Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


L'adquisició del català en alumnes d'origen marroquí a l'ensenyament obligatori,
per Lluís Maruny Curto i Mònica Molina Domínguez


CONTINUA


7. Proposta d'etapes en el procés d'adquisició del català

Atesos els resultats, semblaria que cal reformular la hipòtesi inicial sobre les etapes en el procés d’adquisició del català. Una possible descripció de les etapes més característiques, en els alumnes marroquins, podria ser la següent:

  • Primer any d’estada: adquisició d’una comprensió bàsica dels enunciats en català més habituals en la vida quotidiana i en el context escolar. Adquisició progressiva d’una capacitat d’expressió en català, encara que en formes poc gramaticals, i en contextos quotidians i fortament contextualitzats.

  • Segon i tercer any d’estada: adquisició progressiva de la competència oral en situacions de conversa i narració de fets viscuts. Manteniment del castellà com a llengua intermediària que facilita l’expressió en català, per la seva presència en contextos no escolars: carrer, mitjans de comunicació, etc. Encara limitacions en altres tipus de discurs, els més pròpiament formals i acadèmics, que requereixen més riquesa lèxica, termes més específics, etc.

  • De tres a cinc anys d’estada: consolidació de l’expressió oral en temes progressivament diversos i complexes. Adquisició de competència en lectura i escriptura de textos narratius i informatius senzills, a nivell d’alfabetització funcional.

  • A partir dels cinc anys d’estada: adquisició d’una competència comunicativa oral i escrita en diversitat de tipus de discurs i en textos expositius, que els obre la possibilitat d’accés als contextos educatius formals, en condicions de relativa igualtat amb els nadius.

Lluís Maruny Curto. EAP del Baix Empordà. lmaruny@pie.xtec.es
Mònica Molina Domínguez. École Normale Supérieure, Université de Yaoundé, Camerun


10 de 10