Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Evolució dels usos i de les representacions socials de les llengües a Catalunya (1993-2000), per Ernest Querol


CONTINUA


6. Bibliografia

ALLARD, R.: "Croyances et vitalité ethnolinguistique", dins Prujiner, A. et alii , Variation du comportement langagier lorsque deux langues sont en contact. Québec: Centre international de recherche sur le bilinguisme (1984), p. 65-71.

ARACIL, L. V.: "Sobre la situació minoritària", dins Dir la realitat. Barcelona: Edicions Països Catalans, (1983), p.171-206.

DOISE, W.; PALMONARI, A. L’étude des représentations sociales. Neuchâtel-Paris: Delachaux et Niestlé, 1986.

GILES, H. BOURHIS, R. Y. i TAYLOR, D. M.: "Towards a Theory of Language in Ethnic Group Relations", dins H. Giles (ed.), Language Ethnicity and Intergroup Relations. London & New York: Academic Press (1977) p. 307-348.

JODELET, D.: "Représentations sociales: un domaine en expansion", dins Jodelet, D. Les représentations sociales. Paris: Presses Universitaires de France, 1989.

LANDRY, R.; ALLARD, R.: "L’assimilation linguistique des francophones hors Québec, le défi de l’école française et le problème de l’unité nationale". Revue de l’Assotiation cannadienne d’éducation de langue française, (1988), 16 (3) p. 38-53.

LANDRY, R.; ALLARD, R.: "Contact des langues et développement bilingue: un modèle macroscopique". The Canadian Modern Language review/La revue canadienne des langues vivantes, (1990), 46, 3, p. 527-553.

MERTON, R.K. i KITT, A. S.: "Contributions to the theory of reference group behavior", dins Merton, R. K. I Lazarsfeld, P. F. Continuities in social resarch: studies in the scope and method of the American soldier, Glencoe, Ill., Free Press, 1950

MOSCOVICI, S.: La psychanalyse, son image et son public. Paris: Presses Universitaires de France, 1961.

MOSCOVICI, S.: Psycologie Sociale. Paris: Presses Universitaires de France, 1984; versió espanyola: Psicologia social, II. Barcelona: Ed. Paidós, 1986.

QUEROL, E.: Els catalans i el català. Usos i representacions socials. Barcelona: Ed. Empúries (en premsa), 2001.

QUEROL, E.: Els valencians i el valencià. Usos i representacions socials. València: Ed. Denes (Premi d'Investigació Francesc Ferrer Pastor, nº 7), 2000.

QUEROL, E.: "Variables que influeixen l’ús de les llengües al País Valencià", ponència presentada al I Congrés Internacional Llengua, societat i ensenyament. Alacant: novembre de 2000 (en premsa).

QUEROL, E.: "Resultats d'un nou model per determinar les variables que influeixen sobre l’ús de les llengües (País Valencià i Catalunya)". Congrés de Catalanística de Münster "Catalunya –un cas excepcional a Europa?", Secció: Multilingüisme, llengües en contacte i conflicte lingüístic. Münster: abril de 2000 (en premsa).

QUEROL, E.: Cap a un nou marc teòric per a l'estudi de les variables dels processos de substitució lingüística. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 1999 (Tesis doctorals microfitxades, 3568).

QUEROL, E.: "A new Theoretical Approach to the Study of Reversing Language Shift: Catastrophe Theory". 7th International Conference on Minority Languages, Bilbao, 1999 (en premsa).

QUEROL, E.: "Un nou model per a l’estudi del comportament lingüístic: la teoria de les catàstrofes". Caplletra. [València], núm. 21, Tardor 1996, p. 161-184.

QUEROL, E.: "Les representacions socials de les relacions interlingüístiques i l’ensenyament de les llengües". Dins Ir Congrés de l’Escola Valenciana. València: Federació Escola Valenciana, 1995, p. 347-361.

QUEROL, E.: "Els processos de substitució lingüística: cap a una metodologia d’anàlisi". Dins Comunicacions i Ponències. Simposi del Professorat de Valencià de l’Ensenyament Mitjà i de l’Educació Secundària Obligatòria. València: Generalitat Valenciana, 1994, p. 23-33.

QUEROL, E.: "Models en contacte: anàlisi dels estudis sobre les relacions interlingüístiques". Dins Actes del IX Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Alacant-Elx, 1993, p. 87-96.

QUEROL, E.: "El procés de substitució lingüística: la comarca dels Ports com a exemple". Dins Miscel.lània 89, València: Generalitat Valenciana, 1990, p.85-196.


9 de 10