Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Indexplà. Programa d'avaluació de les organitzacions, per Alfred Castells


CONTINUA


5. Annex. Pesos dels indicadors en cada factor

Indicadors Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6
1.1 Nom en el paper de carta de l'organització 8   3      
1.2 Rètol principal de la seu social de l'organització 9   3 3    
1.3 Rètol d'horari de l'organització equivalent 8   3 2    
1.4 Tres primers rètols interiors formals o informals 7   1     2
1.5 Darrer missatge publicitari emès per l'organització en qualsevol mitjà 9   3 6    
1.6 Bossa de plàstic, embalatge, etiqueta, prospecte, etc. 9   3 6    
 
*
2.1 Percentatge de personal del perfil lingüístic 1 de coneixements de català
  9       3
2.2 Percentatge de personal del perfil lingüístic 2 de coneixements de català 6 9     6  
2.3 Percentatge de personal del perfil lingüístic 3 de coneixements de català 6 9     6  
2.4 Percentatge de personal del perfil lingüístic 4 de coneixements de català 5 9 3 2 6 6
 
3.1 Valoració del català en les dues darreres incorporacions 2 6 9      
3.2 a. Percentatge de personal amb manca d'adequació que fa formació            
3.2 b. Incentivació o suport a la formació en català 1 6 8      
3.3 Formació tècnica o professional en català 1 4 7      
3.4 Criteris explícits d'atenció al públic en català 3   9   6  
3.5 Criteris explícits d'ús del català en les comunicacions escrites 2   9   5  
3.6 Utilització d'un servei intern o extern d'assessorament 2 2 7   3 2
3.7 Existència de tres o més elements d'autonomia lingüística diferents 1 2 7   2 1
 
4.1 Paper de cara amb el nom de l'organització 6   3 9 2  
4.2 Segells identificatius de l'organització 5   2 8    
4.3 Manuals d'ús o instruccions de funcionament 6   3 9    
4.4 Factura, rebut, tiquet de caixa, etc. 4   1 8    
 
5.1 Llengua d'iniciació de l'atenció telefònica i oral directa al públic 6   3   9  
5.2 Ús oral del català en l'activitat regular externa 5   2   9  
5.3 Comunicacions escrites amb institucions i empreses de serveis 5       7  
5.4 Comunicacions escrites amb clients, usuaris, associats, etc. 6   3   8  
5.5 Comunicacions amb proveïdors 4   1   7  
5.6 Publicacions 6   3   9  
 
6.1 Darrera circular, directriu o equivalent     3     9
6.2 Dos darrers ordres del dia, convocatòries o actes de reunió de dos nivells     3     9
6.3 Formularis i impresos interns     3     8
6.4 Llengua d'obertura de les reunions de treball intern de dos nivells     1     7
6.5 Dos darrers exemplars d'estatuts, memòries, projectes, balanços, etc,     2     8
6.6 Programa informàtic més usual o màquina enregistradora     3     7

(*) Factor 2. Perfils lingüístics

Per a cada lloc de treball s'analitzen els coneixements lingüístics necessaris per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball, d'acord amb els perfils lingüístics següents:

Perfil lingüístic 1. Persones que no tenen contacte amb el públic i que no produeixen textos escrits: coneixements lingüístics de comprensió oral i escrita.

Perfil lingüístic 2. Persones que tenen contacte amb el públic i que no produeixen textos escrits: coneixements lingüístics d'expressió oral.

Perfil lingüístic 3. Persones que produeixen textos escrits breus (tant si tenen contacte amb el públic com si no): coneixements lingüístics d'expressió oral i d'expressió escrita elemental.

Perfil lingüístic 4. Persones que produeixen textos escrits: coneixements lingüístics d'expressió oral i escrita avançats.

Alfred Castells i Urgellès
Coordinador de programes de normalització lingüística
Consorci per a la Normalització Lingüística
acastells@cpnl.cat


3 de 3