Info Corporativa Canvi de Perfil
Usuaris Professionals Proveïdors
Situació Sou a: Info Corporativa » Què és l'ICS
Què és l'ICS?
Amb una plantilla que supera els 38.000 professionals, l'Institut Català de la Salut és l'empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya i presta atenció sanitària a gairebé sis milions d'usuaris de tot el territori. Actualment gestiona vuit hospitals ( Vall d'Hebron, Bellvitge, Germans Trias, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona, Verge de la Cinta de Tortosa i Viladecans) i 287 equips d'atenció primària, tres dels quals a través d'un consorci amb l'Hospital Clínic de Barcelona i un quart amb un altre consorci amb l'Ajuntament de Castelldefels.

Com a entitat de referència dins el sistema públic de salut, l'objectiu de l'ICS és contribuir a la millora de la salut i de la qualitat de vida de les persones a través de la prestació d'uns serveis sanitaris innovadors i excel·lents, que abasten tant la promoció de la salut com la prevenció i el tractament de les malalties, des de les més prevalents fins a les més complexes.

A més de l'activitat assistencial, l'ICS desenvolupa una gran activitat científica a través dels set instituts de recerca integrats als centres hospitalaris i d'atenció primària. En el camp de la docència, l'ICS forma en els seus centres 2.300 especialistes de 51 especialitats diferents en ciències de la salut. També acull més de 4.500 alumnes de grau de medicina, infermeria, odontologia i altres ensenyaments. A banda d'això, porta a terme una intensa activitat en formació continuada per a tots els col·lectius professionals.

 


Antecedents històrics

L'ICS empresa pública

Estatuts de l'ICS

Missió, visió i valors
  Codi de bon govern
  Codi ètic

 Antecedents històrics

•  La Llei 12/1983, de 14 de juliol, d’administració institucional de la sanitat, l’assistència i els serveis socials de Catalunya, va crear l’ICS com a entitat gestora de la Seguretat Social i dels serveis i les prestacions sanitàries de la Generalitat, per desplegar les competències que la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia li atribuïen i per executar els serveis i les funcions que li havien estat traspassats.

D’aleshores ençà, la configuració del sistema de la Seguretat Social ha evolucionat normativament cap a un redimensionament progressiu de l’àmbit propi i cap al caràcter instrumental o addicional de la condició d’entitat gestora. S’ha produït, també, la distinció entre la integració en el sistema i les prestacions, la gestió diferenciada de les prestacions econòmiques i les prestacions sanitàries i l’atribució progressiva de les competències sanitàries a les comunitats autònomes.

Al llarg d’aquesta evolució normativa, destaquen la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, que va crear el Sistema Nacional de Salut, i la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, que va crear el Servei Català de la Salut, responsable de garantir l’atenció sanitària pública i una cobertura pública de qualitat dels ciutadans de Catalunya per mitjà d’una adaptació adequada de l’oferta sanitària a les seves necessitats.

La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya va permetre que l’ICS comencés a adaptar progressivament el seu marc de gestió per poder operar com la resta de proveïdors del sistema sanitari. Per això, per mitjà del Decret 138/1993, de 7 de maig, i posteriorment els decrets 276/2001, 277/2001, 53/2006 i 258/2007, es van fer noves reestructuracions de l’ICS, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat dels serveis.
Anar amunt

L'ICS empresa pública

• 

Amb la voluntat d’adaptar el marc normatiu i la naturalesa jurídica de l’ICS al model sanitari català, el Parlament de Catalunya aprova amb el consens de tots els grups parlamentaris la Llei 8/2007 de l'Institut Català de la Salut, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut. Aquesta Llei transforma l’ICS en empresa pública i dóna als seus centres i als serveis més autonomia en la gestió econòmica i dels recursos. El Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ICS, regula la seva organització i el seu règim de funcionament.

Anys més tard, el mes d’octubre de 2013, el Parlament de Catalunya aprova una resolució on insta el Govern a dur a terme les actuacions necessàries per mantenir la titularitat pública de l’Institut Català de la Salut i incloure’l en l’epígraf d’entitats de dret públic dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, donant compliment a la naturalesa jurídica que li atorga la Llei 8/2007, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de la Llei i permetre que l’ICS evolucioni i es configuri com una veritable empresa pública més àgil, descentralitzada, eficient, sostenible, competitiva, adaptable als canvis i propera a les necessitats assistencials de la població, disposant dels mateixos instruments de gestió que la resta d’empreses públiques dels sector.

