Consum específic d'energia en el trànsit local (kJ/km per persona)
Font: Federazione italiana amici della bicicletta.

Les fonts d'energia

La mobilitat de persones o de mercaderies es pot realitzar mitjançant diferents tipus de transport terrestres, aeris o marítims i fluvials, ja que presenta una gran diversificació pel que fa a tecnologies i sistemes de propulsió. La utilització d'un o altre mitjà -o l'ús de forma combinada: la intermodalitat- depèn fonamentalment de la distància a recórrer i de la quantitat de persones o de tones a transportar.

Comparació entre diferents mitjans de transport per a diversos indicadors ambientals

Indicador

Cotxe

Autobús

Bicicleta

Avió

Tren

Consum d'energia primària

100%

30%

0%

405%

34%

Emissions de CO2

100%

29%

0%

420%

30%

NOX

100%

9%

0%

290%

4%

HC

100%

8%

0%

140%

2%

CO

100%

2%

0%

93%

1%

Contaminació atmosfèrica total

100%

9%

0%

250%

3%

Els mitjans terrestres

El transport terrestre inclou els mitjans motoritzats (automòbil, motocicleta, autobús, taxi, autocar, camió...), els ferroviaris (tren, metro i tramvia) i els no motoritzats (a peu, bicicleta) i els ferroviaris (tren, metro i tramvia). Mentre que els primers funcionen avui dia bàsicament amb combustibles d'origen fòssil o biocarburants i circulen per les infraestructures viàries i carrers, els segons ho fan amb energia elèctrica i es desplacen per les línies ferroviàries.

Si atenem a l'ús que se'n fa i no a la titularitat, aquests mitjans es poden agrupar també en públics (tren, tramvia, metro, autobús, taxi i autocar) i en privats (cotxe, motocicleta, camió, bicicleta...). Sempre hi ha, tanmateix, excepcions, ja que en algunes ciutats del món -com Barcelona, per exemple- hi ha implantades xarxes de carsharing (o cotxe multiusuari) en les que una flota d'automòbils es fa servir de forma compartida pels associats de la xarxa.