Una propietat del gas natural és la netedat de la seva combustió ja que, en una proporció adequada amb l'aire, crema sense desprendre cendres, negre de fum, òxid de carboni o altres productes contaminants. També produeix una flama de color blau molt característica. Una combustió defectuosa, a causa d'una mescla incorrecta d'aire i gas, pot produir fums i monòxid de carboni (CO), així com alliberar metà a l'atmosfera, un dels gasos responsables de l'efecte hivernacle, com el diòxid de carboni (CO2).

La natura i l'origen del gas natural

La molècula de metà

El metà (CH4) és el principal component del gas natural, per bé que conté també altres hidrocarburs lleugers com l'età (C2H6), el propà (C3H8), el butà (C4H10) o el pentà (C5H12) en molta menor proporció.

Es troba habitualment en la proporció del 85%, barrejat amb un 10% d'età, un 3% de propà, un 0,1% de butà i un 0,7% de nitrogen. Tots tenen un punt d'ebullició molt baix, de fins a –158,9ºC en el cas del metà. Mentre que a temperatures ordinàries els hidrocarburs amb 5-10 àtoms de carboni són líquids, aquests hidrocarburs de menor pes molecular (menys de 5 carbonis) es presenten en forma de gas o vapor.

Per extreure l'energia continguda en els enllaços químics C-H s'ha de produir el procés de combustió. La combustió és una reacció d'oxidació (exotèrmica) d'un cos combustible (gas) amb un altre cos oxidant (aire), anomenat comburent. Aquesta transformació va acompanyada de despreniment de calor i el fenomen acostuma a ser perceptible per la presència d'una flama que constitueix una font de llum i calor. Perquè la combustió tingui lloc cal que el combustible i el comburent estiguin en contacte i en les proporcions adequades, i que la temperatura de la mescla sigui superior a la seva temperatura de combustió.

La densitat relativa del gas natural, prenent l'aire com a referència, és de 0,6 a 0,66, és a dir, és menys dens o pesant que l'aire. El seu poder calorífic, o quantitat de calor despresa en la combustió completa per unitat de volum, és de 6,6 a 12 te/m3.

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H20 + calor