Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Ofercat: indicadors de l'oferta de català. Un instrument al servei de la planificació lingüística, per Mercè Romagosa, Pilar López i Albert Fabà


CONTINUA


2. Característiques tècniques i metodologia

2.1 Aplicació informàtica

Es disposa d’un programa informàtic, senzill d’utilitzar i força útil, que serveix tant per a la preparació de les observacions, com per a la introducció i el tractament de les dades, o per a la realització d’informes, mitjançant l’exportació dels gràfics elaborats directament pel programa. Es tracta d’una aplicació per a entorns operatius Windows de 32 bits construïda en llenguatge C++ i Visual Basic, que només necessita 20 Mb d’espai lliure al disc dur.

2.2 Aspectes generals

En general, totes les dades d'Ofercat provenen de la recollida d'informació pel mètode d'observació i es combinen quatre tècniques diferents: observacions per rutes aleatòries de comerços i empreses de serveis, visites a organitzacions, trucades telefòniques i altres observacions.

En funció de la població i de la distribució territorial de cada ciutat, s'han seleccionat mostres de les diverses organitzacions i també de les rutes aleatòries on s’han fet les observacions

2.3 Rutes aleatòries

Les mostres estadístiques són les que s'obtenen de forma aleatòria. Les mostres estratègiques s'obtenen quan treballem en zones estratègiques o amb una gran concentració de comerços. Quan és necessari s'han combinat els dos mètodes. A l’Ofercat, en el cas de les mostres de comerços i empreses de servei, hem treballat amb un marge d’error de + 5.

Per calcular el nombre total de rutes s'ha dividit el nombre de comerços i empreses de servei de la mostra de cada població, aproximadament, entre 50 comerços per ruta. En aquestes rutes hem observat la retolació identificativa i informativa dels comerços, la publicitat al carrer, i la senyalització.

S'ha seleccionat el nombre de rutes per les diverses zones de la ciutat de forma proporcional al nombre de comerços per zona, sempre que hem disposat d’aquesta dada, i de forma igualitària si no ha estat així. També s'han efectuat rutes específiques als centres comercials i als mercats municipals.

2.4 Visites a organitzacions

En les organitzacions visitades s'han observats els dos tipus de retolació: identificativa i informativa. En el cas de la retolació identificativa, es tria el rètol principal, identificador de cada dependència. En el cas de la retolació informativa, es trien els tres primers rètols que es vegin amb algun tipus de text informatiu.

S’ha seleccionat el nombre d’organitzacions (institucions, entitats, associacions i altres organismes) a visitar, d’acord amb la taula 1.

Taula 1. Nombre d’organitzacions observades

Per determinar el nombre de dependències, punts d'atenció al ciutadà i organitzacions (tret dels comerços i les empreses) que observarem, seguirem el quadre següent:
Núm. de dependències totals Núm. de dependències
a observar
de 0 a 30 totes
de 31 a 50 30
de 51 a 100 50
més de 100 70

2.5 Trucades telefòniques

S'ha anotat la llengua inicial i la llengua de resposta de l'interlocutor de l'organització.

Llengua inicial: Llengua utilitzada per la persona que contesta al telèfon abans que se li faci cap pregunta. Per evitar els casos ambivalents (Sí?, per exemple) o els casos en què no es diu res, es pot estar un moment sense parlar, per forçar que la persona digui alguna cosa. En cas que no digui res, la trucada no s’ha de tenir en compte, al menys pel que fa a la llengua inicial.

Llengua de resposta: És la llengua en què l’interlocutor ha respost la pregunta que se li ha fet en català.

S’han fet dos tipus de trucades telefòniques: les de la mostra de comerços i empreses de servei, que es fixen de forma aleatòria mitjançant les Pàgines Grogues, i les de les altres organitzacions. Les primeres s'han recollit a la graella per a trucades telefòniques a comerços i empreses de serveis. En el segon cas s’ha facilitat als observadors una llista amb el número de telèfon de les organitzacions que calia trucar (en la majoria dels casos, són les mateixes organitzacions que s’han visitat, tret dels centres d’ensenyament, on no s’han fet trucades).

