Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Usos, actituds i serveis lingüístics a les empreses associades a la CECOT, per Institut DEP, Anna Prunés i Joan Solé Camardons


CONTINUA


5.2. Grau d'acord amb la política lingüística

A. Legislació

La gran majoria dels responsables empresarials enquestats es mostren favorables a les idees relacionades amb la Llei de Política Lingüística. El major grau d’acord empresarial es mostra per la possibilitat que els contractes de treball siguin bilingües (87,6 %), en segon lloc i en una proporció semblant, l’acord relacionat amb l’etiquetatge dels productes distribuïts a Catalunya perquè comptin amb el català (83,8 %), i en tercer lloc, més de 7 de cada deu empresaris mostra està d’acord en la senyalització en català pel que fa als cartells informatius dins de l’establiment (78,1 %), tot i que vers aquest darrer aspecte el 10 % dels empresaris hi està en desacord.

B. Política lingüística

Els aspectes referits a la política lingüística duts a terme en els darrers anys per l’administració autonòmica per afavorir l’ús de la llengua catalana compten amb una elevada aprovació entre els empresaris de la CECOT. El 91,8 % dels directius entrevistats està molt o més aviat d’acord que consumidors, clients i proveïdors puguin ser atesos en català si així ho desitgen, comptant només amb el 3,3 % que s’hi mostra en contra.

El 86,3 % dels empresaris està a favor que la Generalitat de Catalunya promogui l’ús de la llengua catalana en els àmbits econòmics i socials, essent rebutjat pel 6,1 % dels responsables empresarials. En tercer lloc, el 77,1 % dels directius està a favor de l’obligatorietat que treballadors i directius sàpiguen llegir, parlar i escriure en català, amb el 12 % d’empresaris que es mostra molt o més aviat en desacord amb aquesta opció.

El sector serveis, seguit del sector comerç, estan a favor, per sobre la resta, perquè la Generalitat de Catalunya promogui l’increment de l’ús del català. D’igual manera en el sector serveis té una bona acceptació la recomanació que tant treballadors com directius sàpiguen parlar, escriure i llegir en català.

Gràfic 2. Fins a quin punt està vostè d'acord amb el fet que a Catalunya...?
fins a quin punt està d'acord que a Catalunya...?

6. Interès general pels serveis lingüístics

6.1. Grau d’interès general

De les 400 empreses analitzades, 244, és a dir, sis de cada deu estan disposades a facilitar les seves dades per tal que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s’hi posi en contacte per oferir els seus serveis.

6.2. Grau d’interès per tipus de servei

La majoria d’empreses mostren interès pels serveis oferts pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consorci per a la Normalització Lingüística, segons el grau d’integració d’aquests serveis a l’empresa. Tots aquells serveis que es poden classificar com a puntuals o de consulta tenen una àmplia acceptació. Per altra banda, els serveis que representen l’establiment d’una política d’implantació permanent de la llengua catalana desperten un interès inferior.

En una escala on el 10 és el grau de màxim interès, la informació sobre correctors ortogràfics, verificadors de textos i programes informàtics en català (6,9) i l’oferiment dels vocabularis específics disponibles (6,7) són els dos serveis amb els quals dues de cada tres empreses estan més interessades. Les consultes puntuals sobre terminologia específica (6,5), l’oferiment de models de contractes, nòmines i altres documents administratius (6,3) i per a l’assessorament a mida en l’elaboració de models de documents de l’empresa (6,2) desperten un considerable interès en una de cada dues empreses associades a la CECOT.

Per sectors, els serveis mostra molt interès per tots els serveis lingüístics, menys en el cas de la informació sobre bibliografia bàsica i específica. El sector de la construcció remarca tenir molt d’interès en els serveis d’informació sobre bibliografia bàsica i específica, l’oferiment dels vocabularis específics disponibles i les consultes puntuals sobre terminologia específica. Tant els sectors de la indústria com el del comerç es mostren molt més moderades en el seu interès pels serveis oferts.

D’entre l’interès mostrat per totes les empreses, les microempreses presenten un interès major per la informació sobre correctors ortogràfics i les grans empreses per la informació sobre bibliografia bàsica i específica.

 

6 de 8