Proveïdors
Usuaris Professionals Informació Corporativa

   
 
L’Institut Català de la Salut posa al servei de les seves empreses proveïdores tota la informació necessària per accedir a la contractació pública de la institució.

Perfil del contractant
 
El licitador cal que s’adreci a la Plataforma electrònica de contractació pública del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat per tal d’informar-se i formalitzar el procés.
   
Registre Electrònic d'Empreses Licitadores
 
En aquest registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, es troben dades de la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència referides a empreses que vulguin contractar amb les administracions públiques.
   
Oficina d'Atenció a Creditors
 
Els proveïdors tenen a la seva disposició la informació i els formularis de pagament.
   
Factura electrònica
 
Les factures que s'hagin de presentar davant les administracions públiques han de ser en format electrònic i s'han d'enviar a través d'un dels punts generals d'entrada de factures establerts.

  [Torneu]


Institut Català de la Salut
Generalitat de Catalunya Departament de Salut