Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


La influència del bilingüisme en l'alumnat sord a Catalunya,
per Cristina Laborda Molla 


CONTINUA


3. Aspectes metodològics

3.1. Descripció de la mostra

Els subjectes de la mostra es van seleccionar a través de 5 dels 8 CREDA (Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) existents a Catalunya, concretament els de les províncies de Girona i Barcelona.

Es van seleccionar subjectes que tinguessin com a condició indispensable les característiques següents:

  • Tenir edats compreses entre 7 i 11 anys d'edat.

  • Patir sordeses pregones o severes de tipus prelocutiu (adquirides en estadis previs a l'adquisició del llenguatge).

  • No patir cap altra deficiència associada.

  • Conservar com a llengua materna el castellà (independentment de la llengua emprada a l'escola).

  • Estar escolaritzats en règim d'integració.

  • Seguir una modalitat comunicativa oralista (comunicació oral, sense llenguatges de signes).

La qüestió d'escollir infants entre 7 i 11 anys d'edat està justificada pel fet de la coincidència de l'inici en l'escolarització obligatòria i l'adquisició del llenguatge formal. Si tenim en compte que, generalment, es considera que l'infant sord pateix un retard en l'adquisició del llenguatge d'uns dos anys, aquesta edat s'apropa considerablement a la d'inici de l'escolarització en els alumnes més petits de la mostra.

Respecte a d’altres variables personals, es van controlar el nivell intel·lectual (se’ls va passar una prova de coeficient intel·lectual, i es van eliminar de la mostra els casos extrems) i el nivell comunicatiu. Paral·lelament també es van controlar les variables familiars i socio-culturals dels subjectes.

Finalment, respecte a les variables escolars, els subjectes de la mostra estaven escolaritzats la meitat en centres on la llengua vehicular prioritària era el català, i l’altre meitat en escoles eminentment de parla castellana. D’igual manera es va controlar la llengua que fa servir el logopeda amb l’alumne sord, la llengua que fa servir el mestre a classe i la llengua principal de comunicació entre companys, ja que en aquestes tres situacions l’ús idiomàtic pot variar del general del centre.

Paral·lelament es va seleccionar una mostra bessona d’oïdors el més semblant possible a la del grup de sords pel que fa a totes les característiques que no tenen relació directa amb el dèficit, tant personalment com familiarment: edat, sexe, nivell intel·lectual, nivell sociocultural, condicions escolars...


3 de 6