Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Teoria i metodologia


La variació fònica en la llengua catalana: inventari i avaluació metodològica, per Miquel Àngel Pradilla Cardona


CONTINUA


2.12 MONTOYA, B. (2000). Els alacantins catalanoparlants: una generació perduda. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Aquest treball constitueix la segona part d’un projecte que focalitzava l’atenció en una comunitat de parla urbana, la de la ciutat d’Alacant, on el català es troba en fase d’avançada regressió. Els resultats de la primera part van sortir publicats el 1996 en un llibre, Alacant: la llengua interrompuda (Paiporta: Denes), on l’autor fa una descripció del procés de desús del català en l’àmbit familiar alacantí. Sens dubte, es tracta d’un treball de referència obligada a l’hora d’estudiar un tema tan punyent com el de la interrupció intergeneracional de la llengua. Amb aquesta recerca, Montoya deixa en un lloc secundari la sociologia del llenguatge i adopta l’enfocament variacionista (microsociolingüístic) amb la intenció de donar compte del procés evolutiu de l’estructura lingüística del parlar alacantí en un context de substitució lingüística. L’objectiu central és, doncs, descriure el fenomen conegut com a atròfia lingüística o encongiment lingüístic, això és, l’estudi del desgast o la desintegració estructural de la llengua recessiva (català), o en procés d’extinció, en un procés de convergència amb la llengua expansiva (castellà).

El treball aprofita el corpus oral de 69 dels 88 informadors que es van fer servir en la recerca inicial. L’univers real de la mostra són els catalanoparlants nascuts entre els anys 1907 i 1960 (20.586-0’335 %). En el moment de realitzar el treball de camp, entre els anys 1993 i 1994, es tractava d’una part de la població de més de 30 anys. És important destacar que la majoria dels entrevistats no havien rebut el català directament dels seus pares, sinó que l’havien adquirit posteriorment, d’una forma passiva, en el context familiar o en l’ambient ciutadà o laboral. Majoritàriament eren homes, d’edat provecta, d’extracció social baixa i procedents dels barris amb més presència catalanoparlant.

La part fonamental de les dades analitzades provenen d’una entrevista semidirigida enregistrada que seguia l’esquema temàtic de les històries de vida. També s’ha utilitzat el mètode d’observació, participant i no participant. La quantificació s’ha fet mitjançant l’aplicació del programa informàtic d’anàlisi de regles variables Gold Varb 2.0.

A banda de variables de tipus morfològic i lèxic, els trets fònics estudiats han estat els següents:

(1)  /e-/ - <a->
(2)  /a/ - [o oberta] / # (seg) /’o oberta/ # / [-sil]___# (hora)
(3) /a/ - [e oberta] / # (seg) /’e oberta/ # / [-sil]___# (perla)
(4) o oberta - <a> / # (seg) /’o oberta/ # / [-sil]___#
(5) e oberta - <a> / # (seg) /’e oberta/ # / [-sil]___#
(6) /e oberta/ - [e] / [-accent] (verd-verdura)
(7) /o oberta/ - [o] / [-accent] (pot-potet)
(8) o oberta - [o]
(9) e oberta - [e]
(10) – <bategant>
(11) lateral- <j>
(12) –s - <-h>

El baix nombre d’ocurrències obtingut en determinades variables fa que els resultats s’hagin de considerar amb una certa cautela.

3. Visió de conjunt i reflexions crítiques a propòsit de la metodologia

3.1. Variables lingüístiques

En el consonantisme, l’ordre palatal (sobretot el prepalatal) és el que ha gaudit de més atenció i es confirma com l’apartat més complex i de més variabilitat en el domini lingüístic de la llengua catalana.

Fins i tot en el vocalisme, les vocals anteriors o palatals han estat objecte d’anàlisi prioritària. I, llevat del treball de Colomina, la posició àtona ha estat la més investigada.

3.2. Comunitats de parla

Quant a la ubicació de les comunitats descrites en els respectius treballs, d’acord amb la classificació de les varietats geogràfiques de Veny (1978), en tenim set que s’ocupen del català occidental: d’aquests, quatre fixen l’atenció en parles valencianes, dos s’ocupen de parlars de transició de base nord-occidental i, finalment, un fa una anàlisi contrastiva de dues comunitats del geolecte lleidatà.

Pel que respecta al català oriental, dos se centren en la parla de Barcelona i dos més en les varietats xipella i tarragonina, respectivament.

Sobre la distribució geogràfica dels treballs, és destacable el protagonisme de les comunitats de parla situades en àrees lingüístiques de transició o allunyades de les ciutats que patrocinen el model estàndard.

Una altra consideració interessant és que, en l’àmbit català, la tendència prioritària dels estudis sociolingüístics d’abordar comunitats urbanes només es dóna en quatre estudis: dos sobre Barcelona (Mier se cenyeix al barri de Gràcia i Pla fa, fonamentalment, una anàlisi acústica de la variable), un sobre Lleida (amb una anàlisi contrastiva amb la comunitat rural d’Alguaire) i un altre sobre Alacant. La resta no són estudis urbans: o bé s’ocupen de poblacions molt petites, com la Canyada de Bihar, el Pont de Suert, Alcover, el Pla de Santa Maria i l’Espluga de Francolí, o bé es tracta de semiciutats (amb una demografia entre 15.000 i 30.000 habitants), com Petrer, Oliva, Valls i Benicarló. En conseqüència, hom pot afirmar que el model labovià, en l’àmbit de la llengua catalana, s’ha desurbanitzat.

Finalment, voldria fer notar que la totalitat dels treballs selecciona com a univers real de la mostra un grup lingüístic concret, el catalanòfon, malgrat que es tracta de comunitats multilingües. En el cas de Montoya (2000), el context de substitució lingüística ha exigit que juntament amb els parlants bilingües (amb L1 català) també s’hagin considerat els semibilingües (amb el català com a L2). Aquest fet atorga una clara especificitat a la recerca esmentada.

 

5 de 8