Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística internacional


Disseny de mesures per a millorar les actituds respecte del gallec i incrementar-ne l’ús, per Equip d’investigació del Seminari de Sociolingüística de la Real Academia Galega


CONTINUA


Amb l’objectiu de superar les resistèncias basades en factors ambientals com la percepció d’un entorn majoritàriament castellanoparlant, especialment entre joves residents en les ciutats, s’han de dissenyar mesures dirigides a fomentar el contacte de castellanoparlants amb àmbits on l’ús del gallec té una presència elevada.

És necessari fomentar en aquest mateix grup la millora en la percepció sobre les seves competències orals.

Pel que fa a les resistències relacionades amb aspectes actitudinals, cal aplicar mesures dirigides a millorar en el conjunt de la joventut la valoració respecte de la utilitat de la llengua gallega. S’ha de promoure la difusió de models de prestigi associats a determinades varietats del gallec, relacionant-los en major mesura amb esferes com la socioeconòmica i en menor mesura amb àmbits polítics o culturals.

També s’han d’oferir models de prestigi associats a l’ús oral del gallec percebut com a normatiu. És necessari de més a més difondre el missatge que el gallec és una única llengua amb nombroses varietats.

És fonamental prestigiar l’únic col·lectiu de parlants de gallec que experimenta un increment, el de neoparlants, tractant d’evitar la percepció que lliga l’ús del gallec d’aquest col·lectiu amb una militància nacionalista.

És necessari també elaborar accions dirigides a enfortir una identitat etnolingüística positiva entre joves gallegoparlants de l’àmbit rural, atesa la preocupant predisposició a canviar de llengua detectada en aquest col·lectiu.

5. Bibliografia

- Seminario de Sociolingüística (1994). Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia. A Coruña: Real Academia Galega.

- Seminario de Sociolingüística (1995). Usos lingüísticos en Galicia. A Coruña: Real Academia Galega.

- Seminario de Sociolingüística (1996). Actitudes lingüísticas en Galicia. A Coruña: Real Academia Galega.

- Fernández Rodríguez, M. y Rodríguez Neira, M. (1998). "A relación entre competencia e uso do galego", Cadernos de Lingua, 17 (pp. 25-46).

- Fernández Rodríguez, M. y Rodríguez Neira, M. (1998). "O papel das redes sociais na relación entre competencia e uso do galego", Cadernos de Lingua, 17 (pp. 25-46).

Equip d’investigació del Seminario de Sociolingüística
Real Academia Galega
fg251051@usc.es


4 de 4