Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística internacional


Bai Euskarari Ziurtagiria. El Certificat Bai Euskarari, per Roberto Gutiérrez


CONTINUA


2.2 Nivells del Certificat

El Certificat ha tingut dos nivells fins al 31 de desembre de 2001, a saber:

  1. Certificat Bai Euskarari bidean ("en el camí"), destinat a aquelles organitzacions en procés de normalització lingüística.

  2. Certificat Bai Euskarari, destinat a les organitzacions que hagin culminat el procés de normalització.

Des de principis de 2002, després d’un període de reflexió i contrast motivat per la demanda dels mateixos agents socials, el Certificat Bai Euskarari consta de tres nivells:

1. Certificat Bai Euskarari bidean ("en el camí"), adreçat a les organitzacions que han adoptat i estan desenvolupant mesures per a la normalització de l’èuscar.

2. Certificat Bai Euskarari Guk Zerbitzua Euskaraz ("servei en èuscar"), adreçat a les organitzacions que a més d’adoptar i desenvolupar mesures per a la normalització de l’èuscar, són capaces d’oferir els seus serveis en èuscar, d’acord amb uns paràmetres recollits en els criteris següents: 1) capacitat dels membres de l’organització per expressar-se tant verbalment com per escrit en èuscar, 2) imatge corporativa i paisatge lingüístic de l’organització, i 3) relacions externes de l’organització.

3. Certificat Bai Euskarari Guk Zerbitzua eta lana Euskaraz ("servei i funcionament en èuscar"), adreçat a les organitzacions que a més de complir els requisits del punt anterior, ofereixin els seus serveis en èuscar i l’utilitzin com a idioma de treball. Per tant, a més de les tres condicions esmentades anteriorment, les relacions internes, els programes informàtics i tot allò que repercuteixi en el funcionament de l’organització hauran de ser en èuscar.

2.3 Condicions per a l'obtenció del Certificat

Com hem explicat més amunt, un cop que cada organització analitza la seva situació lingüística ha d’assumir una sèrie de compromisos encaminats a aconseguir la normalització de la llengua en el si d’aquesta organització i, per tant, en el sector i a la resta de sectors de la societat. Es tracta d’aplicar els continguts del Pla estratègic de l’Acord Bai Euskarari, de desenvolupar i desplegar els objectius que hi ha marcats. Profunditzant en "com" portar a la pràctica els objectius i estratègies definides, i estenent-les pel conjunt d’agents socials implicats, es posen les bases d’aquest projecte i s’asseguren els mitjans per garantir-ne la implantació. En el procés de desplegament es concreten i desenvolupen les actuacions necessàries per aconseguir els objectius definits, i s’avaluen els recursos necessaris en cadascuna de les organitzacions que impulsen el projecte.

Amb aquest objectiu, Kontseilua demana a cada organització que realitzi el seu propi pla anual, ja que és la manera d’assegurar que, any rere any, i dia rere dia, s’avança en el camí de la normalització de la llengua. Depenent del caràcter i dimensió de cada organització, aquest pla pot ser dissenyat i implementat per un servei de consultoria extern a l’organització o per un servei o departament de la mateixa organització, i sempre amb l’ajut de Kontseilua. En aquest pla cada organització ha de preveure, com a mínim, els aspectes següents:

  • Accions proposades per desenvolupar cadascun dels compromisos assumits voluntàriament.

  • Responsable(s) de l’aplicació de cada compromís adquirit.

  • Terminis de les accions necessàries per al compliment de cada compromís.

  • Recursos necessaris per a l’aplicació dels compromisos.

Per poder obtenir el Certificat, en qualsevol dels tres nivells, el Pla haurà de rebre l’aprovació de la direcció de la mateixa organització i de l’equip de planificació de Kontseilua. A més, l’organització que vulgui obtenir el segon o tercer nivell del Certificat, és a dir, la que vulgui provar que és capaç d’oferir els seus serveis, o els seus serveis i la seva llengua de funcionament intern en èuscar, haurà de complir les condicions que s’expliciten en els criteris següents.


4 de 8