Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Metodologia sobre la recerca sociolingüística


Els mètodes bàsics de recerca sociolingüística, per Joan Solé Camardons


CONTINUA


1.5.4. El treball de camp

En aquesta fase de la recerca es tracta de recollir adequadament totes les informacions que proporcionen els enquestadors o els observadors. D'acord amb R. W. Heyns y A. F. Zander (6), un bon instrument de mesura és el que pot mesurar amb precisió i en diferents moments allò que se suposa que mesura. Per a què una persona sigui un instrument de mesura es necessari preparar-la, per a què observi allò que ha d'observar. Aquesta tasca pot ser simple o complexa, segons les dades que es vulguin aconseguir. A continuació s'exposen els mètodes bàsics de recollida dades, adaptada de la tipologia del Manual de recerca en ciències socials (taula.doc)

1.6. L'anàlisi de les dades

La recerca té per finalitat poder respondre la pregunta inicial. Amb aquest propòsit, es formulen les hipòtesis, es recullen les dades necessàries per a validar o bé falsar les hipòtesis inicials. Però un cop fet això, es tracta de comprovar si les dades recollides es corresponen amb les hipòtesis. Així doncs, la verificació empírica constitueix l'objectiu principal d'aquesta etapa d'anàlisi de les informacions.L'anàlisi de les informacions comporta múltiples operacions, però n'hi ha tres que són obligades:

a) la descripció i la preparació, amb agregació o sense, de les dades necessàries per verificar les hipòtesis

b) l'anàlisi de les relacions entre les variables

c) la comparació dels resultats obtinguts amb els que les hipòtesis feien esperar.

Però la realitat sempre és més rica i més matisada que no pas les nostres hipòtesis sobre aquesta realitat. Sovint una anàlisi aprofundida posa de relleu uns fets nous, al costat d'aquells que s'havien previst; apareixen noves relacions, que també cal tenir en compte. Per tant, l'anàlisi de les dades té una funció secundària, que és la d'interpretar aquests fets inesperats, revisant o afinant les hipòtesis, per tal que en les conclusions es pugui suggerir un perfeccionament del model d'anàlisi i proposar pistes de reflexió i de recerca ulteriors. Els mètodes d'anàlisi de dades pertanyen, majoritàriament, a una d'aquestes dues categories: l'anàlisi estadística de les dades o l'anàlisi de contingut. De tota manera, alguns dels mètodes presentats a l'etapa anterior com a mètodes de recollida de dades serveixen també en la fase d'anàlisi d'informacions. La distinció entre la recollida i l'anàlisi de les informacions no sempre és tan clara com podria semblar a partir de la manera de presentar l'organització de les diferents etapes de la recerca.

1.7. La redacció de l'informe

Aquesta etapa inclou l'elaboració de l'informe de recerca. A continuació s'exposa un breu resum sobre Com redactar un informe de recerca (7).

- L'objectiu d'un informe de recerca és informar els altres amb exactitud i claredat sobre una investigació.

- L'estil de l'informe, ha de ser succint, però no eixut. És preferible l'ús de la veu activa i la limitació en l'ús de la primera persona. Us recomanem per la seva utilitat el llibre El treball de recerca. Procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos (8) que conté el capítol "Redacció i presentació formal de la memòria escrita".

- La introducció ha d'iniciar-se amb una presentació sobre el tema que interessa i després conduir el lector, lògicament als objectius i a les hipòtesis de treball de l'estudi.

- L'apartat de metodologia ha de descriure de manera precisa la manera en què foren recollides les dades. Ha de contenir prou aclariments perquè el lector entengui els procediments utilitzats i un altre recercador pugui repetir el vostre estudi. Els subapartats que poden descriure's són: els participants, la mostra, el materials i els procediments de treball. És recomanable que alguns d'aquests elements formin part dels annexos.

- L'apartat de resultats és on s'informa dels resultats de les anàlisi fetes, al voltant de les quals se centra tot l'informe. Aquest apartat ha de fer una exposició preliminar dels principals tipus d'anàlisis utilitzades. També ha d'incloure tots els resultats obtinguts, ordenats de manera que els resultats més importants es presentin en primer terme. No cal incloure-hi tot el material que s'ha utilitzat, sinó només, allò pertinent.


4 de 7