Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística internacional


L'aprenentatge del letó —una lluita contra els mites, els estereotips i els prejudicis, per Aija Priedite


CONTINUA


5. El Programa Nacional de Formació en Letó (NPLLT)

Afortunadament, el 1994 el Govern de Letònia entengué que la situació de la llengua no és reduïa a un mer problema lingüístic. El Govern s’adonà que s’havia d’actuar de manera immediata i que Letònia no podia resoldre el problema ella sola. És, doncs, per això que el Govern letó va demanar ajuda a l’United Nations Development Programme (UNDP) per a elaborar i aplicar un programa nacional de formació en llengua letona.

El 1995 l’UNDP creà un equip de treball integrat per experts nacionals i estrangers amb l’objectiu de dissenyar un programa nacional de formació en llengua letona (Programme for Latvian Language Training (NPLLT)). Els experts van formular un programa perquè es dués a terme en deu anys, adreçat tant a l’ensenyament reglat com a la formació d’adults. Per dur això a terme, es va crear una nova institució integrada per cinc persones: l’Oficina per al programa per a la llengua (LLPU). El programa s’està aplicant des de 1996 ençà i cobreix cinc grans àrees:

 1. formació de professorat;

 2. producció de nous materials;

 3. cursos de letó per a adults (letó com a llengua segona);

 4. activitats d’integració;

 5. desenvolupament de la gestió del programa.

De quina manera s’ha enfrontat el Programa a aquest problema tan complex? Quina n’era la filosofia? Quins n’han estat els resultats al llarg d’aquests sis anys?

6. La filosofia i l’estratègia del Programa Nacional de Formació en Letó

El primer pas va ser bandejar tots els mites, els estereotips i els prejudicis vigents, tant entre els formadors com entre els alumnes. Per aconseguir-ho es va llançar una campanya amb vista a introduir un nou aspecte de la qüestió lingüística: el letó com a llengua segona (LSL).

Calia, per consegüent, formar com abans millor un nou cos de professorat avesat als mètodes d’ensenyament, per la qual cosa el NPLLT va utilitzar el que se sol anomenar efecte multiplicador, mitjançant el qual un grup de professors és format per formar els seus col·legues. Aquest mètode ha demostrat que és possible dur a terme reformes de llarg abast en un termini breu. En aquests sis anys, el NPLLT ha constituït tres grups multiplicadors de formadors que han format els seus col·legues (principalment el professorat d’escoles per a les minories) des de diferents punts de vista i nivells. Actualment, els seus serveis també són sol·licitats pel professorat de les escoles letones.

La taula següent mostra l’efecte multiplicador del seu treball:

Taula 2

 

1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 Total

Multiplicadors en formació metodològica de LSL

40 40

Multiplicadors en formació LSL dels seus col·legues

220 300 468 151 219 1358

Multiplicadors LSL a l’escola primària

40

(30 actius)

40

Multiplicadors de LSL dels seus col·legues a l’escola primària

247 293 335 875

Multiplicadors en formació de metodologies d’ensenyament bilingüe

60
(40 nous i 20 del 1r grup de me- todologia LSL)

60

Multiplicadors en formació dels seus col·legues en metodologies d’ensenyament bilingüe

986 727 1713

Nombre de professorat que ha seguit un curs de formació NPLLT des de 1996

40 220 300 755 1490 1281 4086

Quins han estat els resultats de la formació de formadors? Quines coses han canviat? La taula 3 mostra una llista de criteris utilitzats actualment com a instruments d’ensenyament i dels quals el professorat no n’estava assabentat fa només uns pocs anys:

Taula 3

Els formadors entenen que existeixen diferents grups diana i diferents necessitats d’aprenentatge, p.ex.:

 • El contingut i l’aproximació varien segons l’edat dels alumnes;

 • Els alumnes tenen diferents capacitats per a aprendre una llengua;

 • Els alumnes discapacitats necesiten continguts i aproximacions especials;

 • Els alumnes volen classes interessants i estimulants que puguin competir amb l’oferta dels mèdia;

 • Els adults tenen necessitats molt diferents de les dels nens;

 • Les necessitats de cada adult són molt diferents;

 • L’experiència prèvia dels adults és molt diferent però determinant per al procés d’aprenentatge de la llengua;

 • Fins i tot els adults poden aprendre idiomes;

 • Un adult no és estúpid pel fet de no saber letó;

 • Els adults també necessiten una aproximació progressiva a l’aprenentatge d’idiomes;

 • Els adults també cometen errors quan aprenen un idioma.

El fet és que els grups de LSL així com altres grups de formació de formadors són molt més segurs, oberts, divertits i creatius per a aprendre nous mètodes. No cal dir que aquests professors són molt millors pedagogs que els altres. Els beneficiaris del programa de formació del NPLLT no són només els mateixos professors sinó també tots els alumnes de les escoles primàries des del nivell 1 fins al 9, així com una gran part dels adults.

Però, què ha passat amb els materials d’ensenyament al llarg d’aquests anys? En aquest àmbit l’efecte multiplicador ha tingut un abast encara més gran, ja que tant els formadors com els seus col·legues que segueixen els cursos estan implicats en la creació i aplicació dels nous materials. També en aquesta àrea el Programa està enfocat cap a diferents grups i mira de determinar-ne les necessitats. El LLPU va ser el primer en presentar mòduls complets de materials d’ensenyament (llibre de text, llibre d’exercicis, materials àudio i guia del professorat). Avui dia, aquest mètode està totalment generalitzat i altres editorials estan fent el mateix.

Taula 4

A. LSL en el sistema educatiu:

 • LLPU ha creat i publicat materials d’ensenyament per als nivells 1 a 9:

  —llibre de text;
  —llibre d’exercicis;
  —materials àudio;
  —guia del professor;

 • llibres d’exercicis sobre gramàtica comunicativa d’ensenyament per als nivells 1 a 9;

B. Materials d’ajuda visual per a programes d’educació bilingüe:

 • Blocs de pòsters (20 blocs per a cada tema) sobre biologia, geografia i història per als nivells 5 i 6;

 • Transparències (100 transparències per a cada tema) sobre biologia, geografia i història per als nivells 7 i 8;

C. Materials d’ensenyament per a grups específics d’adults:

 • Materials LSL adreçats a les professions següents:

  —nous reclutes;
  —personal del Ministeri de l’Interior (policia, guardes fronterers, funcionaris de presons i de justícia);
  —bombers;
  —professors d’escoles per a minories;
  —mestres de preescolar;
  —ferroviaris;
  —personal mèdic (metges i infermeres).

D. Letó per a tothom:

 • pel·lícula sobre ensenyament d’idiomes (una sèrie de TV i vídeo);

 • llibres de text i d’exercicis;

 • materials àudio (disponibles a la ràdio i en cassets);

 • CD i programari d’Internet;

E. Suport metodològic per a professorat:

 • manuals de metodologia;

 • manuals per a usuaris de vídeo;

 • manuals per a usuaris d’àudio;

 • manuals d’utilització de les notícies de premsa, guies de museus, etc., relatius a l’aprenentatge de llengües.

Els materials per a professorat també mostren que la filosofia del LLPU és d’adreçar-se i motivar l’individu i no les masses. Segons un acord del comitè d’experts del NPLLT, el finançament del cursos de LSL es divideix de la manera següent: el 70 % dels recursos és destinat als pedagogs obligats a ensenyar la seva assignatura en letó i el 30 % per a les professions a les quals només es pot accedir si es té un determinat nivell de coneixements lingüístics. Una part també està dedicada a finançar cursos per a discapacitats i joves aturats.

 


2 de 3