2.6 Altres observacions

Hi ha altres observacions que no s'han recollit mitjançant els mètodes anteriors. Són les següents:

- Mitjans de comunicació de més tirada de diverses organitzacions

- Llengua dels webs

- Rutes aleatòries específiques: polígons industrials i centres comercials

- Comunicacions escrites amb els usuaris de les empreses de servei d’aigua, llum, gas i telefonia

- Títols dels usuaris dels transports públics

- Publicitat rebuda a les bústies: comerços i serveis, i centres lúdics

- Celebracions religioses

- Premsa local (revistes, televisions i ràdios)

- Llengua de l’ensenyament

2.7 Altres dades incloses en el programa

Aquells documents d’organitzacions centralitzades, que són iguals a tot el territori català, s'han recollit des de la comissió Ofercat i, per tant, el seu valor ja figura directament en el programa informàtic.

3. Principals resultats

A hores d’ara comptem amb resultats de l’Ofercat experimental que es va fer a Santa Coloma de Gramenet, i del primer cicle d’observacions que es va realitzar a les ciutats de Tremp, Manresa, Tarragona i Lloret de Mar i al districte de Ciutat Vella de Barcelona, durant l’any 2001.

Consegüentment, les dades que oferim es refereixen a les cinc ciutats esmentades en primer lloc i al districte de Ciutat Vella, obtingudes majoritàriament l’any 2001, tret de les de Santa Coloma de Gramenet, que són de l’any 1998. Malgrat aquesta discordança temporal,

hem preferit mantenir les dades colomenques, atès que és l’única ciutat de la primera corona metropolitana de la qual disposem ara de dades.

Alhora, cal fer notar que l’any 1998 a Santa Coloma no es va comptar amb el nombre d’observacions de què disposa el model estàndard d’Ofercat, per la qual cosa hem de prendre aquest resultat d’una manera provisional, tot i que les dades de què ja disposem de l’any 2003 de la mateixa ciutat, ara sí, amb un nombre suficient d’observacions, ens indiquen que l’índex colomenc del 1998 n’és una bona aproximació.

Exposarem, en primer lloc, els índexs generals, continuarem pels valors de cadascun dels subsectors i acabarem presentant dades mitjanes dels principals subsectors i àmbits, i de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet per factors.

Gràfic 1. Resultats Ofercat per poblacions

Resultats Ofercat per poblacions

Com ens mostra el gràfic 1, l’oferta lingüística en català va des d’un valor màxim de 78 (per als casos de Tremp i Manresa), fins a un mínim de 46 (en el cas de Santa Coloma de Gramenet). Es produeix, doncs, un esglaonament prou marcat, de 32 punts, assimilable a les distàncies que es produeixen pel que fa a les competències orals i escrites en català, entre la població d’aquestes ciutats, segons el cens lingüístic de l’any 1996. Així, entre el 89,36 % de la població que afirmava que sabia parlar en català a Tremp, i el 52,2 % de Santa Coloma de Gramenet, hi ha 37,16 punts; i del 55,71 % de Manresa que deia que el sabia escriure, i el 32,61 %, també de Santa Coloma, hi ha 23,10 punts de diferència.

Tot i això, aquest esglaonament no es produeix de forma contínua, sinó que s’insinuen diverses taxonomies, sempre d’acord a l’oferta lingüística en català. Òbviament, el nombre d’observacions amb què comptem actualment encara és molt limitat, i no en podem extreure conclusions definitives. Caldrà esperar, doncs, a tenir els resultats de les vint-i-cinc ciutats del conjunt del cicle Ofercat. Malgrat tot, es perfilen un grup de poblacions on l’oferta en català és força majoritària (Tremp i Manresa, en el nostre cas), un conjunt, d’altra banda, bastant homogeni; un grup intermedi (Tarragona, Lloret i Ciutat Vella), força més dispers; i un darrer esglaó, on només comptem, a hores d’ara, amb els resultats de Santa Coloma de Gramenet.

Però és convenient filar més prim, i observar les dades per sectors tal com ens mostra el gràfic 2.

Gràfic 2. Resultats Ofercat per sectors

Resultats Ofercat per sectors

Si efectuéssim un càlcul de tendències, els sectors que, en la majoria dels casos, tenen uns valors més alts són els d’Administració pública i d’Ensenyament i sanitat; un segon bloc, on hi ha Societat i oci, i Economia; i finalment els Mitjans de comunicació. L’única excepció a aquest esquema és el de Santa Coloma de Gramenet, on l’índex d’Economia es troba per sota del dels Mitjans de comunicació, tot i que, com hem indicat anteriorment, hem de prendre aquestes dades amb una certa provisionalitat.


2 de 3