Consum d’energia per mitjans de transport al món (2004)

Mitjà de transport

Consum d’energia (EJ)

Percentatge (%)

Automòbils

34,20

44,6

Vehicles de dues rodes

1,20

1,6

Camions

12,48

16,2

Furgonetes

6,77

8,8

Autobusos

4,76

6,2

Ferrocarril

1,19

1,5

Aviació

8,95

11,6

Marítim

7,32

9,5

TOTAL

76,87

100,0

Font: IEA/SMP Model Documentation and Reference Projection.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2004

Els sectors de consum

L'increment constant en els darrers anys de la demanda mundial de transport de persones i mercaderies ha convertit el sector en el principal consumidor de petroli i els seus derivats, per davant de la indústria, el sector domèstic i la resta de sectors.

Les dades de consum

Segons dades del World Business Council for Sustainable Development de l'any 2004, un 75% del consum energètic mundial del sector correspon a la mobilitat rodada a motor (cotxes, motos, camions, furgonetes i autobusos), mentre que només un 1,5% correspon al ferrocarril. L'aviació representa l'11,6% i el transport marítim el 9,5%.

El transport per carretera té un consum total de gairebé 1.600 milions de tones equivalents de petroli, i l'any 2030 pot arribar als 2.200. L'automòbil és el líder, ja que representa gairebé la meitat del consum mundial. Una tercera part d'aquest consum correspon a desplaçaments inferiors a 2-3 km que es podrien realitzar en altre tipus de mitjans més eficients. El transport és també el responsable d’entre el 15 i el 20% dels 7.000 milions de tones anuals d’emissions mundials de CO2 que procedeixen de l’activitat humana, i un 85% d'aquest percentatge correspon als mitjans de transport rodat. El transport públic, en canvi, representa només el 2% de les emissions totals.

En el cas d'Espanya, el transport per carretera, tant de mercaderies com de viatgers, representa més del 80,5% del consum d'energia final, el transport aeri el 13,3% i el marítim el 3,7%. El transport ferrocarril representa el 2,5%.

El cas del transport aeri

El transport aeri ha experimentat un creixement espectacular en els darrers anys, que ja arriba al 5% anual. El nombre de passatgers transportats supera els 2.000 milions a l'any i es preveu que aquesta xifra arribi als 5.000 milions en un parell de dècades, segons estudis realitzats per companyies d'assegurances relacionades amb el sector. La reducció del preu dels bitllets -els viatges anomenats low cost- i l'increment de l'oferta han estat factors que han afavorit aquesta tendència.

Això ha comportat, tanmateix, un increment també molt significatiu del consum d'energia -més de 250 milions de tones equivalents de petroli, actualment- i de les emissions associades -700 milions de tones de CO2. L'augment del preu del petroli en els propers anys far.