Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Indexplà. Programa d'avaluació de les organitzacions, per Alfred Castells


CONTINUA


Observacions Indexplà 1995-1998 per sectors

Administració pública

111

Sector socioeconòmic

65

Sector associatiu

18

Sector sanitari

14

Total observacions

208

 

Observacions Indexplà 1995-1998 per organitzacions

Consorci per a la Normalització Lingüística

170

Xarxa Tècnica de Política Lingüística

31

Serveis lingüístics sectorials

7

Total observacions

208

Una gran part de les observacions corresponen als ens locals (ajuntaments i consells comarcals, o bé en departaments i àrees d’aquests). Amb tot, també s’han fet observacions en moltes empreses privades i en centres hospitalaris, en part com a conseqüència de la posada en marxa del pilotatge de la gestió lingüística. Finalment, l’Indexplà també ha demostrat ser un instrument vàlid per al treball amb associacions i entitats.

4. Metodologia de l'Indexplà

  • L’Indexplà és un instrument que analitza, com ja hem mencionat, en un moment donat, la presència i l’ús de la llengua catalana en una organització.

  • Les valoracions obtingudes s’introdueixen en una graella (PDF 51 KB) amb la finalitat que el programa informàtic processi les dades de l’organització.

  • L’Indexplà permet obtenir un diagnòstic d’una situació, que es presenta a partir d’uns indicadors representatius del conjunt, a partir dels quals podrem obtenir informació que ajudi a determinar els objectius i la redacció d’un pla lingüístic per a l’organització.

  • L’aplicació de l’Indexplà requereix un contacte estret i sovintejat amb l’organització i, per tant, és necessari tenir una persona interlocutora motivada i facilitadora. El que ens comuniqui l’organització s’ha d’interpretar com a plenament fiable.

  • Amb la finalitat d’aconseguir la implicació de l’organització, cal que les persones responsables dels departaments o àrees de l’organització sàpiguen que s’hi està aplicant l’Indexplà.

Com s’ha esmentat, l’Indexplà està format per una sèrie d’indicadors comuns a qualsevol tipus d’organització. Amb tot, de vegades pot ser difícil trobar alguns dels elements que demana l’Indexplà. En aquest cas cal minimitzar aquesta situació a partir d’elements equivalents.

Per mantenir la fiabilitat de l’eina i no haver d’anul·lar cap dels indicadors, cal triar sempre un element que pugui servir d’equivalent, encara que ja s’hagi valorat prèviament, o que no sigui estrictament allò que l’indicador estableix. Per trobar aquestes equivalències cal sempre basar-se en la realitat de l’organització.

A tall d’exemples es poden citar algunes situacions:

- En el cas d’una àrea d’un ajuntament en què no hi hagi factures pròpies, es poden considerar les de la unitat on està integrada aquesta àrea.

- En una associació amb una estructura reduïda, un mateix fulletó explicant les seves activitats es pot utilitzar tres o quatre vegades, com a indicadors diferents.

Cal tenir present, d’altra banda, que en observacions successives no serà necessari tornar a agafar els mateixos elements equivalents, sinó adaptar-se a la nova situació de l’organització, que potser disposa de nous elements.

  • Quan s’apliqui l’Indexplà per àrees en una organització cal tenir present que l’Indexplà del conjunt de l’organització mai no es pot calcular com a mitjana de les observacions parcials, ja que hi ha elements que cal valorar diferentment. Per això, per exemple, l’Indexplà d’un ajuntament s’haurà de fer de nou, encara que ja disposem de l’índex de normalització lingüística (INL) de cada una de les seves àrees. Evidentment, la informació que ja tinguem de les àrees es pot aprofitar.
    No obstant això, sempre serà preferible obtenir l’Indexplà per àrees i no pas globalment.

  • L’Indexplà, a més de ser un instrument d’anàlisi lingüística de la situació inicial en una organització, és un instrument que permet fer observacions successives per al seguiment i per a l’avaluació dels acords previstos en el pla lingüístic. Per això és important preveure un calendari per a les aplicacions successives, de manera que es puguin anar apreciant les transformacions lingüístiques de l’organització.

  • Convé que la sessió de presentació dels resultats de l’Indexplà a l’equip directiu de l’organització vagi acompanyada d’un informe on s’expliquin les conclusions principals i on es mostrin possibles horitzonts amb propostes d’actuacions futures, les quals caldrà definir i preparar conjuntament amb els responsables de l’organització.


2 de 3