Evolució del consum de petroli mundial al sector del transport

Les fonts d'energia

El transport de mercaderies

El ritme anual de creixement del consum mundial d’energia al sector del transport és el més elevat de tots els sectors, i es preveu que continuï augmentant considerablement durant les properes dècades.

La principal font d’energia que alimenta el sector són els combustibles d’origen fòssil, ja que es tracta d’un sector molt poc diversificat i amb una gran dependència del petroli.

La dependència del petroli

El consum mundial

Segons l'Agència Internacional de l'Energia, el consum d’energia final al sector del transport representa aproximadament el 27% del total de l’energia final consumida al món, i el responsable d'un 20% de les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle. La gasolina i el gasoil derivats del petroli són la principal i quasi única font d'energia que impulsa els vehicles, ja que el seu ús supera el 95%.

El transport per carretera constitueix la part més important del consum energètic mundial del sector. Així, els vehicles de transport per carretera van representar més del 75% del consum, i dins d’aquest grup, els automòbils i els camions representen la part més rellevant.

Si no canvien els patrons actuals d’ús energètic, les projeccions més recents facilitades per aquest organisme internacional indiquen un increment continuat en l’ús mundial de l’energia per al transport de l’ordre del 2% anual, amb un consum d’energia, i unes emissions de carboni per a l’any 2030 aproximadament d’un 80% per sobre dels nivells de l’any 2002.

A Europa, la situació és semblant a la de la resta de països industrialitzats del món. El sector del transport juga un paper central en l’economia europea i representa al voltant d'un 31% del total d’energia final consumida a la UE-25, amb un 82% d’aquest consum degut al transport per carretera. El 98% de l’energia consumida en el sector són els combustibles fòssils.