Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Les representacions del variacionisme en l'àmbit de la llengua catalana. Transferències i transaccions, per Miquel Àngel Pradilla


CONTINUA


5. Bibliografia de referència

ARGENTE, J. "Els fenòmens de la diversitat i la variació lingüístiques, i llur pertinència en l’estudi del llenguatge". A: LLORET, M.R. et alii (ed.) Anàlisi de la variació lingüística. Barcelona: PPU, p. 15-44, 1997.

ARGENTE, J. "La variació lingüística: el fet i la seva significació. Caplletra 25, p. 11-20, 1998.

BIBER, D. "And Analytical Framework for Register Studies". A: BIBER, D.; FINEGAN, E. (ed.) Sociolinguistic Perspectives on Registers. Nova York: Oxford University Press, p. 31-36, 1994.

CARRERA, J. L'alternança A/E al Segrià. Tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 1999. Publicada amb el títol Escola catalana i variació fonètica. Una evolució del vocalisme àton a Alguaire i a Lleida. Lleida: Pagès, 2002.

CARRERA, J.; FERNÁNDEZ, A. M.; PRADILLA, M. À. "De fonètica contrastiva: els africats alveolopalatals del lleidatà i del barceloní". 13è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes-AILLC, Girona [en premsa].

FERNÁNDEZ, A. M.; PRADILLA, M. À. "Características de las africadas alveolopalatales del catalán oriental central". V Congreso de Lingüística General, Lleó [en premsa].

GIMENO, F; MONTOYA, B. Sociolingüística. València: Servei de Publicacions de la Universitat de València, 1989.

HYMES, D. "The Ethnography of Speaking", 1962. A: FISHMAN, J. (ed.) Readings in the Sociology of Language. The Hague: Mouton, p. 99-137, 1968.

LABOV, W. The social stratification of English in New York City. Washington D. C.: Center for Applied Linguistics, 1966. Reelaboració parcial d'alguns capítols a: Sociolinguistic Patterns, capítols 2, 3, 4 i 6, p. 43-122 i 143-159, 1972

LABOV, W. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.

LAVANDERA, B. Variación y significado. Buenos Aires: Hachette, 1984.

LÓPEZ MORALES, H. Sociolingüística. Madrid: Gredos, 1989.

MARTINET, A. (1953 [1996]) "Prefaci". A: Weinreich, U. Languages in contact. The Hague: Mouton, 1953. Traducció al català Llengües en contacte. Alzira: Bromera, p. 17-21, 1996.

MAS, A.; MONTOYA, B. "La sociolingüística de la variació als Països Catalans: estat de la qüestió". Caplletra, en premsa.

MONTOYA, B. De sociolingüística històrica: canvi lingüístic en cus i desplaçament de llengües a l’extrem meridional de la llengua catalana. Tesi doctoral, Universitat d’Alacant, 1985. Síntesi publicada a: GIMENO, F. i B. MONTOYA (1989: 67-95).

MONTOYA, B. Alacant: la llengua interrompuda. Paiporta: Denes, 1996.

MONTOYA, B. Els alacantins catalanoparlants: una generació perduda. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2000.

MORENO, F. Metodología sociolingüística. Madrid: Gredos, 1990.

PAYRATÓ, L. (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998.

PONS, L. (1992). Iodització i apitxament al Vallès. Interpretació sociolingüística i psicolingüística dels canvis fonètics. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

PRADILLA, M. À. (1993). Variació i canvi lingüístic en curs al català de transició nord-occidental/valencià, Tesis Doctoral, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).

PRADILLA, M. À. "El desafricament prepalatal en el català de transició nord-occidental/ valencià", dins TURELL, M.T. (ed.) (1995: 53-116).

PRADILLA, M. À. "Sociolingüística quantitativa i anàlisi qualitativa de variables foneticofonològiques: a propòsit del desafricament prepalatal". Estudios de Fonética Experimental VIII, p. 207-251, 1997.

PRADILLA, M. À. "La sociolingüística de la variació". A: PRADILLA, M.À. (ed.) Ecosistema comunicatiu. Llengua i variació. Benicarló: Edicions Alambor, p.15-44, 1998.

PRADILLA, M. À. "La sociolingüística de la variació: aproximació metodològica (I)". Noves SL. Hivern-primavera de 2001a. <http://www.gencat.cat/llengua/noves>

PRADILLA, M. À. "La sociolingüística de la variació. Aproximació metodològica (i II)", Noves SL. Estiu de 2001b. <http://www.gencat.cat/llengua/noves>

PRADILLA, M. À. "La variació fònica en la llengua catalana: inventari i avaluació metodològica". Noves SL. Tardor de 2002. <http://www.gencat.cat/llengua/noves>

ROMERO, S. Canvi lingüístic en morfologia nominal a la Conca de Tremp. Tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 2001.

RUIZ, F.; SANZ, R.; SOLÉ, J. Diccionari de sociolingüística. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001.

SALVADOR, V. "Dialectologia, pragmàtica i anàlisi del discurs". A: LLORET, M. R. et alii (ed.) Anàlisi de la variació lingüística. Barcelona: PPU, p. 203-228, 1997.

SERRANO, S. Comunicació, societat i llenguatge. Barcelona: Empúries, 1993.

SHUY, R.W.; FASOLD, R.W. (ed.) Sociolinguistic in crosscultural analysis. Washington: Georgetown University Press, p. 1-14, 1972.

SEGURA, C. Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Tesi doctoral, Universitat d’Alcant, 2001.

SILVA-CORVALÁN, C. Sociolingüística. Teoría y análisis. Madrid: Alhambra, 1989.

TRUDGILL, P. "Editor’s Preface". A: LABOV, W. Principles of Linguistic Change. Vol. I. Internal Factors. Oxford: Blackwell, 1994. Traducció al castellà Principios del cambio lingüístico: Factores internos. Madrid: Gredos, 1996.

TURELL, M. T. (ed.) La sociolingüística de la variació. Barcelona: PPU, 1995.

TURELL, M. T. "Variació i variacionisme". A: LLORET, M.R. et alii (ed.) Anàlisi de la variació lingüística. Barcelona: PPU, p. 45-64, 1997.

VENY, J. Introducció a la dialectologia catalana. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 1986.

WEINREICH, U.; LABOV; HERZOG, M. I. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change". A: LEHMANN, W. P.; MALKIEL, J. (ed.) Directions for Historical Linguistics: A Symposium. Austin & London: University of Texas Press, p. 96-195, 1968.

Miquel Àngel Pradilla
Universitat Rovira i Virgili
mapc@astor.urv.es


4 de 4