La seguretat en l'ús


Les instal·lacions de gas natural, com també altres instal·lacions i aparells, han de tenir un manteniment correcte per garantir-ne un funcionament segur i eficaç. La normativa vigent preveu dos processos per utilitzar les instal·lacions amb totes les garanties de seguretat, els quals s’han de realitzar aproximadament cada quatre anys.

En primer lloc, la inspecció periòdica de les parts visibles de la instal·lació, que ha de dur a terme obligatòriament l’empresa subministradora. En segon lloc, la revisió periòdica de la instal·lació dels aparells de gas, que és una obligació del consumidor. Si la revisió ha estat satisfactòria, es lliura al client un Certificat de Revisió que és necessari per mantenir el subministrament.

A fi d’avançar en la seguretat de les instal·lacions de gas natural, s’han elaborat un conjunt de normes que tenen com a objectiu:

 • Establir uns criteris tècnics de disseny i construcció lògics i fàcilment comprensibles,
 • Incorporar els avenços tecnològics i de seguretat, i els coneixements adquirits a la pràctica,
 • Assolir una homogeneïtat de criteris tècnics entre les diferents comunitats autònomes
 • Optimitzar, actualitzar i simplificar els criteris per a la realització dels controls periòdics de les instal·lacions receptores de gas i dels aparells de gas.

Com que el gas és inodor, se li afegeix un agent odoritzant per evitar que els escapaments passin desapercebuts i es pugui produir algun accident. Generalment, el producte afegit és el tetrahidrotiofè (THT), que en quantitats molt petites –parts per milió– proporciona al gas natural una olor característica.

10 consells útils per fer servir amb seguretat el gas natural

 1. Només una empresa autoritzada pot modificar una instal·lació de gas.
 2. Si detecteu una anomalia als vostres aparells, aviseu el servei tècnic del fabricant perquè la corregeixin.
 3. Cada quatre anys, com a mínim, feu que una empresa instal·ladora autoritzada revisi la vostra instal·lació i els vostres aparells de gas, i us redacti el corresponent certificat oficial.
 4. No obstruïu les reixetes de ventilació.
 5. El tub d'evaquació dels productes de la combustió del gas és fonamental per al bon funcionament dels aparells que el necessitin, com estufes, escalfadors, etc. Feu que us l'instal·li personal especialitzat, seguint la normativa vigent.
 6. Vigileu l'estat dels tubs flexibles de connexió.
 7. Instal·leu tubs flexibles d'alta seguretat.
 8. En absències prolongades, tanqueu la clau de pas del gas del vostre habitatge.
 9. El bon estat de la flama (estable i blava) garanteix que s'està produint una bona combustió. Si la flama ensutja les cassoles, aviseu el servei tècnic del fabricant de l'aparell.
 10. Eviteu que s'apagui la flama dels fogons mentre cuineu per acció del vent o perquè el líquid posat al foc vessa.
  I, en cas de sentir olor a gas,
  1. En cap cas accioneu els interruptors elèctrics, ni encengueu llumins o encenedors.
  2. Obriu les portes i finestres de bat a bat.
  3. Tanqueu la clau general del gas, i no la torneu a obrir fins que no s'hagi reparat la instal·lació o l'aparell avariat.
  4. Aviseu el servei d'urgències de la companyia subministradora.