Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Universitat i mobilitat estudiantil,
per Carme López i Teresa Casals


CONTINUA


Recursos

Les reflexions dels representants europeus ens van refermar en el nostre convenciment que la nova realitat multilingüe demana als ciutadans europeus i, més concretament als estudiants universitaris, que estiguin prou capacitats lingüísticament i fa que, alhora, s'hagin d'adoptar mesures que assegurin les llengües minoritàries. D'altra banda, les noves tecnologies són un mitjà idoni per difondre el coneixement de les esmentades llengües , atès que pel seu caràcter minoritari no existeix una oferta àmplia de cursos presencials fora de l'àmbit lingüístic propi. A més, amplien enormement els possibles destinataris.

Fa temps, però, que les universitats catalanes i l'administració educativa treballen conjuntament en la línia de dissenyar projectes que permetin, als estudiants que tinguin previstos intercanvis amb universitats catalanes, tenir un coneixement previ de la situació sociolingüística que trobaran a Catalunya i posar-se en contacte amb el català, llengua pròpia del país que es proposen visitar i llengua habitual d'intercanvi de les universitats catalanes.

Fruit de la col·laboració entre les universitats i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació és el projecte Interc@t, que és un sistema tutoritzat d'autoaprenentatge de català mitjançant les noves tecnologies (Internet, CD-ROM, àudio i imatge ). Aquest projecte, que ha estat seleccionat per la Comissió Europea, que ha participar en el seu cofinançament, va ser presentat, també, en el curs de les Jornades.

El projecte és el conjunt de productes següents:

  • Un curs de català de nivell inicial a través d'internet per a estudiants de fora de l'àmbit català. La responsabilitat de la realització del curs recau sobre la universitat de Girona.
  • L'elaboració i edició d'un material didàctic, també de nivell inicial, que pot complementar qualsevol curs elemental de llengua catalana. L'elaboren els serveis lingüístics de la universitat de Barcelona.
  • Difusió, per internet, d'una guia de conversa universitària, anglès-català amb text, imatge i so, feta a partir d'uns materials produïts anteriorment per la universitat de Barcelona
  • Realització d'uns materials en forma de fitxes, en suport informàtic i també en suport paper, per ajudar els voluntaris lingüístics en la seva tasca. És la universitat Autònoma de Barcelona la responsable de la producció dels esmentats materials.
  • Integració i difusió de tots aquests recursos formatius en una pàgina Web realitzada per la universitat Politècnica de Catalunya.
  • Experimentació, a través dels lectorats que la Generalitat té a les universitats de Londres i Grenoble, d'uns programes de tutorització per a aquells alumnes que vulguin venir a Catalunya per mitjà d'intercanvis i que, abans, vulguin entrar en contacte amb la llengua i la societat catalanes mitjançant els recursos que els ofereix el programa.

Debats i conclusions

A partir del marc global català i de les experiències d'altres països amb situacions similars a la nostra es van anar produint els debats entre els diferents estaments universitaris implicats amb presència de l'administració educativa universitària. Els debats van ser vius, interessants, participatius. Fruit d'un intens treball de dos dies són les conclusions que tot seguit podreu llegir i que sens dubte permetran plantejar les línies de treball per al futur amb l'objectiu d'afavorir la mobilitat de professorat i alumnat universitari en un marc de qualitat i de reconeixement mutu.

Les universitats catalanes, després d'un debat obert sobre mobilitat estudiantil i llengua:


2 de 3