Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


La pragmàtica en la tradició
(socio)lingüística catalana, per Núria Alturo


CONTINUA


CORBERA, J. "Els arxius audiovisuals dels dialectes catalans de les Illes Balears". 11è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB-11), Barcelona 2003, en premsa.

COROMINES, J. "Sobre l’elocució catalana en el teatre i en la recitació". Lleures i converses d’un filòleg. Barcelona: Club Editor, p. 94-105, 1971.

COTS, J. M.; NUSSBAUM, L.; PAYRATÓ, L.; TUSON, A. "Conversa(r)". Caplletra, 7, p. 51-72, 1990.

CUENCA, M. J. "La connexió textual: l’adversativitat en el nivell textual". Caplletra, 7, p. 93-116, 1990.

CUENCA, M. J.; TORRES, M. "The uses of home/hombre (‘man’) and dona/mujer (‘women’) in Catalan and Spanish conversation". 7th International Pragmatics Conference (Budapest), 2000.

DAVIDSON, D.; HARMAN, G. H. (ed.) Semantics of natural languages. Dordrecht: Reidel, 1972.

EBERENZ-GREOLES, R. "La categoria temporal del verb català i el problema del temps en la dimensió textual". Estudis Universitaris Catalans, XXIII. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes oferts a R. Aramon i Serra. Barcelona: Curial, p. 169-180, 1979.

ESPINAL, M. T. Significat i interpretació. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, [1985] 1988.

HABERLAND, H.; MEY, J. "Editorial: linguistics and pragmatics". Journal of Pragmatics, 1, p. 1-12, 1977.

LABORDA, X. De retòrica. La comunicació persuasiva. Barcelona: Barcanova, 1993.

LEECH, G. N. Principles of pragmatics. Londres: Longman, 1983.

LEVINSON, S. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

LÓPEZ DEL CASTILLO, L. Llengua estàndard i nivells de llenguatge. Barcelona: Laia, 1976.

MAINGUENEAU, D.; SALVADOR, V. Elements de lingüística per al discurs literari. València: Tàndem, [1993] 1995.

MARÍ, I. "Registres i varietats de la llengua". COM Ensenyar català als adults, 3, p. 27-39, 1983.

NUYTS, J.; VERSCHUEREN, J. A comprehensive bibliography of pragmatics. Amsterdam: Benjamins, 1987.

OLLER, A. "The Catalan particle llavors (‘then’) in everyday conversation". 7th International Pragmatics Conference (Budapest), 2000.

PAYRATÓ, L. Català col·loquial. Aspectes de l’ús corrent de la llengua catalana. València: Universitat de València, [1988] 1996.

PAYRATÓ, L. "Sociolingüística, pragmàtica i contacte de llengües". Atti del Convegno Internazionale Ramon Llull, il lullismo internazionale, l’Italia, Napoli 1989. Nàpols: Istituto Universitario Orientale, 1992.

PAYRATÓ, L. (coord.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998.

PAYRATÓ, L. Llengua catalana III. Anàlisi del discurs. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 1999. Revisat com a Pragmàtica, discurs i llengua oral. Introducció a l’anàlisi funcional de textos. Barcelona: Editorial UOC, 2003.

PAYRATÓ, L.; ALTURO, N. (ed.) Corpus oral de conversa col·loquial. Materials de treball. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2002. Llibre i CD-rom.

PAYRATÓ, L.; ALTURO, N.; JUANHUIX, M. "Varcom project". BAAL/CUP Seminar on Multimodality and Applied Linguistics, University of Reading, 2003.

PAYRATÓ, L.; SALVADOR, V. "Recull bibliogràfic comentat sobre anàlisi del discurs". Caplletra, 7, p. 143-155, 1990.

PÉREZ, M. "The language of requesting in Catalan service encounters: politeness considerations". 7th International Pragmatics Conference (Budapest), 2000.

PIQUER, A. "Pragmaestilística del català". Caplletra, 29, p. 53-68, 2000.

RAFEL, J. "Un corpus general de referència de la llengua catalana". Caplletra, 17, p. 219-250, 1994.

REYES, G. La pragmàtica lingüística. El estudio del uso del lenguaje. Barcelona: Montesinos, 1990.

RIBAS, M. "Discours parlementaire et cognition sociale (La représentation de l’immigration qui émerge des questions d’una Comission d’Etude Parlementaire". 7th International Pragmatics Conference (Budapest), 2000.

RIGAU, G. Gramàtica del discurs. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1981.

SALVADOR, V. "Cap a un nou programa d’investigació en la lingüística catalana actual". A: CASANOVA, E. (ed.) Estudis en memòria del professor Manuel Sanchis Guarner. Estudis de llengua i literatura catalanes. València: Universitat de València, p. 343-348, 1984a.

SALVADOR, V. El gest poètic. Cap a una teoria del poema. València: Institut de Filologia Valenciana, [1984b] 1986.

SALVADOR, V. "Cap a un nou programa d’investigació en l’àmbit de la lingüística catalana". A: FERRANDO, A. (ed.) Miscel·lània Sanchis Guarner, III. València i Barcelona: Universitat de València i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 229-251, [1984c] 1992.

SALVADOR, V. "L’anàlisi del discurs, entre l’oralitat i l’escriptura". Caplletra, 7, p. 9-31, 1990.

SALVADOR, V. "Dialectologia, pragmàtica i anàlisi del discurs". A: LLORET, M. R. et al. Anàlisi de la variació lingüística. Barcelona: PPU i Universitat de Barcelona, p. 203-228, 1997.

SALVADOR, V.; PIQUER, A. (ed.) El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2000.

SANCHO, P. Introducció a la fraseologia. Aplicació al valencià col·loquial. València: Denes, 1999.

SERRANO, S. Signes, llengua i cultura. Barcelona: Edicions 62, 1980.

SERRANO, S. "Més enllà de l’estructuralisme". Actes del XVIè Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques. Palma de Mallorca: Moll, 1982. Reeditat a Llengües en Contacte. Papers Genera{dors/tius} de Comunicació, 1, p. 44-47, 1983.

TORRAS, M. C. "Shifting language, shifting frame: A study of service encounters in Catalonia". 7th International Pragmatics Conference (Budapest), 2000.

TOUTAIN, F. Sobre l’escriptura. Barcelona: Universitat Ramon Llull, 2000.

TUSON, A. Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries, 1995.

VALLDUVÍ, E. The informational component. Nova York: Garland, 1992.

VERSCHUEREN, J. Understanding Pragmatics. Londres: Arnold, 1999.

VIANA, A. Microsociolingüística. La variació funcional. Tesi de llicenciatura, Universitat de Barcelona, 1983.

VIANA, A. "Sobre el català col·loquial". Els Marges, 35, p. 86-94, 1986.

VIANA, A. "Sintaxi i planificació del discurs". Caplletra, 7, p. 83-92, 1990.

VIANA, A. Raons relatives. Lleida: Pagès, 1997.

VIANA, A. "Joking with doctors: Playful interaction in illness contexts". 7th International Pragmatics Conference (Budapest), 2000.

VIAPLANA, J.; PEREA, M. P. Textos orals dialectals del català sincronitzats. Una selecció. Barcelona: PPU, 2003. Llibre i CD-rom.

VINYOLES, J. J. Vocabulari de l’argot de la delinqüència. Barcelona: Millà, 1978.

Núria Alturo  
Universitat de Barcelona
alturo@lincat.ub.es


3 de 3