Professionals Canvi de perfil
Usuaris Proveïdors Informació Corporativa
Situació Sou a: Professionals » Documentació clínica » Accés a la documentació clínica
Documentació clínica
Accés a la documentació clínica [ Documentació clínica ] 

Documentació clínica
2.- Accés a la documentació assistencial
2.1.- Accés del pacient a la documentació clínica

• D'acord amb les disposicions legals vigents, el pacient té dret a accedir a la seva documentació clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren. Correspon als centres sanitaris regular el procediment per garantir aquest accés.

Procediment d'actuació

a) Sol·licitud: el titular, degudament acreditat (DNI/passaport), ha d'omplir el model de sol·licitud de documentació assistencial (PDF), en el lloc físic que cada centre designi, en què es concretin la manera i les parts de la història clínica a què es vol accedir, d'acord amb l'apartat 1.3 d'aquest protocol.

Aquesta sol·licitud, una vegada lliurada la documentació, restarà a l'interior de la història clínica.

En cas excepcional es podrà fer la sol·licitud per carta (correu ordinari o fax) i també es podrà enviar la documentació per correu ordinari, adoptant les corresponents mesures de seguretat (missatger, carta certificada, etc.).

b) Termini de lliurament: s'ha de garantir l'accés a la documentació clínica sol·licitada en un termini màxim de vint dies hàbils.

c) La norma d'actuació ha de ser la següent:

· Informes mèdics d'alta o d'urgències, s'ha de facilitar una còpia dels informes i si el pacient necessita un informe nou (resum) se li ha de lliurar un informe clínic complet elaborat pel metge responsable.

· Resultats de proves complementàries, còpia dels informes corresponents.

· Iconografia (raigs X, tomografia axial computada, ecografia, etc.), se n'ha de lliurar una còpia. En cas excepcional, es podran lliurar els originals. Cal destacar que, en aquest darrer cas, en el model d'autorització per sol·licitar documentació clínica de difunts (PDF) ha de constar el compromís del titular de retornar aquesta documentació.

· Full d'anotacions subjectives apartat 2.2« 1. Informació general 2.2. Limitacions al dret d'accés a la documentació clínica»
Anar amuntInstitut Català de la Salut
Generalitat de Catalunya Departament de Sanitat i Seguretat Social