Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Pragmatics in Catalan (socio)linguistics, by Núria Alturo


CONTINUA


COROMINES, J. "Sobre l’elocució catalana en el teatre i en la recitació". Lleures i converses d’un filòleg. Barcelona: Club Editor, p. 94-105, 1971.

COTS, J. M.; NUSSBAUM, L.; PAYRATÓ, L.; TUSON, A. "Conversa(r)". Caplletra, 7, p. 51-72, 1990.

CUENCA, M. J. "La connexió textual: l’adversativitat en el nivell textual". Caplletra, 7, p. 93-116, 1990.

CUENCA, M. J.; TORRES, M. "The uses of home/hombre (‘man’) and dona/mujer (‘women’) in Catalan and Spanish conversation". 7th International Pragmatics Conference (Budapest), 2000.

DAVIDSON, D.; HARMAN, G. H. (ed.) Semantics of natural languages. Dordrecht: Reidel, 1972.

EBERENZ-GREOLES, R. "La categoria temporal del verb català i el problema del temps en la dimensió textual". Estudis Universitaris Catalans, XXIII. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes oferts a R. Aramon i Serra. Barcelona: Curial, p. 169-180, 1979.

ESPINAL, M. T. Significat i interpretació. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, [1985] 1988.

HABERLAND, H.; MEY, J. "Editorial: linguistics and pragmatics". Journal of Pragmatics, 1, p. 1-12, 1977.

LABORDA, X. De retòrica. La comunicació persuasiva. Barcelona: Barcanova, 1993.

LEECH, G. N. Principles of pragmatics. London: Longman, 1983.

LEVINSON, S. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

LÓPEZ DEL CASTILLO, L. Llengua estàndard i nivells de llenguatge. Barcelona: Laia, 1976.

MAINGUENEAU, D.; SALVADOR, V. Elements de lingüística per al discurs literari. València: Tàndem, [1993] 1995.

MARÍ, I. "Registres i varietats de la llengua". COM Ensenyar català als adults, 3, p. 27-39, 1983.

NUYTS, J.; VERSCHUEREN, J. A comprehensive bibliography of pragmatics. Amsterdam: Benjamins, 1987.

OLLER, A. "The Catalan particle llavors (‘then’) in everyday conversation". 7th International Pragmatics Conference (Budapest), 2000.

PAYRATÓ, L. Català col·loquial. Aspectes de l’ús corrent de la llengua catalana. Valencia: Universitat de València, [1988] 1996.

PAYRATÓ, L. "Sociolingüística, pragmàtica i contacte de llengües". Atti del Convegno Internazionale Ramon Llull, il lullismo internazionale, l’Italia, Napoli 1989. Naples: Istituto Universitario Orientale, 1992.

PAYRATÓ, L. (coord.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998.

PAYRATÓ, L. Llengua catalana III. Anàlisi del discurs. Barcelona: Open University of Catalonia, 1999. Revised and reissued as Pragmàtica, discurs i llengua oral. Introducció a l’anàlisi funcional de textos. Barcelona: Editorial UOC, 2003.

PAYRATÓ, L.; ALTURO, N. (ed.) Corpus oral de conversa col·loquial. Materials de treball. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2002. Book and CD-rom.

PAYRATÓ, L.; ALTURO, N.; JUANHUIX, M. "Varcom project". BAAL/CUP Seminar on Multimodality and Applied Linguistics, University of Reading, 2003.

PAYRATÓ, L.; SALVADOR, V. "Recull bibliogràfic comentat sobre anàlisi del discurs". Caplletra, 7, p. 143-155, 1990.

PÉREZ, M. "The language of requesting in Catalan service encounters: politeness considerations". 7th International Pragmatics Conference (Budapest), 2000.

PIQUER, A. "Pragmaestilística del català". Caplletra, 29, p. 53-68, 2000.

RAFEL, J. "Un corpus general de referència de la llengua catalana". Caplletra, 17, p. 219-250, 1994.

REYES, G. La pragmàtica lingüística. El estudio del uso del lenguaje. Barcelona: Montesinos, 1990.

RIBAS, M. "Discours parlementaire et cognition sociale (La représentation de l’immigration qui émerge des questions d'une Comission d’Etude Parlementaire". 7th International Pragmatics Conference (Budapest), 2000.

RIGAU, G. Gramàtica del discurs. Bellaterra: University Autonomous of Barcelona, 1981.

SALVADOR, V. "Cap a un nou programa d’investigació en la lingüística catalana actual". A: CASANOVA, E. (ed.) Estudis en memòria del professor Manuel Sanchis Guarner. Estudis de llengua i literatura catalanes. Valencia: University of Valencia, p. 343-348, 1984a.

SALVADOR, V. El gest poètic. Cap a una teoria del poema. Valencia: Institut de Filologia Valenciana, [1984b] 1986.

SALVADOR, V. "Cap a un nou programa d’investigació en l’àmbit de la lingüística catalana". A: FERRANDO, A. (ed.) Miscel·lània Sanchis Guarner, III. Valencia and Barcelona: University of Valencia and Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 229-251, [1984c] 1992.

SALVADOR, V. "L’anàlisi del discurs, entre l’oralitat i l’escriptura". Caplletra, 7, p. 9-31, 1990.

SALVADOR, V. "Dialectologia, pragmàtica i anàlisi del discurs". A: LLORET, M. R. et al. Anàlisi de la variació lingüística. Barcelona: PPU and the University of Barcelona, p. 203-228, 1997.

SALVADOR, V.; PIQUER, A. (ed.) El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castellon: Publications of the University Jaume I, 2000.

SANCHO, P. Introducció a la fraseologia. Aplicació al valencià col·loquial. Valencia: Denes, 1999.

SERRANO, S. Signes, llengua i cultura. Barcelona: Edicions 62, 1980.

SERRANO, S. "Més enllà de l’estructuralisme". Actes del XVIè Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques. Palma de Mallorca: Moll, 1982. Reeditat a Llengües en Contacte. Papers Genera{dors/tius} de Comunicació, 1, p. 44-47, 1983.

TORRAS, M. C. "Shifting language, shifting frame: A study of service encounters in Catalonia". 7th International Pragmatics Conference (Budapest), 2000.

TOUTAIN, F. Sobre l’escriptura. Barcelona: University Ramon Llull, 2000.

TUSON, A. Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries, 1995.

VALLDUVÍ, E. The informational component. New York: Garland, 1992.

VERSCHUEREN, J. Understanding Pragmatics. London: Arnold, 1999.

VIANA, A. Microsociolingüística. La variació funcional. Unpublished dissertation, Universitat de Barcelona, 1983.

VIANA, A. "Sobre el català col·loquial". Els Marges, 35, p. 86-94, 1986.

VIANA, A. "Sintaxi i planificació del discurs". Caplletra, 7, p. 83-92, 1990.

VIANA, A. Raons relatives. Lleida: Pagès, 1997.

VIANA, A. "Joking with doctors: Playful interaction in illness contexts". 7th International Pragmatics Conference (Budapest), 2000.

VIAPLANA, J.; PEREA, M. P. Textos orals dialectals del català sincronitzats. Una selecció. Barcelona: PPU, 2003. Book and CD-rom.

VINYOLES, J. J. Vocabulari de l’argot de la delinqüència. Barcelona: Millà, 1978.

Núria Alturo  
Universitat de Barcelona
alturo@lincat.ub.es


3 de 3