió Soviètica. L’Acord de Minsk de 8 de desembre de 1991 i el Protocol Alma-Ata de 21 de desembre de 1991, que van fundar la Comunitat d’Estats Independents (a continuació: CEI), no van solucionar el destí dels ciutadans soviètics fora del CEI. El successor de la URSS —la CEI–, va decidir que les lleis de naturalització passessin de ser jus sanguinis a ser jus soli, i privar així de la seva ciutadania els ciutadans de l’antiga Unió Soviètica i deixar-los “desemparats”.

A diferència de les repúbliques que formen la CEI, la posterior Unió Soviètica, Estònia és (com Letònia), segons la seva Constitució i la llei internacional, el successor legítim i legal de la República d’Estònia, declarada el 24 de febrer de 1918 i annexionada a la força a la Unió Soviètica el 6 d’agost de 1940. La ciutadania d’Estònia es basa en un principi ius sanguinis, segons el qual un infant obté la ciutadania dels seus pares en el moment de néixer. Amb la reinstauració de la independència de facto d’Estònia es va aconseguir la reinstauració de la seva ciutadania de facto.

Estònia ha obeït una política d’inclusió consistent per integrar aquells residents que no són ciutadans d’Estònia. Des de 1992 els governs d’Estònia s’han mantingut ferms davant el dret d’aquesta gent a escollir la seva ciutadania, i han continuat creient que la ciutadania no es pot imposar a ningú. La ciutadania estoniana no es basa en l’origen ètnic. Totes les persones, incloses les que pertanyen a minories ètniques, que posseïen la ciutadania estoniana abans del 16 de juny de 1940, i els seus descendents, rebien automàticament la ciutadania estoniana. Segons el cens del 2000 hi havia prop de 170.000 persones que no eren ciutadanes d’Estònia i 83.000 ciutadans russos. El nombre d’ambdós grups disminueix anualment a un ritme de 6.000 a 9.000.


3 de 6