Info Corporativa Canvi de Perfil
Usuaris Professionals Proveïdors
Situació Sou a: Info Corporativa » Què és l'ICS
Què és l'ICS?
Amb un pressupost executat per a l’any 2012 de 2.656 M€ i una plantilla de 39.720 professionals, l’Institut Català de la Salut és l’empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya i presta atenció sanitària a gairebé sis milions d’usuaris, xifra que suposa el 75% del total d’assegurats a Catalunya.

Actualment, l’ICS gestiona 288 equips d’atenció primària, 4 dels quals amb gestió compartida amb altres entitats, que presten serveis en 328 centres d’atenció primària i 673 consultoris locals. A més, gestiona 2 serveis de laboratori clínic; 26 serveis de diagnòstic per la imatge; 23 unitats territorials d’atenció continuada i urgències d’atenció primària (ACUT), que presten atenció mitjançant 162 dispositius; 34 centres d’especialitats extrahospitalàries; 28 serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva; 11 unitats del Programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES); 3 serveis de salut laboral; 7 unitats de salut mental, 2 de les quals són d’atenció infantil i juvenil i 2 més d’atenció i seguiment de les drogodependències; 11 unitats de rehabilitació extrahospitalària; 7 unitats de salut internacional i 9 línies pediàtriques.

D’altra banda, també gestiona 8 hospitals de referència dins la xarxa hospitalària d’utilització pública. Aquests centres compten amb 141 quiròfans; 28 unitats de reanimació; 24 sales de parts; 1.222 consultoris de consultes externes; 375 punts d’atenció d’hospital de dia; 3 unitats de salut internacional; 343 boxs d’urgències; 10 laboratoris clínics, 4 dels quals territorials, que donen servei a l’atenció primària; 151 equipaments d’alta tecnologia i 3.706 llits disponibles.

A més de l’activitat assistencial, l’ICS desenvolupa una gran activitat científica a través dels set instituts de recerca integrats als centres hospitalaris i d’atenció primària. Des de l’any 2008, quatre d’aquests instituts –el Vall d’Hebron Institut de Recerca, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida– estan acreditats per l’Instituto de Salud Carlos III. Aquest reconeixement com a centres d’excel·lència els situa en una posició capdavantera a tot l’Estat en l’àmbit de la recerca biomèdica.

En el camp de la docència, l’ICS forma en els seus centres 2.400 especialistes de 50 especialitats diferents en ciències de la salut. També acull més de 4.500 alumnes de pregrau de medicina, infermeria, odontologia i altres ensenyaments. A banda d’això, porta a terme una intensa activitat en formació continuada per a tots els col·lectius professionals.

 


Antecedents històrics

L'ICS empresa pública

Estatuts de l'ICS

Missió, visió i valors

Compromís ambiental
  Codi de bon govern
  Codi ètic
 

Responsabilitat social corporativa

 Antecedents històrics

•  La Llei 12/1983, de 14 de juliol, d’administració institucional de la sanitat, l’assistència i els serveis socials de Catalunya, va crear l’ICS com a entitat gestora de la Seguretat Social i dels serveis i les prestacions sanitàries de la Generalitat, per desplegar les competències que la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia li atribuïen i per executar els serveis i les funcions que li havien estat traspassats.

D’aleshores ençà, la configuració del sistema de la Seguretat Social ha evolucionat normativament cap a un redimensionament progressiu de l’àmbit propi i cap al caràcter instrumental o addicional de la condició d’entitat gestora. S’ha produït, també, la distinció entre la integració en el sistema i les prestacions, la gestió diferenciada de les prestacions econòmiques i les prestacions sanitàries i l’atribució progressiva de les competències sanitàries a les comunitats autònomes.

Al llarg d’aquesta evolució normativa, destaquen la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, que va crear el Sistema Nacional de Salut, i la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, que va crear el Servei Català de la Salut, responsable de garantir l’atenció sanitària pública i una cobertura pública de qualitat dels ciutadans de Catalunya per mitjà d’una adaptació adequada de l’oferta sanitària a les seves necessitats.

