Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Representation of variation in the ambit of the Catalan language. Transfers and transactions, by Miquel Àngel Pradilla


CONTINUA


HYMES, D. "The Ethnography of Speaking", 1962. A: FISHMAN, J. (ed.) Readings in the Sociology of Language. The Hague: Mouton, p. 99-137, 1968.

LABOV, W. The social stratification of English in New York City. Washington D.C.: Center for Applied Linguistics, 1966. Partial reworking of certain chapters in: Sociolinguistic Patterns, chapters 2, 3, 4 & 6, p. 43-122 & 143-159, 1972

LABOV, W. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.

LAVANDERA, B. Variación y significado. Buenos Aires: Hachette, 1984.

LÓPEZ MORALES, H. Sociolingüística. Madrid: Gredos, 1989.

MARTINET, A. (1953 [1996]) "Preface". A: Weinreich, U. Languages in contact. The Hague: Mouton, 1953. Translated into Catalan as Llengües en contacte. Alzira: Bromera, p. 17-21, 1996.

MAS, A.; MONTOYA, B. "La sociolingüística de la variació als Països Catalans: estat de la qüestió". Caplletra [in press].

MONTOYA, B. De sociolingüística històrica: canvi lingüístic en cus i desplaçament de llengües a l’extrem meridional de la llengua catalana. Doctoral thesis, Universitat d’Alacant, 1985. Synthesis published in: GIMENO, F. and B. MONTOYA (1989: 67-95).

MONTOYA, B. Alacant: la llengua interrompuda. Paiporta: Denes, 1996.

MONTOYA, B. Els alacantins catalanoparlants: una generació perduda. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2000.

MORENO, F. Metodología sociolingüística. Madrid: Gredos, 1990.

PAYRATÓ, L. (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998.

PONS, L. Iodització i apitxament al Vallès. Interpretació sociolingüística i psicolingüística dels canvis fonètics. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1992.

PRADILLA, M. À. Variació i canvi lingüístic en curs al català de transició nord-occidental/valencià, Doctoral thesis, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), 1993.

PRADILLA, M. À. "El desafricament prepalatal en el català de transició nord-occidental/ valencià", in TURELL, M.T. (ed.) (1995: 53-116).

PRADILLA, M. À. "Sociolingüística quantitativa i anàlisi qualitativa de variables foneticofonològiques: a propòsit del desafricament prepalatal". Estudios de Fonética Experimental VIII, p. 207-251, 1997.

PRADILLA, M. À. "La sociolingüística de la variació". A: PRADILLA, M.À. (ed.) Ecosistema comunicatiu. Llengua i variació. Benicarló: Edicions Alambor, p.15-44, 1998.

PRADILLA, M. À. "La sociolingüística de la variació: aproximació metodològica (I)". Noves SL. Winter-Spring, 2001a. <http://www.gencat.cat/llengua/noves>

PRADILLA, M. À. "La sociolingüística de la variació. Aproximació metodològica (i II)", Noves SL. Summer, 2001b. <http://www.gencat.cat/llengua/noves>

PRADILLA, M. À. "La variació fònica en la llengua catalana: inventari i avaluació metodològica". Noves SL. Autumn, 2002. <http://www.gencat.cat/llengua/noves>

ROMERO, S. Canvi lingüístic en morfologia nominal a la Conca de Tremp. Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2001.

RUIZ, F.; SANZ, R.; SOLÉ, J. Diccionari de sociolingüística. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001.

SALVADOR, V. "Dialectologia, pragmàtica i anàlisi del discurs". A: LLORET, M. R. et alii (ed.) Anàlisi de la variació lingüística. Barcelona: PPU, p. 203-228, 1997.

SERRANO, S. Comunicació, societat i llenguatge. Barcelona: Empúries, 1993.

SHUY, R.W.; FASOLD, R.W. (ed.) Sociolinguistic in crosscultural analysis. Washington: Georgetown University Press, p. 1-14, 1972.

SEGURA, C. Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Doctoral thesis, Universitat d’Alcant, 2001.

SILVA-CORVALÁN, C. Sociolingüística. Teoría y análisis. Madrid: Alhambra, 1989.

TRUDGILL, P. "Editor’s Preface". A: LABOV, W. Principles of Linguistic Change. Vol. I. Internal Factors. Oxford: Blackwell, 1994. Translated into Spanish as Principios del cambio lingüístico: Factores internos. Madrid: Gredos, 1996.

TURELL, M.T. (ed.) La sociolingüística de la variació. Barcelona: PPU, 1995.

TURELL, M.T. "Variació i variacionisme". In: LLORET, M.R. et al (eds.) Anàlisi de la variació lingüística. Barcelona: PPU, p. 45-64, 1997.

VENY, J. Introducció a la dialectologia catalana. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 1986.

WEINREICH, U.; LABOV; HERZOG, M.I. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change". A: LEHMANN, W.P.; MALKIEL, J. (ed.) Directions for Historical Linguistics: A Symposium. Austin & London: University of Texas Press, p. 96-195, 1968.

Miquel Àngel Pradilla
Universitat Rovira i Virgili
mapc@astor.urv.es


4 de 4