Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística internacional


Bai Euskarari Ziurtagiria. El Certificat Bai Euskarari, per Roberto Gutiérrez


CONTINUA


5. Programes informàtics

PARÀMETRE Certificat Bai Euskarari
"Servei en èuscar"
Certificat Bai Euskarari
"Servei i funcionament en èuscar"
Aplicacions informàtiques de l’organització: programes o sistemes operatius estàndards en èuscar que hi ha en el mercat; textos que s’utilitzen en aquests programes: missatges de comptabilitat, noms de fitxers o directoris...; programes que possibiliten el canvi d’un idioma a un altre: facturació...   Hauran de ser versions en èuscar. En cas que la versió en èuscar estigui desfasada, s’admetrà com a excepció.

Els textos s’escriuran en èuscar, encara que els programes estiguin en un altre idioma.

Aplicacions informàtiques externes a l’organització   Els programes externs a l’organització (per exemple, Telebanca) hauran d’estar en èuscar o ser bilingües. Si no fos així, es demanaran versions en èuscar.

2.4 Seguiment i avaluació dels compromisos

Kontseilua fa el seguiment i l’avaluació del grau de compliment dels compromisos. La revisió i millora del pla anual de l’organització possibilita la presa de decisions enfocades a la reconducció de les actuacions cap als objectius marcats. Es tracta, en definitiva, d’aplicar el "Cercle Deming", més conegut com el "Cicle PDCA" (Plan – Do – Check – Act). És a dir, en les organitzacions cal planificar els compromisos assumits detallant les accions, els responsables, els terminis i els recursos abans de desenvolupar-los, abans de posar en pràctica allò que es vol fer. És convenient registrar i documentar totes les actuacions, entre altres raons perquè a l’hora de realitzar l’avaluació dels compromisos se sol·licitaran proves documentals a les organitzacions. La tercera fita d’aquest procés és revisar i comprovar si els resultats concorden amb el que es va planificar. És en aquest moment, passat un període de temps d’uns sis mesos aproximadament, quan Kontseilua realitza la tasca de seguiment, tot i que aquest factor no és un inconvenient perquè l’organització faci les seves auditories internes corresponents. Si es verifica que es compleix allò que es va planificar, només cal continuar amb la fase següent; si, per contra, no s’està realitzant, se n’estudien les raons i s’actua amb la finalitat d’introduir una sèrie d’accions correctores en el Pla per aplicar-les tot seguit. Es pretén establir un sistema que permeti assegurar el que ha avançat l’organització, a l’estil dels sistemes d’assegurament de la qualitat.

Al cap d’un any, Kontseilua realitza l’avaluació del grau de compliment dels compromisos i, en el cas que el compliment hagi estat satisfactori, es renova el Certificat per un període d’un any. De manera excepcional, la primera avaluació s’ha realitzat recentment després d’un any i mig de la concessió de la primera promoció del Certificat a 203 organitzacions. A partir del mes de maig, s’avaluaran 78 organitzacions més que van obtenir el Certificat al juny de 2001. Cal destacar que, un cop finalitzat el primer període d’avaluació, el 81 % de les entitats han renovat el Certificat, un percentatge superior a les previsions, que eren del 75 %.

A l’hora de realitzar l’avaluació s’ofereixen diverses possibilitats, i sempre intentant donar la mínima càrrega de feina possible a totes les organitzacions. Les detallem tot seguit:

  1. La primera opció és utilitzar els indicadors, tant qualitatius com quantitatius, definits per Kontseilua juntament amb Elhuyar i Emun, empreses especialitzades en plans de normalització lingüística i membres de Kontseilua.

  2. Una segona opció és documentar, en cas que existeixi, el balanç del Pla de normalització de l’èuscar (elaborat per la mateixa organització o amb l’ajut d’una consultora externa), signat i segellat pel màxim responsable de l’organització.

  3. Qualsevol altre tipus de documentació que demostri el nivell de compliment dels compromisos haurà de ser acordat prèviament amb Kontseilua.

Tot el material és examinat pels tècnics de Kontseilua per dictaminar, posteriorment, si l’organització es mereix el Certificat Bai Euskarari. Cal ressaltar, en aquest punt, que a les organitzacions no se’ls exigeix que compleixin els compromisos al 100 %, ja que se’ls permet un marge especificat en els procediments interns de Kontseilua i que no se’ls notifica.

2.5 Cost econòmic, ús i promoció de la imatge del Certificat

L’obtenció del Certificat té un cost variable que depèn de les dimensions de cada organització. Així, anualment, suposa un desemborsament de 64,51 euros més 6,45 euros per cada treballador o treballadora de l’organització.


7 de 8