Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Estiu 2003


Indexplà. Programa d'avaluació de les organitzacions, per Alfred Castells

L’Indexplà és un programa informàtic, creat conjuntament pel Consorci per a la Normalització Lingüística i la Direcció General de Política Lingüística (1995), que permet avaluar el grau de normalització de la llengua catalana en una organització.

A partir d’un sistema d’indicadors, organitzats en sis factors: imatge i retolació, adequació lingüística del personal, criteris d’ús lingüístic, documents d’ús extern, comunicacions exteriors i documentació i comunicacions internes, s’obté una mitjana ponderada, amb valors entre 0 i 100, que reflecteix el nivell o índex de normalització lingüística (INL) d’una organització, el qual es pot representar en una gràfica.

 

versió per imprimir en PDF. 284KB

 

Sumari

1. Indexplà. Què és?

2. Característiques principals de l'Indexplà

3. Utilitat de l'Indexplà per a la planificació lingüística

4. Metodologia de l'Indexplà

5. Annex. Pesos dels indicadors en cada factor

 

1. Indexplà. Què és?

L'Indexplà és un programa informàtic que permet avaluar el grau de normalització lingüística de la llengua catalana en una organització, a partir d’un sistema d’indicadors.

La primera versió del programa de l’Indexplà, utilitzat des de l’any 1995 fins a l’any 1998, fou una aplicació d’Excel creada per un equip (1) de diverses persones del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) i un coordinador informàtic.

Un cop elaborada aquesta versió de l’Indexplà, al mes de setembre de 1995, es va experimentar en una dotzena d’organitzacions d’àmbits diversos. Aquesta experimentació va permetre acabar de millorar l’eina abans d’aplicar-la d’una manera generalitzada.

L’extensió de l’aplicació de l’Indexplà i l’experiència acumulada durant més de dos anys va fer que es considerés convenient elaborar-ne una segona versió millorada, amb aportacions i suggeriments de personal tècnic que l’havia estat aplicant. Així, un equip (2) de treball ampliat va enllestir aquesta segona versió durant l’any 1998.

Actualment, un nou equip (3) de treball està enllestint una nova versió de l’Indexplà que serà una aplicació web amb una base de dades que recollirà la informació històrica i la de nova incorporació. Els mètodes de treball seran molt més àgils -basats en qüestionaris-, i s’ampliaran substancialment les possibilitats d’explotació de les dades obtingudes. També es preveu que n’hi hagi una versió autoadministrable a través d’Internet.

2. Característiques principals de l'Indexplà

a) Els indicadors per fer l’anàlisi estan agrupats en sis factors:

1 Imatge i retolació
2 Adequació lingüística del personal
3 Criteris d'ús lingüístic
4 Documents d'ús extern
5 Comunicacions exteriors
6 Documentació i comunicacions internes

Cada un d’aquests factors té un valor entre 0 i 100.

També s’obté una mitjana ponderada que té un valor entre 0 i 100, la qual reflecteix el nivell o l'índex de normalització lingüística (INL) de l'organització.

b) Permet obtenir una gràfica que mostra el nivell o l'índex de normalització lingüística (INL) d'una organització en un moment donat en una escala del 0 al 100. Aquest nivell permet fixar objectius i avaluar-ne l'assoliment, d'acord amb els interessos de l'organització. És important tenir en compte que l'Indexplà no és una eina amb la qual es pugui exigir un compromís determinat a una organització, sinó que està al servei de les necessitats que determinin els interlocutors de les organitzacions en cada cas.

gràfic 1

c) És d’aplicació senzilla perquè només sistematitza la informació que habitualment s'obté del treball continuat amb una organització. I és, també, pràctic perquè els índexs s'homogeneïtzen i possibiliten una valoració immediata i una comparació entre diferents moments en l'execució d'un mateix pla -progressió- i entre totes les organitzacions amb què es treballa.

d) És un instrument pensat per aplicar a qualsevol tipus d'organització, des de la més senzilla a la més complexa, ja que s'han triat variables comunes i equivalents a totes les organitzacions. A més, la metodologia i el llenguatge que es fan servir són propers als de les organitzacions (planificació, gestió i avaluació). Amb tot, les organitzacions han de tenir una mínima estructura que faci rendible l’aplicació de l’Indexplà. En aquest sentit, associacions molt petites, sense dependències i amb una producció textual reduïda necessiten intervencions més properes a la dinamització i la sensibilització que no a la planificació.

