Motiu dels desplaçaments a Catalunya
Font: Enquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya 2006. Generalitat de Catalunya.

La mobilitat. Necessitats i demanda

El món actual no es pot entendre sense la mobilitat. A totes les escales territorials -municipal, regional, estatal, continental o global- milions de persones es desplacen cada dia per motius diversos i fent servir tot tipus de mitjans segons les distàncies que han de recórrer i dels serveis i infraestructures de transport que tenen al seu abast.

La mobilitat quotidiana

A petita escala -és a dir, els desplaçaments per anar a la feina, al centre d'estudis o per anar a comprar, per exemple- a les societat més desenvolupades els viatges es realitzen cada vegada més lluny i amb més dedicació de temps i d'energia.

L'accés universal al vehicle privat i a motor, i la construcció d'infraestructures de transport públic col·lectiu més extenses, ha donat la possibilitat a molts ciutadans d'allunyar els seus llocs de residència i treball, a diferència del que succeïa molts anys enrere, quan les persones tenien un radi d'acció diari més reduït.

Això ha fet que els pobles i les ciutats hagin crescut i dispersat els seus nuclis urbans, de manera que la satisfacció de les necessitats quotidianes de les persones han exigit ampliar aquest radi d'acció i la incorporació dels mitjans de transport a la vida quotidiana.

Cada vegada ens desplacem més i més lluny per a fer les mateixes coses, motiu pel qual el nombre de desplaçaments entre municipis s'ha incrementat, així com també la distància recorreguda i el temps dedicat a la mobilitat.