Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana
Tardor 2002


Usos, actituds i serveis lingüístics a les empreses associades a la CECOT, per Institut DEP, Anna Prunés i Joan Solé Camardons

Aquest article recull les principals aportacions de l'estudi Els usos lingüístics en les empreses associades a la CECOT promogut pel Departament de Cultura en el marc del conveni entre la CECOT i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Aquest treball l'ha dut a terme l'Institut DEP per mitjà d'una enquesta telefònica als empresaris i dirigents i les empreses.

versió per imprimir en PDF. 260 k

 

Sumari

1. Objectius i metodologia
1.1. Objectius
1.2. Metodologia

2. Marc de referència

3. Ús del català a les empreses de la CECOT
3.1. Ús empresarial
3.2. Atenció directa al públic
3.3. Imatge corporativa i retolació exterior
3.4. Comunicació interna
3.5. Publicitat i comunicació escrita amb clients i proveïdors
3.6. Directrius lingüístiques

4. Actituds i valoració de l'ús del català
4.1. Evolució i valoració de l'ús del català
4.2. Motivacions i frens envers l'ús del català
4.3. Intenció d'incrementar l'ús del català

5. Avaluació de la política lingüística
5.1 Notorietat i viabilitat dels convenis
5.2 Grau d'acord amb la política lingüística

6. Interès pels serveis lingüístics
6.1 Grau d'interès general
6.2 Grau d'interès per tipus de servei

7. Recomanacions

8. Recull de recursos lingüístics per a l'empresa

 

1. Objectius i metodologia

1.1 Objectius

L'objectiu general d’aquest estudi és conèixer la situació lingüística a les empreses associades a la CECOT. I els objectius específics són: conèixer els usos lingüístics i les expectatives pel que fa a l'augment de l’ús del català; detectar els motius que addueixen les empreses per utilitzar el català o no fer-ho; conèixer l'opinió sobre la política lingüística de la Generalitat de Catalunya entre aquestes empreses i avaluar l'interès en utilitzar tot un seguit de serveis lingüístics oferts des de la Secretaria de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

1.2 Metodologia

Univers d’estudi: Les 4.700 empreses associades a la CECOT amb una grandària superior a dos treballadors.

Mètode de realització de l'enquesta: Enquesta telefònica mitjançant un qüestionari semiestructurat.

Mostra: S'han realitzat un total de 400 entrevistes vàlides. Aquesta grandària de mostra suposa acceptar un marge d'error del + 4,7 % per a les dades globals en el cas de màxima indeterminació (p=q=50) per a un nivell de confiança del 95,5 %.

Treball de camp: El treball de camp s’ha realitzat entre el 15 i el 22 de desembre de 2000.

2. Marc de referència

Grandària: La major part de les empreses associades a la CECOT són microempreses amb menys de deu treballadors (58,5 %), en segon lloc són petites i mitjanes (34 %) i el 7,5 % grans empreses, en una proporció força similar al conjunt de les empreses de Catalunya.

Sectors: Les empreses associades a la CECOT pertanyen principalment al sector de la indústria (46,5 %), amb un pes específic en els subsectors de la metal·lúrgia (22,8 %), el tèxtil (8,2 %) i les arts gràfiques (6,1 %). En segon lloc, destaquen les empreses del sector serveis (31,8 %), essent en bona mesura gestories (10,4 %) i empreses de transport (6,1 %). Les empreses de la CECOT pertanyen al sector de la construcció i del comerç. Dins d’aquest darrer destaca el subsector dels professionals de la imatge (4,3 %).

Territori: La localització de les empreses de la CECOT es concentra principalment a la comarca del Vallès Occidental. Dins d’aquesta comarca destaquen les localitats de Terrassa (46,5 %) i Rubí (10,5 %).

Distribució de les vendes: El mercat al qual es dirigeixen les empreses analitzades és prioritàriament el català, ja que tres quartes parts de les vendes es realitzen exclusivament a Catalunya. Mentre que el 16 % de la producció és destinat al mercat espanyol i el 5,3 % al mercat internacional, que inclou Europa i la resta del món.


1 de 8