La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya va permetre que l’ICS comencés a adaptar progressivament el seu marc de gestió per poder operar com la resta de proveïdors del sistema sanitari. Per això, per mitjà del Decret 138/1993, de 7 de maig, i posteriorment els decrets 276/2001, 277/2001, 53/2006 i 258/2007, es van fer noves reestructuracions de l’ICS, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat dels serveis.
Anar amunt

L'ICS empresa pública

• 

El juliol de 2007, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar per consens la Llei 8/2007 de l'Institut Català de la Salut , que el transforma en empresa pública i n'adequa l'organització a les necessitats de salut dels ciutadans. La Llei té com a propòsit principal la descentralització territorial de la institució i dóna als centres i serveis més autonomia en la gestió econòmica i dels recursos. La proximitat generada amb aquesta reforma incrementa l'efectivitat del servei, possibilita una millor atenció de les necessitats específiques de salut de cada ciutadà i també permet configurar un ICS àgil, competitiu, adaptable als canvis i proper a les necessitats assistencials de la població.

Anar amunt

Estatuts de l'ICS

• 

Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut (ICS), aprovats pel Govern el dia 3 de febrer de 2009, suposen un pas més en el desenvolupament de l'empresa pública i en determinen el seu funcionament intern tal i com estableix la Llei de l'ICS aprovada el mes de juliol de 2007.

Els Estatuts desenvolupen els òrgans de govern i de direcció, de participació i de gestió de la institució. Segons el nou reglament, l'estructura orgànica de l'ICS es fonamenta en el Consell d'Administració i la figura del director gerent. El Consell d'Administració és l'òrgan superior de govern i de direcció de l'ICS i s'encarrega de portar a terme la planificació estratègica dels mitjans que són adscrits a aquesta entitat, en dirigeix les actuacions i n'exerceix el control de la gestió. Un dels encàrrecs del Consell serà l'aprovació d'un codi de bon govern que ha d'orientar l'actuació dels membres dels òrgans de govern i de direcció i dels òrgans de gestió de l'ICS.

La Comissió Executiva, formada per un màxim de vuit membres del Consell, actua com a òrgan permanent de govern i direcció de l'ICS amb les funcions que li delegui el Consell d'Administració. Els òrgans de gestió es divideixen en els serveis corporatius, les gerències territorials i les unitats de gestió dels centres. També concreta la composició i el funcionament del Consell General de Participació, el Consell de Participació dels Professionals de l'ICS i els consells de participació dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut.

Pel que fa a l'organització i el funcionament dels centres, els Estatuts aposten per l'autonomia de gestió, emmarcada dins els acords del Consell d'Administració. L'objectiu és que els centres, serveis i establiments de l'ICS puguin definir la seva pròpia estructura i organització. L'autonomia de gestió i economicofinancera es podrà concretar en els àmbits organitzatiu, de gestió econòmica, de gestió de personal i de gestió assistencial, mitjançant els acords de gestió. Suposarà donar capacitat als professionals per elaborar i aplicar les seves pròpies normes de funcionament intern i el desenvolupament i la gestió dels seus plans de qualitat. El grau d'autonomia i els àmbits en què s'haurà de concretar aquest nou sistema organitzatiu seran proposats en cada cas per les gerències territorials i els equips directius de cada unitat de gestió, i seran aprovats pel Consell d'Administració.

Finalment, els Estatuts també marquen els principis ordenadors de la gestió de recursos humans de l'organització -l'ordenació del personal, la provisió de places i la selecció- i de caire econòmic. El darrer capítol del document estableix l'aprovació anual d'un programa d'actuació, d'inversions i de finançament. En aquest apartat s'estableixen les bases del contracte programa: l'acord de prestació de serveis entre l'ICS i el Servei Català de la Salut (CatSalut).

Anar amunt

Missió. visió i valors
  Missió
    Donar una atenció d'excel·lència a la població, desenvolupant també la docència i la recerca en l'àmbit de la salut a Catalunya.

  Visió
    Ser l'organització de referència i lider en el sistema de salut català, tant en l'assistència com en la docència i la recerca.

  Valors
   

El comportament de les persones que treballen a l'ICS ha de regir-se per uns valors compartits per tots, coherents amb la missió de l’empresa.

Entre els valors ètics que han de guiar les actuacions de l’ICS destaquen el posicionament del ciutadà com a eix central del sistema sanitari, mentre que els professionals constitueixen l'eix central de l'organització; el compromís amb la sostenibilitat econòmica i social; la simplificació organitzativa; el diàleg i la transparència; l'atenció integral a les persones, i la integració activa, respectuosa i coresponsable en el sistema sanitari de Catalunya.

