Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Usos i representacions socials de les llengües a les Illes Balears, per Ernest Querol


CONTINUA


Ens podem preguntar què impliquen aquests resultats:

1. Si l’ús de la llengua va lligat a la xarxa social i aquesta va minvant progressivament en la transmissió generacional, el nombre de parlants anirà també reduint-se.

2. Si l’ús de la llengua correlaciona principalment amb la representació d’aquesta, i no està tan lligada a la xarxa social, en la mesura que la representació sigui elevada, augmentarà el nombre de nous parlants. O bé com en el cas de les Balears, si disminueix la representació del castellà, que és correlativa a la del català, augmentarà l’ús del català.

Les conseqüències d’aquests resultats són clares: per invertir un procés de substitució lingüística caldrà tractar:

1. Que la variable que més correlacioni amb l’ús sigui la representació social;

2. Que la transmissió generacional no sigui negativa per a la llengua en retrocés o en perill de retrocés.

No entrarem a considerar les mesures que caldrà prendre per afavorir un canvi en la tendència actual. Només afirmarem, per acabar, que la validació en el context balear del nostre model teòric i metodològic ens forneix d’una eina molt productiva per a l’estudi dels processos de substitució lingüística i per a projectar estratègies per a la seva inversió. I no sols això, aquests avenços en el camp de la sociologia de la llengua poden ésser de molta utilitat en altres camps de les ciències socials.

Comptat i debatut, tots aquests fruits garanteixen el model proposat. És a dir, podem explicar força bé les tries lingüístiques que fan els parlants. Sabem que tot és millorable, però del que no tenim cap dubte és que hem fet una passa o unes passes per esbrinar els motius de l’ús del català a les Illes Balears, que era la nostra principal finalitat.

7. Bibliografia

MERTON, R. K. i KITT, A. S. (1950): "Contributions to the theory of reference group behavior", dins Merton, R. K. i Lazarsfeld, P. F.: Continuities in social resarch: studies in the scope and method of the American soldier, Glencoe, Ill, Free Press.

JODELET, D. (1989): "Représentations sociales: un domaine en expansion", dins Jodelet, D. Les représentations sociales. Paris: Presses Universitaires de France.

QUEROL, E. (2002a): "Els valencians i el valencià: comparació amb els catalans i amb els balears", conferència marc per al Tercer Congrés de l'Escola Valenciana, València, 2002 [en premsa].

QUEROL, E. (2002b): Els catalans i el català. Usos i representacions socials. Barcelona: Ed. Empúries [en premsa].

QUEROL, E. (2001a): "Evolució dels usos i de les representacions socials de les llengües a Catalunya (1993-2000)". Noves SL, Estiu 2001. http://www.gencat.cat/llenguna/noves

QUEROL, E. (2001b): "A new model for the Evaluation of Language Planning. A case Study: Catalonia (1993-2000)" Sociolinguistica [en premsa].


11 de 12