Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Estudis sobre la situació sociolingüística de la llengua gallega (1990-2002), per Anxo M. Lorenzo Suárez


CONTINUA


Les conclusions de l’estudi es van centrar en mostrar, d’una banda, la desaprovació generalitzada de la població davant l’actitud de l’església gallega respecte de l’idioma gallec. D’altra banda, es constata que hi ha una opinió general molt favorable a una major introducció de litúrgia en gallec, on destaca un percentatge important d’individus indiferents, cosa que reforça la idea que un canvi lingüístic en aquest àmbit seria relativament fàcil d’aconseguir.

9. Final

Una avaluació dels treballs que hem presentat aquí ens porta a concloure que l’esforç investigador promogut des de les institucions públiques gallegues hauria pogut ser força més intens i regular del que s’ha dut a terme. A conseqüència d’això, falten més treballs sociolingüístics generals, que es duguin a terme de manera periòdica i regular, i trobem a faltar també informes sectorials amb les mateixes característique de periodicitat i de regularitat. Per tot això, el coneixement que tenim de les dinàmiques sociolingüístiques de la llengua gallega és molt inferior al que podem considerar òptim, tenint en compte, a més, les capacitats d’investigació de què disposem en aquest moment.

Pel que fa als estudis generales, trobem a faltar una explotació sistemàtica –així com una interpretació qualificada– de la informació sociolingüística del Censo de población y vivienda que s’actualitza cada cinc anys. No es coneixen els resultats lingüístics del cens de 1996, i desconeixem què passarà amb els resultats de l’any 2001.

Finalment, no disposem d’informació específica i actualitzada en sectors i àmbits sectorials clau: sectors laborals i empresarials, àmbits i activitats vinculades amb les noves tecnologies i amb la societat de la informació, entre altres.

10. Bibliografia

BOUZADA, X. & A. M. LORENZO (1997): O futuro da lingua. Elementos sociolingüísticos para un achegamento prospectivo da lingua galega. Santiago: Consello da Cultura Galega,

BOUZADA, X., A. FERNÁNDEZ PAZ & A. M. LORENZO. O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume II: educación. Santiago: Consello da Cultura Galega [en premsa].

CIDADANÍA–REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS (2001): Estudio–Diagnóstico sobre a situación sociolingüística do concello de Santiago de Compostela. Santiago: Concello.

CIDADANÍA–REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS (2003): O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume I: Política lingüística: análise e perspectivas. Santiago: Consello da Cultura Galega, 2003.

CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas]. Conocimiento y uso de las lenguas en España. Madrid: CIS, 1994.

CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas]. Conocimiento y uso de las lenguas en España. Madrid: CIS, 1999.

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA (1998): Estudio sobre o uso do idioma galego. Enquisa realizada ós centros de ensino de Galicia. Santiago: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, (manuscrito, 211 pp.).

FENTE, J. "Avaliación do servicio lingüístico comarcal de Bergantiños". En A. B. Domínguez & S. Mayo (ed.) (2000): Actas dos II Encontros de Normalización Lingüística (28 e 29 de outubro de 1999). Santiago: Consello da Cultura Galega, pp. 109-116.

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (1992): Censos de poboación e vivendas 1991. Coñecemento e uso do idioma galego. Santiago: IGE (4 volums).

LÓPEZ GARCÍA, X. (ed.) (2000): A comunicación en Galicia 2000. Santiago: Consello da Cultura Galega.

LÓPEZ GARCÍA, X. (ed.) (2002): A comunicación en Galicia 2002. Santiago: Consello da Cultura Galega.

LÓPEZ MUÑOZ, D. & B. GARCÍA CENDÁN (2000): Receptividade do galego na liturxia. Santiago: Consello da Cultura Galega.

LORENZO, A. M., R. LUACES, X. M. PIN, P. SÁNCHEZ, A. VAAMONDE & L. VARELA (1997): Estudio sociolingüístico da Universidade de Vigo. Estudiantes, PAS e profesores. Vigo: Universidade.

LORENZO, M. (2000): "Avaliación externa do departamento de normalización lingüística da Confederación de Empresarios de Galicia". En A. B. Domínguez & S. Mayo (ed.): Actas dos II Encontros de Normalización Lingüística (28 e 29 de outubro de 1999). Santiago: Consello da Cultura Galega, pp. 117-128.

NELDE, P., G. WILLIAMS & M. STRUBELL (1996): Euromosaic. The production and reproduction of the minority language groups in the European Union. Bruselas: Comisión Europea.

RAMALLO, F. F. & G. REI-DOVAL (1996): Publicidade e lingua galega. Santiago: Consello da Cultura Galega.

RAMALLO, F. F. & G. REI-DOVAL (1997): Vender en galego. Santiago: Consello da Cultura Galega.

RODRÍGUEZ NEIRA, M. A. (coord.) (1998): O idioma na Universidade de Santiago de Compostela (resultado dun inquérito realizado no curso 1995-96). Santiago: Universidade.

RUBAL RODRÍGUEZ, X. (1991): Aproximación á situación da lingua no ensino non universitario. Santiago: Xunta de Galicia.

RUBAL RODRÍGUEZ, X., D. VEIGA MARTÍNEZ & N. ARZA ARZA (1992): A lingua do alumnado e profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora. Santiago: Consello da Cultura Galega.

TÚÑEZ, M. & X. LÓPEZ GARCÍA (coord.) (1998): Condicións laborais e actitudes profesionais nos medios de comunicación. Santiago: Consello da Cultura Galega.

VAAMONDE, A. et al. (1998): Estudio sociolingüístico sobre a situación da lingua galega no concello de Vigo. Vigo: Concello de Vigo.

VAAMONDE, A. et al. Estudio sociolingüístico sobre a situación da lingua galega no concello de Vigo. Vigo: Concello de Vigo [en premsa].

Anxo M. Lorenzo Suárez
Departamento de Filoloxía Galega e Latina
Universidade de Vigo
alorenzo@uvigo.es
Teléfono: (+34) 986 812359


3 de 3