En el marc del que disposa l’article 12 de la Llei 8/2007, la resolució del Parlament també demana promoure la integració territorial de l’ICS amb la resta de proveïdors de la xarxa sanitària d’utilització pública, amb la finalitat de facilitar la coordinació assistencial, la continuïtat d’accés del ciutadà i l’acompliment dels objectius de política sanitària en el marc del Pla de Salut de Catalunya.

Anar amunt

Estatuts de l'ICS

• 

Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut (ICS), aprovats pel Govern el dia 3 de febrer de 2009, suposen un pas més en el desenvolupament de l'empresa pública i en determinen el seu funcionament intern tal i com estableix la Llei de l'ICS aprovada el mes de juliol de 2007.

Els Estatuts desenvolupen els òrgans de govern i de direcció, de participació i de gestió de la institució. Segons el nou reglament, l'estructura orgànica de l'ICS es fonamenta en el Consell d'Administració i la figura del director gerent. El Consell d'Administració és l'òrgan superior de govern i de direcció de l'ICS i s'encarrega de portar a terme la planificació estratègica dels mitjans que són adscrits a aquesta entitat, en dirigeix les actuacions i n'exerceix el control de la gestió. Un dels encàrrecs del Consell serà l'aprovació d'un codi de bon govern que ha d'orientar l'actuació dels membres dels òrgans de govern i de direcció i dels òrgans de gestió de l'ICS.

La Comissió Executiva, formada per un màxim de vuit membres del Consell, actua com a òrgan permanent de govern i direcció de l'ICS amb les funcions que li delegui el Consell d'Administració. Els òrgans de gestió es divideixen en els serveis corporatius, les gerències territorials i les unitats de gestió dels centres. També concreta la composició i el funcionament del Consell General de Participació, el Consell de Participació dels Professionals de l'ICS i els consells de participació dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut.

Pel que fa a l'organització i el funcionament dels centres, els Estatuts aposten per l'autonomia de gestió, emmarcada dins els acords del Consell d'Administració. L'objectiu és que els centres, serveis i establiments de l'ICS puguin definir la seva pròpia estructura i organització. L'autonomia de gestió i economicofinancera es podrà concretar en els àmbits organitzatiu, de gestió econòmica, de gestió de personal i de gestió assistencial, mitjançant els acords de gestió. Suposarà donar capacitat als professionals per elaborar i aplicar les seves pròpies normes de funcionament intern i el desenvolupament i la gestió dels seus plans de qualitat. El grau d'autonomia i els àmbits en què s'haurà de concretar aquest nou sistema organitzatiu seran proposats en cada cas per les gerències territorials i els equips directius de cada unitat de gestió, i seran aprovats pel Consell d'Administració.

Finalment, els Estatuts també marquen els principis ordenadors de la gestió de recursos humans de l'organització -l'ordenació del personal, la provisió de places i la selecció- i de caire econòmic. El darrer capítol del document estableix l'aprovació anual d'un programa d'actuació, d'inversions i de finançament. En aquest apartat s'estableixen les bases del contracte programa: l'acord de prestació de serveis entre l'ICS i el Servei Català de la Salut (CatSalut).

Anar amunt

Missió. visió i valors
  Missió
    Donar una atenció d'excel·lència a la població, desenvolupant també la docència i la recerca en l'àmbit de la salut a Catalunya.

  Visió
    Ser l'organització de referència i lider en el sistema de salut català, tant en l'assistència com en la docència i la recerca.

  Valors
   

El comportament de les persones que treballen a l'ICS ha de regir-se per uns valors compartits per tots, coherents amb la missió de l’empresa.

Entre els valors ètics que han de guiar les actuacions de l’ICS destaquen el posicionament del ciutadà com a eix central del sistema sanitari, mentre que els professionals constitueixen l'eix central de l'organització; el compromís amb la sostenibilitat econòmica i social; la simplificació organitzativa; el diàleg i la transparència; l'atenció integral a les persones, i la integració activa, respectuosa i coresponsable en el sistema sanitari de Catalunya.

  Canvi   Competència   Compromís   Confiança
  Cooperació   Equitat   Il·lusió   Implicació
  Innovació   Integritat   Respecte   Responsabilitat
  Seguretat   Sensibilitat   Servei públic   Sostenibilitat
   
Anar amunt

Institut Català de la Salut
Generalitat de Catalunya Departament de Salut