e) S’ha optat per mantenir un únic Indexplà per a totes les organitzacions i ampliar la flexibilitat a l’hora de triar elements a valorar en cada indicador. Això permet obtenir observacions que reflecteixen el grau de normalització exactament amb els mateixos paràmetres, tant en el cas d’una organització gran com petita, o d’un territori o un altre.

f) A causa de l'elevat grau d'informació que requereix, és aplicable a les organitzacions amb què es treballa habitualment. No seria rendible utilitzar-lo per fer estudis sobre l'índex de normalització lingüística en una mostra d'organitzacions. És, doncs, un instrument d'avaluació dels resultats d'un procés de canvi lingüístic, ja que permet valorar molt bé la situació de partida i la situació després d'unes actuacions.

g) És un instrument que permet valorar tots els graus de normalització lingüística amb valors entre el 0 i el 100. És útil, per tant, per aplicar a tots els plans lingüístics, ja que es pot ajustar a qualsevol dels objectius -parcials, temporals o generals- que es proposi cada organització.

h) És extremadament sensible als canvis. Permet apreciar i valorar quantitativament qualsevol progrés en el procés de normalització lingüística a l’organització, per petit que sigui. En un mateix full es reflecteix gràficament la comparació entre les observacions fetes en diferents moments.

gràfic 2

i) Els indicadors estan associats a un factor en el qual incideixen de manera prioritària. No obstant això, també s'interrelacionen amb altres factors i els poden afectar de manera secundària. És per això que el canvi de valoració en un sol indicador pot afectar sensiblement diversos factors.

j) Els factors i els indicadors, i també la valoració i la ponderació, s'han analitzat profundament de manera que el resultat, tot i ser arbitrari, ha estat consensuat. El valor atribuït a cada indicador s'ha analitzat individualment en relació amb cada un dels factors i s'ha comparat entre tots els indicadors.

k) El pes de cada factor a l'INL (mitjana ponderada), que reflecteix el grau de normalització lingüística de l'organització, també ha estat consensuat. Aquests criteris, que es van modificar per a la segona versió, són actualment:

Imatge i retolació

25%

Adequació lingüística del personal

15%

Criteris d'ús extern

20%

Documents d'ús extern

15%

Comunicacions exteriors

15%

Documentació i comunicacions internes

10%

l) L'Indexplà permet establir tipologies d'organitzacions segons el grau de normalització, tipologies que serveixen més des d’un punt de vista intern que extern:

1) Organitzacions que han assolit un nivell llindar de normalització (INL entre el 60 % i el 80 %), que implica un cert nivell d’incorporació de la llengua catalana en la imatge i les comunicacions internes i externes. Normalment, es tractarà d’organitzacions que han decidit incidir sobretot en l’ús del català en la imatge, la publicitat, les comunicacions externes, etc., i que encara presentaran mancances importants pel que fa a l’adequació lingüística del personal.

2) Organitzacions que han assolit un grau elevat d’utilització del català (INL superior al 80 %). Aquestes organitzacions normalment tindran valors molt alts en factors com ara la imatge, les comunicacions externes i la documentació externa, i valors alts en la resta (excepte potser l’adequació lingüística, que pot tenir valors mitjans).

3. Utilitat de l'Indexplà per a la planificació lingüística

Els plans lingüístics són instruments que el CPNL utilitza, bàsicament, per prestar els serveis que ofereix a les organitzacions i que permeten gestionar les seves necessitats lingüístiques.

Els plans lingüístics recullen les aspiracions de l'organització, formulades en objectius, concreten les actuacions a executar i preveuen sistemes d'avaluació.

Una de les eines per poder oferir un servei integral a les organitzacions és la utilització del programa informàtic Indexplà, que permet mesurar objectivament el seu grau de normalització lingüística en un moment donat i, també, l’evolució temporal com a resultat de la nostra intervenció.

L’Indexplà s’ha anat aplicat en una gran quantitat d’organitzacions de naturalesa i dimensió diferents (empreses privades, hospitals, associacions, ajuntaments, etc.) i en territoris amb una situació sociolingüística molt diversa.

 


1 de 3