Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Usos, actituds i serveis lingüístics a les empreses associades a la CECOT, per Institut DEP, Anna Prunés i Joan Solé Camardons


CONTINUA


Taula 2: Quin grau d'interès tenen per a vostè i la seva organització els següents serveis que ofereix el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consorci per a la Normalització Lingüística?

Serveis

Molt interès

Força interès

Interès moderat

Poc interès

Cap interès

Ns/Nc

Mitjana*

Correctors ortogràfics, verificadors de textos i programes informàtics
en català

30,5

32,0

18,3

4,3

11,8

3,3

6,9

Vocabularis específics disponibles

25,0

36,3

17,0

7,0

10,5

4,3

6,7

Consultes puntuals sobre terminologia específica

24,0

27,8

22,8

8,3

11,5

5,8

6,5

Models de contractes, nòmines i altres documents administra

22,3

29,0

21,0

8,0

13,3

6,5

6,3

Assessora-
ment a mida per a l'elaboració de models de documents de l'empresa

21,8

28,5

20,8

9,0

14,8

5,3

6,2

Disseny i realització de programes de formació lingüística

17,3

26,0

24,8

9,0

17,3

5,8

5,8

Disseny a mida d'un pla de normalització o gestió lingüística del català

15,5

24,5

26,0

10,0

18,3

5,8

5,6

Bibliografia bàsica i específica de llengua catalana

12,0

26,8

30,0

8,8

16,3

6,3

5,6

Models de proves de llengua catalana per a la selecció de personal

15,3

23,3

25,0

10,0

20,8

5,8

5,4

*Mitjana: de 0 a 10, on el 0 equival a cap interès i el 10 a molt interès.

7. Recomanacions

El català s’utilitza sempre o sovint només a l’hora d’atendre telefònicament o directament al client, i amb freqüència en la comunicació oral, mentre que en la comunicació escrita s’empra poc i en força situacions no es fa servir mai. No obstant això, la valoració de la majoria d’empresaris és que a les seves empreses l’ús del català és alt, fet que permet considerar que els empresaris de la CECOT tenen una visió en certa mesura sobreestimada respecte l’ús real del català a les seves empreses. Aquest fet dificulta la presa de consciència per a un major ús.

Es veu necessari impulsar un procés de conscienciació de l’ús del català en aquest àmbit empresarial per part de les institucions (Consorci per a la Normalització Lingüística i Generalitat de Catalunya). D'altra banda, la majoria d’empreses de la CECOT no compta amb una regulació interna pel que fa a l’ús del català, que el protegeixi i el fomenti, si bé, es té en compte en els processos de selecció de personal.

Els responsables empresarials consideren que la situació d'ús lingüístic ha estat i continuarà essent la mateixa, atès que en general l’augment de l’ús del català a les seves empreses no es planteja com una necessitat empresarial. Tan sols una quarta part d’aquest col·lectiu es planteja aquesta qüestió en el futur, tant perquè entenen que cal protegir i fomentar la llengua pròpia, com perquè cal donar resposta a una demanda social creixent pel que fa al seu ús.

Es recomana un aprovisionament de mesures i directrius per a les empreses destinades a fomentar l’ús del català a nivell intern en els espais formals de comunicació, especialment a nivell escrit com és el cas dels contractes de treball i les factures. En aquesta mateixa línia, cal mantenir i augmentar la política de formació de català per al personal de les empreses que s’ofereixen des de l’Administració.

L’ús del català és un aspecte més lligat a les oportunitats empresarials que a les seves necessitats. Si bé els empresaris es mostren dividits en considerar que la utilització del català a les seves empreses comporta avantatges, són unànimes a l’hora de descartar-ne els inconvenients:

  • principalment, opinen que l’ús del català no suposa complicacions internes a nivell d’estocs o d’augment dels costos (sia de producció o de referenciació) o logístiques

  • en segon lloc, consideren que ajuda en la comunicació amb el client i n’augmenta la satisfacció

  • en tercer lloc, creuen que en certa mesura pot afavorir la imatge de marca i aportar certs avantatges comercials

 

7 de 8