Comparació de l'ús del cotxe davant d'altres mitjans de transport
Persones creuant un espai de 3-5 m d'ample en un entorn urbà durant una hora.
Els cotxes d'ús privat són, amb diferència, el mitjà de transport menys eficient quan es tracta d'un entorn urbà, encara que no es tinggi en compte l'espai que requereixen per poder aparcar-los. Font: Boona & Pependrechs, Traffic operation of bicycle traffic, TU Delft.

Les mesures d'estalvi i eficiència energètica

A banda de les millores tecnològiques que es poden realitzar en els motors dels vehicles i de la introducció de noves fonts d'energia més eficients i netes, l'opció que tenim més a l'abast per a reduir el consum d'energia és aplicar mesures d'estalvi en el transport i la mobilitat, com per exemple, la mobilitat sostenible i la conducció eficient.

La mobilitat sostenible

L'augment de la demanda de mobilitat de les persones i la dependència del cotxe per a realitzar molts trajectes són dos fenòmens que han arrelat profundament en la nostra societat. Així, en els nostres desplaçaments quotidians sovint utilitzem tanta o més energia que la que fem servir, per exemple, a la llar, sobretot si basem la nostra mobilitat en el vehicle privat a motor.

Els mitjans de transport més eficients, després de la bicicleta, són els de transport públic col·lectiu; el metro, l’autobús o el tren consumeixen aproximadament la meitat de l’energia que un automòbil particular a l'hora de realitzar un trajecte semblant, i també contaminen menys que el vehicle privat a motor.

Utilitzar el transport públic en una ciutat contribueix a reduir el nombre d’automòbils o motocicletes que hi circulen, i disminueixen les emissions contaminants i el soroll, cosa que millora el benestar i la qualitat de vida del conjunt de ciutadans. Cal tenir en compte també que la majoria dels viatges urbans són inferiors als 2-3 quilòmetres, distància que es pot recórrer perfectament a peu o en bicicleta.

En cas que calgui fer servir l'automòbil és preferible compartir el desplaçament amb altres persones o combinar la seva utilització amb el transport públic (la intermodalitat).

En general, convé, doncs, pensar en quin és el mitjà més adequat per a cada tipus de desplaçament, ja que triant adequadament es pot estalviar molta energia i també diners.