Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


El Sistema d'Indicadors Lingüístics (SIL): finalitat i característiques generals,
per Joan Solé Camardons


CONTINUA


5.9 Efecte túnel d'un indicador

També es ressalten determinats efectes perversos o efecte túnel dels indicadors, entesos com determinades accions negatives que són producte de la focalització quasi exclusiva d'un sol indicador. No obstant això, és preferible que els indicadors tinguin efectes que no pas que passin desapercebuts.

5.10 Recerca acadèmica

Es proposa poder disposar per al món acadèmic i d'altres especialistes d'una relació de les fonts d'informació d'indicadors lingüístics. També es demana conèixer els dèficits en recerca sociolingüística per poder orientar treballs universitaris.

6. A mode de conclusions

En aquest article hem presentat una proposta de definició d'indicador lingüístic i hem desenvolupat les bases generals del Sistema d'Indicadors Lingüístics promogut per la Generalitat de Catalunya.

Confiem que aquest projecte pugui ser útil a tots els professionals relacionats amb la llengua, a les institucions responsables de la política i planificació lingüístiques i a la societat en general.

En tractar-se d'un projecte participatiu, flexible i sistemàtic de ben segur que admetrà els canvis i les millores polítiques i tècniques necessaris que els professionals, les institucions i els ciutadans ens puguin fer arribar.

7. Bibliografia bàsica sobre indicadors socials i lingüístics (10)

Llibres

Aspectes generals i teòrics

CASAS, F.; PORTA, J.: Els indicadors psicosocials. Barcelona: Escola Universitària de Treball Social; La Llar del Llibre, 1990.

CASAS, F.: Técnicas de investigación social : los indicadores sociales y psicosociales : teoría y práctica. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1989.

DEL CAMPO, S. (dir.): Los Indicadores sociales a debate. Madrid: Euramérica, 1972.

RUSSET, B. M. [et al.]: Análisis comparado de indicadores sociales y políticos. Madrid: Euramérica, 1968.

Indicadors socials

Ajuntament de Barcelona; Mancomunitat de Municipis. Àrea Metropolitana de Barcelona; Federació de Municipis de Catalunya: Indicadors estadístics municipals. Barcelona: Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona, 1998.

INSTITUTO LAWRENCE R. KLEIN: Anuario social de España: 2000. Barcelona: Fundación "La Caixa", 2000.

Indicadors lingüístics i d’ús sociolingüístic

Catalunya

ARAGAY, J. M.; SABATÉ, J.; MUR, R.: Indicadors d'ús del català: administració [pública] local. Barcelona: Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera: [mecanoscrit inèdit], 1997.

ARAGAY, J. M.; SABATÉ, J.; MUR, R.: Indicadors d'ús del català: ensenyamen. Barcelona: Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera: [mecanoscrit inèdit], 1997.

ARAGAY, J. M.; SABATÉ, J.; MUR, R.: Indicadors d'ús del català: mitjans de comunicació i indústries de la cultura. Barcelona: Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera [mecanoscrit inèdit], 1997.

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA L'HEURA: Ofercat. Indicadors sobre l'oferta de català a Santa Coloma de Gramanet: 1998-1999. Santa Coloma de Gramanet, 1999.

CIURANA, A. M.: La desviació del codi ortològic com a indicadora de canvi lingüístic: TV3: anàlisi d'onze fenòmens fonètics. Valls: [Mecanoscrit inèdit] [2001?].

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: Ofercat: indicadors sobre l'oferta territorial de català : manual per a la preparació i el desenvolupament de les observacions. [Barcelona]: [mecanoscrit inèdit], 2003.

Quebec

Commissions de la Fonction Publique du Canada: Indicateurs de la participation francophone [version provisoire] = Indicators of francophone participation. Quebec: Commissió de la Funció Pública, 1978.

Commission de Protection de la Langue Française, Conseil de la Langue Française: Indicateurs de la situation linguistique au Québec. Quebec: Govern del Quebec, 1991.

Commission de Toponymie, Conseil de la Langue Française, Office de la Langue Française, Sécrétariat à la Politique Linguistique: Indicateurs de la langue du travail au Québec: édition 1994. Quebec: Govern del Quebec. Consell de la Llengua Francesa, 1995.

Revistes

Barcelona Societat: Revista d'Informació i Estudis Socials. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Gerència de l'Àmbit de Benestar Social, 1993.

Articles de revista

BASTARDAS, A.: "Indicacions i suggeriments per a l'elaboració de plans generals i específics d'extensió de l'ús del català", a Revista de Llengua i Dret, núm. 7 (juny 1986), p. 179-184. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1986.

FABÀ, A. [et al.]: "Ofercat : indicadors sobre l'oferta de català a Santa Coloma de Gramenet", a Llengua i Ús: revista tècnica de normalització lingüística, núm. 18 (1r quadrimestre 2000), p. 53-58. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 2001.

FABÀ, A. [et al.]: "Ofercat : indicadors sobre l'oferta de català a Santa Coloma de Gramanet", a Revista de Llengua i Dret, núm. 33 (setembre 2002), p. 143-169. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2003.

JAIME, L. [et al.]: "Objectius i indicadors de resultat: exemples de formulació", a Llengua i Ús: revista tècnica de normalització lingüística, núm. 2 (1r quadrimestre 1995), p. 15-20. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 1995.

"Metodologies de l'indicador del consum privat català i del model de previsió de l'índex de preus de consum a Espanya", a "Perspectiva Econòmica de Catalunya. Butlletí d'Estadística i Conjuntura , núm. XXXIV, (abril 1996), p. 45-53. Barcelona: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 1996.

MUR, R.: "Indicadors d'ús del català en la documentació local 1998", a Llengua i Ús: revista tècnica de normalització lingüística", núm. 16 (3r quadrimestre 1999), p. 37-45. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 1999.

PUJOL, M.: "La Llengua catalana al Principat d'Andorra: situació actual i evolució 1995-1999", a Llengua i Ús: revista tècnica de normalització lingüística", núm. 22 (3r quadrimestre 2001), p. 66-70. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 2001.

ROMANÍ, J. M. [et al.]: "Inuscat: un indicador de l'ús del català", a Treballs de Sociolingüística Catalana", núm. 13 (1997), p. 15-23.

ROMANÍ, J. M.: "L'INUSCAT, un indicador sobre l'ús de la llengua", a Llengua i Ús: revista tècnica de normalització lingüística, núm. 5 (1r quadrimestre 1996), p. 60-63. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 1996.

SUÏLS, J. [et al.]: "Una Enquesta de coneixement i ús de les llengües a la Vall d'Aran : la situació l'any 2000 i el 1984", a Llengua i Ús: revista tècnica de normalització lingüística, núm. 22 (3r quadrimestre 2001), p. 61-65. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 2001.

Joan Solé Camardons
Institut de Sociolingüística Catalana
Direcció General de Política Lingüística
joansole@gencat.cat


3 de 3