Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Usos i representacions socials de les llengües a les Illes Balears, per Ernest Querol


CONTINUA


Taula 2. Primera llengua apresa per l’alumne-Llengua dels pares

 

Llengua dels pares

 

Total

Catalana

Catalana-
castellana

Castellana-
catalana

Caste-
llana

Primera llengua apresa

Cata-
lana

Recompte

% de primera llengua apresa

% de
llengua dels pares

% total

120

 

72,7%

 

97,6%

30,7%

16

 

9,7%

 

45,7%

4,1%

21

 

12,7%

 

47,7%

5,4%

8

 

4,8%

4,2%

 

2,0%

165

 

100,0%

 

42,2%

42,2%

Caste-
llana

Recompte

% de primera llengua apresa

% de
llengua dels pares

% total

3

 

1,3%

 

2,4%

0,8%

19

 

8,4%

 

54,3%

4,9%

23

 

10,2%

 

52,3%

5,9%

180

 

80,0%

 

95,2%

46,0%

225

 

100,0%

 

57,5%

57,5%

Una
altra

Recompte

% de primera llengua apresa

% de
llengua dels pares

% de total

     

1

 

100,0%

 

0,5%

0,3%

1

 

100,0%

 

0,3%

0,3%

Total

Recompte

% de primera llengua apresa

% de
llengua dels pares

% de total

123

 

31,5%

 

100,0%

31,5%

35

 

9,0%

 

100,0%

9,0%

44

 

11,3%

 

100,0%

11,3%

189

 

48,3%

 

100,0%

48,3%

391

 

100,0%

 

100,0%

100,0%

Pel que fa als matrimonis lingüísticament mixtos, transmeten les llengües de manera prou semblant: el pare catalanoparlant i la mare castellanoparlant transmeten el català en el 45,7% dels casos, i el 54,3%, el castellà. Quan el pare és castellanoparlant i la mare catalanoparlant, el 47,7% transmeten el català, mentre que el 52,3%, el castellà. Per tant, la tendència és a transmetre més el castellà.

Les dades globals de la transmissió lingüística intergeneracional, com podem extreure del quadre 2, són: el 57,5% transmet el castellà, mentre que el català el transmet el 42,2%. Així, podem concloure que la tendència a l’hora de transmetre la llengua és cap al castellà, i ho observem tant si els dos progenitors tenen la mateixa llengua com si cadascun en parla una de diferent.

Respecte a la llengua que trien els alumnes per respondre l'enquesta és el castellà en un 62,4% i el català un 31,5%; el 6% restant trien ambdues llengües (una llengua a cada part).

5.2 Resultats explicatius

5.2.1 Correlacions, anàlisi discriminant i anàlisi de regressió múltiple

En l'epígraf dels objectius hem vist que la investigació pretenia tornar a delimitar les principals variables que afavorien l’ús de les llengües i, seguint el model teòric proposat, s'han obtingut els resultats següents:


5 de 12