Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Cercador de notícies del portal Llengua catalana

Introdueix qualsevol paraula per localitzar la notícia. També pots filtrar pel nom de l'organisme o ordenar les columnes pel títol o la data.

 

Notícia Data Text Paraules clau Geo Entitats