  Canvi   Competència   Compromís   Confiança
  Cooperació   Equitat   Il·lusió   Implicació
  Innovació   Integritat   Respecte   Responsabilitat
  Seguretat   Sensibilitat   Servei públic   Sostenibilitat
     
Anar amunt
 

Compromís ambiental

 

L'Institut Català de la Salut, organització sanitària pública proveïdora de serveis de salut, conscient de les repercussions que les seves activitats assistencials poden tenir sobre el medi ambient i sobre la salut, estableix la seva política ambiental d'acord amb la normativa aplicable en aquesta matèria i es compromet fermament en el respecte ambiental i a assolir sempre que sigui possible uns nivells de qualitat superiors als normatius.

La política ambiental es desplega amb un sistema de gestió basat en els principis següents:

   
  Garantir que l'activitat es realitzi d'acord amb la legislació, la normativa i altres requisits ambientals aplicables.
  Avaluar els aspectes ambientals derivats de l'activitat assistencial, per prevenir, eliminar o minimitzar els seus efectes.
  Establir les mesures necessàries per evitar accidents que puguin tenir repercussió significativa en el medi ambient.
  Fomentar la participació, implicació i el sentit de responsabilitat ambiental de totes les persones que treballen en l'organització amb una comunicació i formació adequades.
  Garantir que la prevenció ambiental s'integri en els mètodes i procediments de treball, tant de l'activitat pròpia com dels nostres subministradors i contractistes.
  Dur a terme una gestió eficient dels residus, de manera que se'n generi el mínim volum possible i es gestionin adequadament.
  Promoure l'ús eficient dels recursos naturals, matèries primeres i energia, aplicant les mesures d'estalvi i de reutilització que siguin possibles.
  Implantar i mantenir operatiu un sistema de gestió ambiental d'acord amb el reglament europeu EMAS 1221/2009, de manera que es garanteixi la millora contínua de la gestió ambiental en els centres de l'Institut Català de la Salut.

Declaració ambiental
Anar amunt
 

Responsabilitat social corporativa

 

La responsabilitat social corporativa (RSC) és un dels grans reptes de les empreses en l’actualitat. La Generalitat de Catalunya s’ha fixat com a objectiu prioritari promoure entre els organismes públics a funcionar sota uns criteris de gestió responsable en els àmbits econòmic, social i ambiental. Aquest impuls es concreta en l’increment de la competitivitat i el foment del desenvolupament sostenible. L’ICS, seguint l’estela fixada per la Generalitat, ha marcat ja el camí per convertir-se en una empresa amb el segell d’RSC amb l’elaboració del Pla estratègic de responsabilitat social corporativa 2010-2014.

Per aquest motiu, es va crear un grup de treball amb una llarga representació de totes les vessants de l’organització per marcar el camí a seguir en els propers anys. El procés de disseny d’aquest Pla estratègic s’ha basat en quatre pilars: cultura i lideratge; estratègia organitzativa; transformació de l’estructura, i establiment de sistemes específics per a la seva gestió. Un total de 17 persones han estat les encarregades d’identificar els grans temes ja operatius en matèria d’RSC de l’ICS i els que s’ha d’implantar en un futur. Els cinc compromisos identificats són: promoure la sostenibilitat econòmica, la proactivitat en l’oferta de la cartera de serveis, incrementar els estàndards de qualitat i seguretat, promoure la seguretat i la salut en el treball i treballar per atraure i retenir talent.

Un altre vessant del Pla estratègic és que s’expandirà més enllà de l’organització. En aquesta línia, l’ICS començarà tota una sèrie de contactes amb els grups d’interès relacionats directament amb l’activitat de l’organització. Durant el treball de confecció del Pla s’han detectat inicialment 14 grups –usuaris, professionals, associacions de pacients, altres proveïdors, àmbit local, mitjans de comunicació, etc.– que s’han dividit en funció de la vinculació més o menys estreta amb la nostra xarxa. Progressivament, s’analitzaran les oportunitats que representen aquests grups, i quines accions es poden iniciar per satisfer les seves necessitats a través dels compromisos adquirits per l’ICS en el Pla estratègic.

Aquest Pla estratègic és una eina de suport i aprenentatge per al desenvolupament de l’RSC en l’organització. Per assolir aquests fonaments, l’ICS ha establert un pla d’actuació de quatre anys. Les accions més immediates són el desenvolupament del pla d’acció per posar en marxa els compromisos establerts en el Pla i realitzar l’anàlisi en profunditat dels grups d’interès identificats fins ara. A mig termini, el Pla inclou l’elaboració d’una memòria, seguint el format internacional GRI (Global Reporting Initiative) on s’aglutinaran totes les iniciatives dutes a terme a l’organització en matèria d’RSC.

Pla estratègic de reponsabilitat social corporativaAnar amunt

Institut Català de la Salut
Generalitat de Catalunya Departament de Salut