Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Teoria i metodologia


L’aparellament de veus disfressades: una prova clàssica en el mesurament formal de les actituds lingüístiques,
per Marina Solís Obiols


CONTINUA


6. Bibliografia

Agheyisi, R.; Fishman, J. (1970): "Language Attitudes: A Brief Survey of Methodological Approaches", a Anthropological Linguistics, 12. Pàg. 137-157.

Azjen, I.; Fishbein, M. (1975): Belief, Attitude, Intention and Behaviour. Reading: Addison-Wesley.

Azjen, I.: Fishbein, M. (1980): Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Engliwood Cliffs: Prentice-Hall.

Baker, C. (1992): Attitudes and Language. Clevedon: Multilingual Matters.

Bierbach, Ch. (1988): "Les actituds lingüístiques", a A. Bastardas; J. Soler (ed.): Sociolingüística i llengua catalana. Barcelona: Empúries. Pàg. 155-183.

Boix, E. (1993): Triar no és trair. Identitat i llengua ens els joves de Barcelona. Barcelona: Edicions 62.

Bourhis, R. Y. i Leyens, J. P. (ed.) (1996): Estereotipos, discriminación y relaciones entre grupos. Madrid: MacGraw-Hill.

Cooper, R. L.; Fishman, J. (1974): "The study of language attitudes", a International Journey of the Sociology of Language, 3. Pàg. 5-19.

Gardner, R. G.; Lambert, W. (1972): Attitudes and motivation in a second-language learning. Rowlwy Massachussets: Newbury House Publishers.

Giles, H.; Bourhis, Y. (1976): "Methodological Issues in Dialect Perception: Some Social Psychological Perspectives", a Anthropological Linguistics, vol. 18. Pàg. 294-304.

Giles, H.; Baker, S.; Fielding, G.: "Communication Lenght as a Behavioral Index of Accent Prejudice", a International Journal of the Sociology of Language, 6. Pàg. 73-82.

Lambert, W. E. et al. (1960): "Evaluational Reactions to Spoken Language", a Journal of Abnormal and Social Psychology, 60. Pàg. 44-51.

Lambert, W. E. et al. (1967): "A Social Psychology of Bilingualism", a Journal of Social Issues, vol. 23. Pàg. 91-108.

Lee, R. R. (1971): "Dialect Perception: a Critical Review and Re-Evaluation", a Quartely Journal of Speech, 57. Pàg. 410-17.

López Morales, H. (1989): Sociolingüística. Madrid: Editorial Gredos.

Robinson, W. P. (1978): Lenguaje y conducta social. México: Trillas.

Solís, M. (1999): "Estudio sobre la metodología utilizada en el campo de las actitudes lingüísticas", a Actas del III Congreso de Lingüística General, vol. I i II. Salamanca: Universidad de Salamanca. Pàg. 1.529-1.535.

Tajfel, H. (1972): "Experiments in a Vacuum in the Context of Social Psychology: A Critical Assessment", a J. Israel; H. Tajfel (ed.). Londres: Academic Press.

 

Marina Solís Obiols
Col·laboradora de recerca
Departament de Filologia Catalana
Universitat de Lleida
msolis@filcat.udl.es

 


5 de 5